Najave

 • Vama glumimo! - nova sezona kazališnih programa za djecu i odrasle

  20.01.2017
  Krčki Centar za kulturu, od siječnja 2017. godine, iznova započinje s realizacijom projekta Vama glumimo! kojim će biti obuhvaćeni kazališni programi za djecu i odrasle, a odvijat će se sve do travnja, i to trećeg petka i subote u mjesecu, s time da je petak rezerviran za gostovanja predstava namijenjenih odraslima, dok je subota posvećena djeci.
   
 • Proglašenje najboljih otočnih sportaša i sportskih ekipa u 2016. godini

  30.03.2017
  Svečanost proglašenja najboljih otočnih sportaša i sportskih ekipa u 2016. godini održat će se u četvrtak, 30. ožujka 2017. godine, u prostoru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, s početkom u 19.00 sati, a nakon protokolarnog dijela sve ondje okupljene očekuje i zakuska.
   
 • Svjetski dan zdravlja: akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi

  05.04.2017
  Povodom Svjetskog dana zdravlja, Gradsko društvo Crvenog križa Krk, 05. travnja 2017. godine, na Veloj placi u gradu Krku, između 09.00 i 11.30 sati, organizira akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi.
 • Program edukacije mladih o dobrovoljnom darivanju krvi

  06.04.2017
  Na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Krk, program edukacije mladih o dobrovoljnom darivanju krvi održat će se 06. travnja 2017. godine u prostoru Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, s početkom u 13.15 sati.
 • Proljetna akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  10.04.2017
  Proljetna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk održati će se 10. travnja 2017. godine u prostorijama krčkog Doma zdravlja, između 08.00 i 14.00 sati.
 • Krk Food Fest: Dani šurlica i šparoga

  08.04.2017
  Između 07. i 30. travnja 2017. godine duž otoka Krka - koji se obzirom na obilje domaćih namirnica smatra oazom autohtone gastronomije, možete krenuti na pravu gastro-turneju koja je dijelom prve proljetne etape Krk Food Festa, manifestacije namijenjene ljubiteljima kvalitetne hrane i jedinstvenih iskustava!
   
 • Otvorenje izložbe Kahnweiler & Picasso Muzeja Kahnweilerhaus iz Rockenhausena

  08.04.2017
  Otvorenje gostujuće izložbe Muzeja Kahnweilerhaus iz Rockenhausena (Njemačka), pod nazivom Kahnweiler & Picasso, održat će se u subotu, 08. travnja 2017. godine, u Galeriji Decumanus, s početkom u 20.30 sati. Autorica izložbe je Luise Busch, kustosica tamošnjeg muzeja, dok organizaciju potpisuje krčki Centar za kulturu.
   

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 25. svibnja 2011. godine, održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. ožujka 2011. godine

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima:

 

a) Knjiga izdanih računa 2010. godine;

b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine;

c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine, HBOR - sredstva poreza na dohodak za razvoj otoka;

d) Izvod iz knjige javnog duga za 2010. godinu;

e) Izvješće tekuće proračunske rezerve

 

Sukladno Zakonu o proračunu upravni odjel jedinice lokalne samouprave i uprave dužan je izvijestiti gradonačelnika o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 01. svibnja, dok je gradonačelnik obvezan izvijestiti nadležno predstavničko tijelo  jedinice lokalne samouprave i uprave o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 01. lipnja. Proračun Grada Krka za 2010. usvojen je na sjednici Gradskoj vijeća 14. prosinca 2009., i to u iznosu od 53.692.004,00 kn, te s planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 28. rujna 2010. u iznosu od 51.853.112,90 kn s viškom prihoda od 617.212,74 kn.

