Najave

 • Kornić: Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige

  21.10.2017
  Povodom Mjeseca hrvatske knjige, Katedra Čakavskog sabora Kornić, u subotu 21. listopada 2017. godine, u prostoru Zavičajne etnografske zbirke Kornić, s početkom u 18.00 sati, u okviru kulturnog programa, imat će podsjetnik na četiri u nakladi Katedre dosad objavljene knjige, s time da će potporu manifestaciji pružiti vrbničko Kulturno društvo Frankopan i krčka Udruga Knezovi Krčki Frankopani.
 • Mala staroslavenska akademija: Dr. Antun Mahnić (1897. - 1920.), krčki biskup

  24.10.2017
  Ovogodišnja, 20. po redu Mala staroslavenska akademija, za čiju je organizaciju već tradicionalno zadužena Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, odvijat će se u gradu Krku između 24. i 27. listopada, istražujući u povodu svog jubileja život i djelo dr. Antuna Mahnića, istaknutog krčkog biskupa, glagoljaša, preporoditelja, humanista i izdavača.
   

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka i Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 27. rujna 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, 12. listopada 2017. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka.

 

I. Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krka koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

 

II. Savjet mladih Grada Krka ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

 

III. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

IV. Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka imaju:

 

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Krka,

 • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Krka,

 • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci,

 • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

 • neformalne skupine mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka.

 

V. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:

 

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata

 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata,

 • obrazloženje kandidatura i

 • izjave o prihvaćanju kandidature.

 

Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB).

 

VI. Uz obrazac kandidature prilaže se:

 

 • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate,

 • izjava o prihvaćanju kandidature te

 • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne starije od šest mjeseci.

 

VII. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka dostavljaju se na adresu Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor  za izbor,  imenovanja i razrješenja, Trg bana J. Jelačića 2, 51 500 Krk, s naznakom - Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka, osobno u pisarnicu ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka. (Javni poziv objavljen je 12. listopada 2017. godine.)

 

VIII. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

 

IX. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Popis važećih kandidatura se sastavlja na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.

 

X. Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

XI. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka objavljuju se na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.

 

Prilozi:

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2017./2018. god.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 02. listopada 2017. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

 

1. Na natječaj se mogu javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka. 

 

2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;

 • da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;

 • da nisu stariji od 20 godina.

 

3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;

 • da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,0;

 • da nisu stariji od 20 godina.

 

4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • redovni studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7 ili oni koji su ostvarili direktan upis na fakultet temeljem rezultata na državnim natjecanjima;

 • redovni studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim ukupnim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 4,0 i da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova;

 • da nisu stariji od 25 godina.

 

5. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • domovnicu (presliku);

 • uvjerenje o prebivalištu (izvornik);

 • uvjerenje o redovnom upisu u školu/visokoškolsku ustanovu (izvornik);

 • dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih školskih/akademskih godina (preslika svjedodžbe, prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);

 • potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi;

 • potvrdu da student tijekom studija nije ponavljao godinu (izvornik);

 • potvrdu studenske službe o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija (izvornik).

 

6. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nemaju slijedeće kategorije studenata:    

 • korisnici stipendije po drugoj osnovi;

 • osobe starije od 25 godina;

 • studenti koji se obrazuju uz rad; 

 • studenti apsolventi duže od godine dana. 

 

7. Odluku o dodjeli stipendije donijet će gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:

 • prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;

 • utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;

 • preferiranja različitosti školskih/akademskih programa;

 • postignutog uspjeha na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima od 1. do 3. mjesta).

 

8. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kuna, za studente 700,00 kuna. Broj predviđenih stipendija je ograničen. Stipendija se isplaćuje za devet mjeseci.

 

9. Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave. (Natječaj je objavljen 03. listopada 2017. godine.Prijave za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) dostavljaju se osobno u Prijemni ured Grada Krka, (I. kat, soba 27) ili poštom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.  

 

10. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

11. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.    

 

12. Za sve dodatne informacije možete se obratiti telefonom na 051 401 120 ili e-mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.

