Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   
 • Radionica: Sustav oporezivanja OPG-ova

  17.11.2017
  LAG Kvarnerski otoci i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organiziraju besplatnu radionicu na temu Sustav oporezivanja OPG-ova koja će se 17. studenog 2017. godine, s početkom u 16.00 sati, pod vodstvom Miljenke Cutvarić, održati u Društvenom centru Krk.
 • 7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka

  21.11.2017
  7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka održat će se u utorak, 21. studenog 2017. godine, u Konobi Galija u gradu Krku, s početkom u 10.00 sati.
   

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 10. ožujka 2011. godine, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2010. godine

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu

 

Prema kratkom izvješću načelnika Policijske postaje Krk Ivana Katalinića na području Grada Krka tijekom 2010. evidentirano je ukupno 183 kaznena djela što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada ih je zabilježeno 114. Grad Krk sa svoja 183 kaznena djela sudjeluje s 32,56 % u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela na području čitavog otoka. Načelnik Katalinić opće stanje sigurnosti na području Grada Krka okarakterizirao je kao povoljno obzirom da u promatranom razdoblju nisu zabilježena teška kaznena djela koja bitno utječu na stanje opće sigurnosti. Međutim zabilježen je značajan porast teških krađa, krađa i zlouporabe opojnih droga. Zadržavši se na teškim krađama i krađama kazao je kako su one najčešće u periodu turističke sezone, a njima su najviše pogođeni kampovi i plaže. Kao neke od dugogodišnjih problema, koji su jedan od razloga udvostručene statistike vezane uz teške krađe i krađe, izdvojio je nedovoljan broj policijskih službenika, ali i neprovođenje adekvatnih mjera zaštite od samih turističkih subjekata. Uz to, naglasio je i značajno smanjenje prometnih nesreća kojih je u 2010. bilo 116, a prethodne godine 161.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

 

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godini. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi komunalne naknade - 4.642.464,02 kn, te prihodi ostalih proračunskih pozicija - 636.297,38 kn. Ukupno: 5.278.761,40 kn. Za realizaciju komunalnog standarda na području Grada Krka u čiščenje javnih površina utrošeno je 1.241.178,64 kn; u održavanje javnih površina 2.263.002,70 kn; u održavanje nerazvrstanih cesta 499.157,33 kn; u održavanje javne rasvjete 1.250.153,67 kn; te u održavanje groblja 25.269,06 kn.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

 

Izvješćem godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi komunalnog doprinosa - 3.274.273,99 kn, te prihodi Proračuna Grada Krka - 597.162,94 kn. Ukupno: 3.871.436,93 kn. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka u građenje javnih površina utrošeno je 625.052,02 kn; u građenje nerazvrstanih cesta 2.377.473,83 kn; u građenje groblja 105.981,64 kn; u građenje javne rasvjete 497.438,86 kn; te u pripramanje građenja iliti prostorno-plansku dokumentaciju 265.490,58 kn. 

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu

 

Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi od naknade za priključenje - 1.254.902,31 kn, prihodi od komunalne usluge - 65.395,91 kn, te prihodi od nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka - 2.884.049,44 kn. Ukupno: 4.204.347,66 kn. Za realizaciju gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Krka u opskrbu pitkom vodom utrošeno je 3.120.480,97 kn; a u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.083.866,69 kn.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

 

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk pristupilo se isključivo zbog promjene granica obuhvata sljedećih detaljnih planova: Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar, Detaljnog plana uređenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića; te Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul. Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk pokrenuta je izrada novog urbanističkog plana uređenja za naselje Krk. No, obzirom na činjenicu kako je do donošenja navedenog plana potrebno obaviti javnu raspravu, izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana, te utvrditi konačan prijedlog plana i prikupiti sva potrebna mišljenja, ovim ciljanim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk u kraćem vremenskom razdoblju izmijeniti će se važeći Urbanistički plan uređenja naselja Krk što će omogućiti pokretanje postupka izmjena i dopuna navedenih detaljnih planova uređenja. Ostali se dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk neće mijenjati. Izradu spomenutih izmjena i dopuna u potpunosti financiraju njihovi inicijatori.

