Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Pripremate li se za druženje sa sv. Nikolom?

  30.11.2017
  Ni ove godine, mališanima omiljen svetac neće zaobići grad Krk. Zanimljiv program u čast poznatog zaštitnika djece, pomoraca i putnika započinje već 30. studenog i traje sve do 06. prosinca.
   

Natječaj za prijem u službu stručnog suradnika za pravne poslove (s priloženim uputama)

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 - u nastavku: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni suradnik za pravne poslove - 1 izvršitelj, u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove JUO Grada Krka, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

 

Osobe, prijavljene na javni natječaj, moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 

 1. punoljetnost;

 2. hrvatsko državljanstvo;

 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

 1. magistar struke ili stručni specijalist pravne struke;

 2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

 3. položen državni stručni ispit;

 4. poznavanje jednoga svjetskog jezika;

 5. poznavanje rada na računalu.

 

Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu pravne struke.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.), na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i intervjua, kandidati koji po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

 

U službu se prima uz obvezni probni rad od tri mjeseca sukladno članku 26. ZSN-a.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/ telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti:

 

 1. životopis;

 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - neovjereni preslik diplome;

 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);

 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž);

 5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke;

 6. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu;

 7. izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca);

 8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

 9. dokaz o poznavanju jednoga svjetskog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde);

 10. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama**, s obveznom naznakom: Za javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za pravne poslove. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njezina prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na Internet stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr).  

 

Na oglasnoj ploči Grada Krka i na Internet stranici (www.grad-krk.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  

**Napomena: Natječaj je publiciran u Narodnim novinama br. 90/17, od 08. rujna 2017., s time da je na njihovim oglasnim stranicama objavljen 11. rujna 2017. godine.