                

 

Mala staroslavenska akademija: Dr. Antun Mahnić, krčki biskup

Ovogodišnja, 20. po redu Mala staroslavenska akademija, za čiju je organizaciju već tradicionalno zadužena Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, odvijat će se u gradu Krku između 24. i 27. listopada, istražujući u povodu svog jubileja život i djelo dr. Antuna Mahnića, istaknutog krčkog biskupa, glagoljaša, preporoditelja, humanista i izdavača.

Pod okriljem krčke škole ovaj će edukativni program okupiti darovite učenike sedmih razreda s prostora čitavog otoka, kao i sedmaše iz kastavske Osnovne škole Milan Brozović, koji će tijekom četverodnevnog rada stjecati nova znanja, i to ne samo putem niza (kraćih) predavanja već i intenzivnim terenskim, odnosno istraživačkim radom, a svoje će nove spoznaje zasigurno primijeniti u nekoj od, za ovu prigodu organiziranih, tematskih radionica. 

U realizaciju ovog projekta, pored gostujućih predavača, uključeni su nastavnici povijesti, hrvatskog jezika, likovne i glazbene kulture, informatike i vjeronauka čime ovaj hvalevrijedan školski projekt svojom interdisciplinarnošću u cijelosti ispunjava zahtjeve suvremene nastave, kao i suvremenog načina poučavanja. Pretposljednjeg dana Akademije, 26. listopada, cjelodnevna terenska nastava bit će održana u gradu Pazinu, i to s ciljem upoznavanja lokacija povezanih s ovogodišnjom temom, s time da se dan kasnije, povodom 20. jubileja, s početkom u 10.00 sati, u krčkoj Galeriji Decumanus, otvara prigodna izložbena retrospektiva dosadašnjih saziva.

 

 

Zadaća ovog projekta osmišljenog 1998. godine, koji je kao primjer dobre prakse u metodici povijesti uvršten u knjigu Učenik istražitelj prošlosti - novi smjer u nastavi povijesti, dr. Ive Rendića Miočevića, pomna je i produbljena analiza spoznaja o zavičajnoj povijesti i kulturnoj baštini otoka, ali i njegovog šireg okruženja, kao dijela nacionalne, odnosno europske baštine.

Krčka srednja škola - Škola ambasador Europskog parlamenta

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, 13. listopada 2017. godine, u okviru službene ceremonije, Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, dodijelila je status Škole ambasadora Europskog parlamenta, uručivši, najprije, plaketu ravnateljici Đurđici Cvitkušić, a potom i priznanja mentorici Gordiji Marijan, kao i mladim ambasadorima Europskog parlamenta.

Europska parlamentarna demokracija, aktivno građanstvo i razumijevanje vlastitih prava i obveza kao državljana Europske unije niti su vodilje ovog programa kojeg na sebi svojstven način provode u njega uključene srednje škole. Njegov je primarni zadatak podići razinu informiranosti mladih o Europskoj uniji, zajedno sa sviješću o zajedničkim europskim vrijednostima, ali i pravima koje imaju svi europski građani. Krčki srednjoškolci su tijekom četverogodišnje provedbe programa Škola ambasador Europskog parlamenta, a posebice u prošloj školskoj godini, uz iznimno zalaganje profesorice Gordije Marijan, upoznali rad i način djelovanja Europske unije, a ponajviše Europskog parlamenta, posebnu pozornost posvećujući odgovornostima zastupnika koji ga predstavljaju.

Zastupnica Željana Zovko ovom je prigodom istaknula važnost upoznavanja mladih s načinom djelovanja Europske unije te mogućnostima koje se pružaju svim njezinim građanima. Također, predstavila je i princip kojim zastupnici u Europskom parlamentu sudjeluju u donošenju odluka i politika koje utječu na svakodnevni život svih građana Europe, s time da je kao primjere izdvojila regionalnu politiku Unije, zatim politiku prema otocima te programe namijenjene mladima poput hvalevrijednog Erasmusa. Zovko je, nadalje, pohvalila učenike i sve njihove profesore u namjeri promicanja zajedničkih europskih vrijednosti, kao i njegovanja kulturne baštine otoka Krka, dodavši, kako su svojim trudom i zalaganjem itekako zaslužili status Škole ambasadora Europskog parlamenta, a nije izostala ni čestitka obzirom na činjenicu da je 2015. godine, krčka srednja škola proglašena najboljom srednjom školom u Primorsko-goranskoj županiji. 