 

Karakteristike Proračuna Grada Krka za 2010. godinu: 

 

a) U odnosu na prethodnu kada je dovršena izgradnja dječjeg vrtića i trgovačko-poslovnog centra Konzum, što je utjecalo na povećane prihode kroz sredstva pomoći, komunalnog doprinosa i građevinskog zemljišta, te povećane rashode za izgradnju i komunalnu infrastrukturu, u 2010. godini značajno je usporena izgradnja, a prihod Proračuna je za 26,34% manji.

b) Proračun 2010. godine opterećen je sudskom ovrhom radi naknade za građevinsko zemljište koja potječe još iz vremena Općine Krk čiji je Grad Krk pravni nasljednik, a iz Proračuna 2010. isplaćen je dio u iznosu od 2.311.714,84 kn. 

c) Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju i dalje sudjeluju Hrvatske vode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za što je u 2010. godini iz Proračuna utrošeno 5.200.000,00 kn.

d) Smanjeni su prihodi od prodaje zemljišta u odnosu na prethodnu godinu, kao i rashodi za nabavu nefinancijeske imovine.

 

Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 47.613.760,98 kn što predstavlja 92% od planiranih 51.800.695,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 64.639.686,32 kn, ostvareno je 26,34% manje prihoda i primitaka. Od prihoda poslovanja ostvareno je 46.559.978,94 kn što je 93,6% od planiranog, pa je u odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 57.838.490,93 kn, ostvareno 19,5% manje prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje nefinancijeske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.053.782,04 kn, što je 51,4% od planiranog, odnosno 18,8% od prihoda prethodne kada je ostvareno 5.825.994,48 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. U odnosu na 2009. od poreza na dohodak za razvoj otoka ostvareno je 90,44% uz nastavljen trend smanjenja ovih sredstava radi izmjene zakona. Ova sredstva u strukturi čine 6,61% ukupnog Proračuna i ostvarena su u iznosu od 3.147.882,50 kn. Smanjeni su porezni prihodi, i to s 24.471.238,14 kn u 2009. na 23.958.434,76 kn u 2010., što je manje za 2%. U 2010. više je ostvaren prihod od poreza na promet nekretnina za 17% koji je posljedica povećanja aktivnog prometa nekretninama, a ne promjena u načinu naplate ili poreznim stopama. Ovaj je prihod ostvaren u iznosu od 5.677.210,94 kn. Pozitivno odstupanje od plana ostvareno je od prihoda komunalne naknade, i to za 142.464,02 kn (ostvareno je 4.642.464,02 kn), dok je komunalni doprinos ostvaren u iznosu od 4.574.844,93 kn što je 21,1% manje od planiranih sredstava.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 47.312.172,94 kn što u odnosu na planiranih 52.417.907,74 kn čini 90,26% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2009. kada je ostvareno 66.615.441,92 kn, rashodi su smanjeni za 28,98%. Za rashode poslovanja utrošeno je 36.994.783,84 kn, a za nabavu nefinancijske imovine 5.474.368,62 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 4.843.020,48 kn. 

Stanje imovine 31. prosinca 2009. bilo je 176.799.121,00 kn, a 31. prosinca 2010. je 187.357.987,90 kn, što je povećanje za 5,97%, od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 108.600.992,16 kn, a financijska 78.756.995,74 kn. Imovinu su povećala ulaganja u razne objekte komunalne infrastrukture, te udjeli u vlasništvu komunalnih poduzeća.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine

 

Za 2010. godinu utvrđuje se višak prihoda poslovanja u iznosu od 918.800,78 kn, koji će se utrošiti na sljedeći način: 910.489,86 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne projekte na otocima i biti će utrošena prema Programu razvoja Vodoopskrbe 2009. - 2012. za vodoopskrbu Šotoventa, dok 8.310,92 kn predstavljau sredstva na redovnom računu i biti će utošena za rashode poslovanja.  

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2010. godine

 

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Krka u razdoblju od 2010. do 2017. prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. lipnja 2010. godine. 