 

- (uz jedan suzdržan glas) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

 

Novim prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima članak 4. - stavak 2. - podstavak 2. postojeće Odluke dopunjuje se detaljnim opisom onog što podrazumijeva održavanje zelenih površina, a stavak 2. novim podstavkom 7. kojim se komunalni poslovi održavanja groblja na području Grda Krka povjeravaju gradskom Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Naime, kako je Trgovačko društvo Vecla d.o.o. registrirano za održavanje javnih i zelenih površina, a s ciljem uštede i smanjenja proračunskih sredstava na održavanju komunalnog sustava, ovom inicijativom prihvaćeno je i daljnje ustupanje predmetnih poslova spomenutom gradskom trgovačkom društvu, i to sukladno članku 4., stavku 2. postojeće Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka. Prema tome, izvan snage stavljena je odredba članka 15. kojom je bilo uređeno da poslove održavanja javnih i zelenih površina mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora i provedenog natječaja, te stavak 4. kojim je bilo propisano ono što podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina.

 

- (uz jedan suzdržan glas) usvojen prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka

 

Temeljem odluke krčkog gradonačelnika proveden je postupak raspisivanja javnog natječaja radi povjeravanja komunalnih poslova - održavanja površina zelenila na području Grada Krka - u narednom trogodišnjem razdoblju. Na natječaj objavljen 08. studenog 2010. prispjele su dvije ponude, i to: tvrtke Mering d.o.o. iz Rijeke na godišnji iznos od 959.129,15 kn i tvrtke Lumin iz Krka na godišnji iznos od 1.139.525,35 kn. Nakon provedenog natječaja utvrđeno je da obje ponude glase na godišnji iznos koji je veći od sredstava kojima za obavljanje predmentnih poslova raspolaže Grad Krk, obzirom da su u Proračunu osigurana godišnja sredstva u iznosu od 927.000,00 kn. Zbog mogućnosti daljnjih ušteda proračunskih sredstava prihvaćen je prijedlog poništenja spomenutog natječaja.

 

- (uz jedan suzdržan glas) usvojen prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja zelenila na području Grada Krka

 

Usvajanjem ove odluke komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju se Trgovačkom društvu Vecla d.o.o., i to po godišnjoj cijeni od 653.291,72 kn koja uvećana za PDV iznosi 803.548,82 kn.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka

 

Krajem prošle godine Mjesni odbor Kornić pokrenuo je inicijativu za izmjenu postojeće Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka predloživši, obzirom da naselje Kornić ostvaruje 35.000 registriranih noćenja, zabranu izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni od 15. lipnja do 15. rujna. Usvajanjem prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to: prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo, prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije, prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti, prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova

 

U Odboru za komunalno gospodarstvo dužnosti je razriješen Goran Salopek, dok je novim članom imenovan Dragan Buterin. U odboru za proračun i financije dužnosti je razriješen Mladen Pavačić, dok je novim članom imenovan Ivan Jurešić. U odboru za društvene djelatnosti dužnosti je razriješena Milica Salopek, dok je novim članom imenovan Ante Čabraja. U odboru za ravnopravnost spolova dužnosti je razriješen Klaudio Gržetić, dok je novim članom imenovan Slavko Brusić.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka

 

Na vrijeme od četiri godine, zadovoljivši uvjete natječaja, ravnateljicom Centra za kulturu Grada Krka imenovana je Maja Parentić, dipl. iur. iz Krka.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa Bjeloglavi sup

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

 

- pitanja i odgovori

 

Na inicijativu vijećnika Radovana Kosića ostvarena je kratka rasprava o neaktivnosti nekolicine Odbora Gradskog vijeća, kao i potencijalima Sporazuma o suradnji kojeg je Grad Krk potpisao s bruxelleskom Općinom Evere.