Ravnateljicu Đurđicu Cvitkušić potom je pripala čas da podsjeti na sve odrađene aktivnosti i ostvarene uspjehe srednjoškolaca koji su, proteklih godina, doprinijeli dobivanju status Škole ambasadora Europskog parlamenta, dok je profesorica Gordija Marijan, inače ambasadorica seniorka Europskog parlamenta, priznala kako se, zajedno sa svojim kolegama, smatrata osobom čiji je cilj, u ovom kontekstu, učenicima otvori prozor u svijet, ali i vrata kad na njih pokucaju. 

Priznanja za sudjelovanje u projektu i aktivnostima Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj tako su, pored mentorice, dobili i sljedeći ambasadori juniori Europskog parlamenta: Melanie Vičević, Niko Peričić, Silvija Kosić, Eleonora Lekić, Miriam Volarić, Roberta Bajčić, Dora Blažević, Toni Šipuljak, Klara Brzac, Mauro Karabaić, Mauro Hrast, Dajana Mihalić, Gloria Olić, Iris Tomašić, Nikica Stijepić, Filip Nešić, Laura Karabaić i Luka Vladić.

17. Kolegij: Za sufinanciranje školskih knjiga izdvojeno 363.843,00 kn

U uredu gradonačelnika, 16. listopada 2017. godine, održan je 17. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljeno je izvješće o broju zahtjeva i utrošenim sredstvima vezanim uz ovogodišnji program sufinanciranja školskih knjiga učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola s područja Grada Krka. Obzirom na javni poziv, zatvoren 30. rujna, svoje je pravo, podnijevši zahtjev, iskoristio 431 osnovnoškolac te 161 srednjoškolac, među kojima njih 66 što školu pohađaju izvan otoka. Uzimajući u obzir obje skupine školaraca, ukupno su realizirana čak 592 zahtjeva, na što je iz gradskog Proračuna utrošeno nemalih 363.843,00 kn, s time da je za sufinanciranje školskih knjiga osnovnoškolcima izdvojeno 283.343,00 kn, a za jednokratne potpore (stipendije) srednjoškolcima 80.500,00 kn. Uz to, 22 učenika, temeljem socijalnog statusa, ostvarila su pravo na u cijelosti podmiren trošak nabave školskih knjiga i pribora, za što je izdvojeno dodatnih 19.000,00 kn. Nadalje, sukladno prijedlogu pjesnika Aleksandra Sindika, odobren je otkup 30 primjeraka njegove najrecentnije pjesničke zbirke Postoli na debeli tako, za što je osigurano 1.500,00 kn. Karnevalskoj udruzi Povero Keko omogućena je financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn s namjerom nabave igračaka za potrebe dječjih reduta nadolazećeg Krčkog karnevala. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk dodijeljena je potpora vrijedna 2.000,00 kn za realizaciju jubilarnog, 20. saziva Male staroslavenske akademije, koji će, na temu Dr. Antun Mahnić - biskup, glagoljaš, preporoditelj, humanist i izdavač, biti održan između 24. i 27. listopada . Udruzi Kreativni Krk za organizaciju novogodišnjeg programa na Veloj placi (uz koncertne programe BelfastFooda i Beatles Revival Banda) odobreno je 10.000,00 kn, s time da će se uređenje prostorija tog udruženja (smještenih u trgovačkom centru na Šetalištu Sv. Bernardina), s ciljem omogućavanja realizacije čitavog niza novih programskih sadržaja, pomoći iznosom od 39.800,00 kn. Za pokriće troškova što će proizaći iz skorašnjeg regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih u gradu Krku izdvojeno je 2.000,00 kn.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela nogostupa u Vršanskoj ulici (kod k.č. 2039/2, k.o. Krk) u gradu Krku, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 254.183,00 kn. Također, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji prve faze primarne gradske prometnice U-3.1 u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude (GP Krk d.d. iz Krka i Dinocop d.o.o. iz Omišlja), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 613.340,00 kn.  