 

Postojeće stanje:

 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava , otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. TKD Ponikve d.o.o. ovlašteni je koncesionar za zbrinjavanje komunalnog otpada i tu djelatnost obavlja za čitavo područje otoka Krka. Postojeći sustav zadovoljava trenutne potrebe, ali se kontinuirano radi i na njegovu unaprieđenju. Uz sanitarno odlagalište otpada Treskavac, locirano je centralno reciklažno dvorište na kojemu se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad prodaje se tvrtkama koje sukladno potpisanom ugovoru s TKD Ponikve d.o.o. Prikupljeni bio-otpad se kompostira i kao gotov proizvod prodaje ili dijeli urednim platišama komunalnih usluga. Grad Krk je 2010. uložio 179.492,99 kn za sanaciju i održavanje odlagališta otpada i reciklažnog dvorišta Treskavac.Građevinski otpad s područka Grada Krka prikuplja se na lokaciji Lizer. Dio tog otpada ponovo se koristi za razne građevinske radove. Tijekom 2010. Grad Krk sanirao je divlje odlagalište otpada blizu naselja Linardići. 

 

Neke od realiziranih mjera predviđenih usvojenim Planom:

 

a) izgradnja i uspostava sabirnih mjesta i eko otoka za odvojeno prikupljanje otpada uključujući i izvedbu elaborata o lokacijama i broju sabirnih mjesta i eko otoka;

b) sustavna sanacija postojećih neuređenih odlagališta otpada i sprječavanje nastanka novih;

c) edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka

Temeljem provedenog javnog natječaja za ustupanje poslova održavanja nerazvrstanih i obnove vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka na vrijeme od tri godine, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjereni su Građevinskom poduzeću Krk d.d. sa sjedištem u Krku, a poslovi vodoravne prometne signalizacije Trgovačkom društvu Futura trade d.o.o. sa sjedištem u Lovranu.

 

-jednoglasno usvojeni Prijedlozi Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:

 

a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) k.o.  zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU Pahlić - Marušić);

b) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1527/6 površine 410m2 i z.č. 1481/84 površine 197 m2, obje k.o. Kornić, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić)

 

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:

 

a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2010. godinu;

b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2011. godini

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu

 

Program rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. težak je ukupno 1.014.000,00 kn, od čega na hladni pogon otpada 361.000,00 kn, a na realizaciju kulturnih aktivnosti 653.000,00 kn. Ovogodišnje programske aktivnosti Centra za kulturu Grada Krka podijeljene su u tri cjeline među kojima svojom zavidnom tradicijom prednjače Ljetne priredbe, zatim od strane Ministarstva kulture RH pohvaljen program Galerije Decumanus, te naposlijetku brojni prigodni programi. Novost ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi jest usmjerenost na prezentaciju vrijedne Algarottijeve baštine tako da će četiri od pet koncerata biti bazirirani na notnim zapisima iz njegove zbirke, a u izvedbama će biti korišteni restaurirani instrumenti koji su također dijelom Algarottijeve ostavštine. Iz programa Galerije Decumanus izdvojene su izložbe Novi arheološki nalazi s otoka Krka, ambijentalna instalacija Stakleni grad Antona Vrlića, te izložba maketa brodova, pomorskih karata i instrumenata Ploviti se mora Željka Skomeršića. Od prigodnih programa izdvojeni su program obilježavanja sv. Kvirina - zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, popularne Melodije Istre i Kvarnera i Štorija o galiji Cristo Ressussitato u sklopu koje će biti organiziraa vrijedna izložba Pomorstvo Boke Kotorske za vrijeme Venecijanske uprave od 1420. do 1797. godine.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije

 

Europska unija se obvezala da će do 2020. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20%, te za jednako toliko povećati energetsku učinkovitost, kao i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika, gradovi potpisnici obvezuju se da će zajedno nastojati ostvariti ciljeve Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. Grad Krk tako je donio i javno objavio svoju izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša, te u skladu s time ovlastio gradonačelnika da u ime Grada Krka potpiše Sporazum gradonačelnika.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Krka

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka

- pitanja i odgovori