Uz to, donesena je odluka o zamjeni nekretnina, i to k.č. 3936/4, k.o. grad Krk, površine od 354 m2, koja ulazi u sastav budućeg puta na predjelu Lunta u gradu Krku, a vlasništvo je Miljenka i Nives Bogosavljev iz Krka, za (gradske) k.č. 3933/3, k.o. grad Krk, površine od 99 m2, i k.č. 3932/6, k.o. grad Krk, površine od 68 m2, koje ulazi u sastav areala zemljišta Miljenka i Nives Bogosavljev.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići i Župe sv. Fuske iz Linardića, pomoć u vrijednosti od 9.900,00 kn izdvojena je za izradu triju drvenih klupa kojima će se u interijeru župne crkve zamijeniti one stare i dotrajale. Na zahtjev Župe sv. Kuzme i Damjana iz Poljica te uz podršku Mjesnog odbora Poljica, uređenje tamošnje župne crkve zajedno s okolišem, u ovoj će se godini sufinancirati ukupnim iznosom od 100.000,00 kn, s time da je na dosad izvedene radove već prethodno uloženo 30.925,00 kn (što znači da preostaje 69.075,00 kn neutrošenih sredstava), dok je za narednu, 2018., godinu planirana jednakovrijedna godišnja potpora. S namjerom uređenja kamenog zida Malih vrata u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.675,00 kn.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2018. godinu, kojim je za navedenu aktivnosti planiran godišnji budžet od 400.000,00 kn. Moto klubu Griffons - otok Krk, odobreno je korištenje javne površine na dijelu parkirališta iza Robne kuće Krk, neposredno pred prostorijama kluba, i to s namjerom da se 04. studenog (18.00 - 03.00) ondje ondrži Winter party čija je tema Otok Krk - turistička destinacija za moto turiste.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, razmotren je i usvojen Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine, iz kojeg je razvidno kako je gradski Proračun u promatranom razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu od 42.358.528,61 kn, što čini 55% godišnjeg plana, a pribroji li se tome i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 383.336,75 kn, ukupno je ostvareno 42.741.865,36 kn. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 40.689.129,75 kn, što je 50,7% od ukupno planiranih izdataka za ovu godinu, s time da u njihovoj strukturi 74% čine rashodi poslovanja, 22% rashodi za nefinancijsku imovinu, a 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Stigla nova priznanja za ovčje sireve OPG-a Magriž

Gradonačelnik Darijo Vasilić, u društvu zamjenika Čedomira Milera, 13. listopada 2017. godine, u svom uredu omogućio je prijem Mirjenka i Vesne Mrakovčić, inače vlasnika Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Magriž iz Kornića, već više od 30 godina predanog uzgoju ovaca i proizvodnji daleko najnagrađivanijeg otočnog ovčjeg sira.

Povod za ovo druženje, ali degustaciju, kojem je, uz ostale članove obitelji, prisustvovala i nekolicina suradnika, pronađen je u zavidnom nizu nagrada i priznanja koji su iznova dodijeljeni njihovim proizvodima.  

Naime, na 18. Izložbi hrvatskih ovčjih i kozjih sireva, 11. listopada, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije priređenoj u Vinkovcima, Krčkom siru, zatim Magrižu - siru s pojačanom aromom kadulje i smilja, Črnom Bodulu - siru umotanom u orahovo lišće i Zelenom Bodulu - siru obogaćen aromom ružmarina, dodijeljene su prestižne zlatne plakete, čiji je značaj podcrtala i zaista jaka konkurencija obzirom da je smotri pošlo za rukom okupiti OPG-ove što se bave preradom ovčjeg i kozjeg mlijeka s područja čitave Hrvatske.

Nešto ranije ove godine, sirevi Mirjenka i Vesne Mrakovčić bili su jednako uspješni na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, između 13. i 19. svibnja, održanom u Novom Sadu, gdje se okupilo 1.500 izlagača iz čak 60 zemalja. Velike zlatne medalje ondje su zaslužili sirevi Magriž, Zeleni Bodul i Črni Bodul, s time da je Krčkom siru dodijeljena i diploma sa zvanjem šampiona kvalitete grupe proizvoda, dok je za vrhunsku kvalitetu ocijenjenih sireva s otoka Krka pristigla i diploma s prestižnom poveljom Novosadskog sajma za kvalitetu.

Sirevi OPG-a Magriž dosad su svojom zavidnom kvalitetom zaslužili brojne šampionske titule i ostala priznanja, a samo ih Krčki sir broji više od 50. Razlozi za takav uspjeh sigurno se mogu pronaći u činjenici da mlijeko za svoje sireve dobivaju iz vlastitog muznog stada ovaca, ali i da se njegova daljnja obrada vrši na tradicionalan način, sukladno naslijeđenoj obiteljskoj recepturi, naravno, uz korištenje suvremene opreme. Uz proizvodnju tradicionalnog Krčkog sira, vrijedni članovi ovog kornićarskog OPG-a patentirali su i organoleptičku doradu sireva u fazi njegova zrenja, što znači da se siru prilaže začinsko bilje, i to ružmarin, smilje, kadulja i orahov list, kako bi poprimio njihova aromatična svojstva. 

Druženje u gradonačelnikovom uredu, osim prezentacije osvojenih nagrada, bila je i prilika da se predstave budući planovi supružnika Mrakovčić vezani uz daljnji razvoj OPG-a, uz želju svih okupljenih da povoda za ovakva druženja bude još više.

Ovogodišnje izdanje Feste okupilo više od 400 umirovljenika

U Domu za starije osobe Mali Kartec, 12. listopada 2017. godine, održano je još jedno izdanje Festivala starijih osoba Primorsko-goranske županije, zvanog Festa, koji je okupio više od 400 dobro raspoloženih umirovljenika s područja čitave županije, što su ih srdačno ugostili djelatnici spomenute krčke ustanove.

Sam festival, povodom Međunarodnog dana starijih osoba, zajednički su organizirali Primorsko-goranska županija, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-gorane županije, Dom za starije osobe Mali Kartec, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Grad Krk.

Uz sportsko-rekreativna natjecanja, redom bacanje kolutova, boćanje, stolni tenis, pikado, gađanje lukom i strijelom te sportski poligon, a koja su zaključena podjelom nagrada najboljim pojedincima i timovima, svim zainteresiranim umirovljenicima na raspolaganju su bili zdravstveni djelatnici koji su na prigodno označenim pultovima obavljali preventivne preglede te dijelili zdravstvene savjete i edukativne brošure. Mjerilo se tako krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu, indeks tjelesne mase i mišićnu snagu, ali i davalo savjete o zdravom načinu života.

Ovogodišnji festival bio je tek završnica čitavog niza programskih aktivnosti koje su na području županije, između 29. rujna i 12. listopada, priređene u povodu Međunarodnog dana starijih osoba, a sve s ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života osoba starije životne dobi, s naglaskom na važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi njihovim zdravstvenim, socijalnim i funkcionalnim potrebama i sposobnostima.

Sve sudionike Feste tijekom ceremonije otvorenja redom su pozdravili zamjenica primorsko-goranskog-župana Marina Medarić, zatim ravnatelj Malog Karteca Mladen Pokrajčić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i mlade Primorsko-goranske županije Dragica Marač, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović te dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Tomislav Rukavina.

Zdrav život i dostojanstveno starenje svakako su jedan od naših najvećih prioriteta, poručila je Medarić, što Županija prepoznaje, i što se ogleda u brojnim programima namijenjenim starijim osobama, u namjeri da im se odužimo za sve ono što su učini za nas. Jedino kad zajednički radimo na dobrobiti svakog građana, radimo pravu stvar, nadovezala se Marač, ističući, kako se poštovanje prema starijim osoboma iskazuje udruživanjem radi podizanja kvalitete života svih onih koji su dali prilog izgradnji ovog društva.

 |<  < 1 - 2  >  >|