Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 28. srpnja 2011. godine, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 

- jednoglasno usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2011. godine

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

 

Ovim se Izmjenama i dopunama, koje su Gradskom vijeću prezentirali predstavnici zagrebačke tvrtke Urbinistica d.o.o. Ana Putar, dipl.ing.arh. i Mladen Kardum, ing.građ., mijenjaju granice obuhvata sljedećih detaljnih planova uređenja: Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (DPU 3), Detaljnog plana uređenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku  (DPU 31) i Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (DPU 22). Osim toga izmijenjeni su i kartografski prikazi: 4.1. način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - detaljni planovi uređenja 1:5000 (4.1.a. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.b. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.c. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.d. neizgrađeni dio 1:2000). Ostali dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk ostaju nepromijenjeni. Zadaća ciljanih Izmjena i dopuna važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, kako je istaknuto, njegova je što skorija izmijena samo u segmentu promjene obuhvata triju detaljnih planova uređenja, zatim pokretanje Izmjena i dopuna tih detaljnih planova uređenja u novim (izmijenjenim) granicama, te u konačnici stvaranje preduvjeta za realizaciju sadržaja, koji su u interesu Grada Krka.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

 

Ovdje je riječ je o Izmjenama i dopunama jednog od triju prethodno spomenutih detaljnih planova uređenja - Detaljnom planu uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Izradi Izmjena i dopuna pristupilo se isključivo zbog povećanja površine parcele K1-20. Naime, obuhvat plana proširuje se na čestice k.č.1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk, te se iste uključuju u građevinsku parcelu K1-20. Uz to, mjenjuju se i odredbe plana u dijelu koji se odnosi na mogućnost priključenja objekta na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu uz zadržavanje svih ostalih propisanih uvjeta gradnje. Ovaj su prijedlog vijećnicima također prezentirali predstavnici tvrtke Urbinistica d.o.o. Ana Putar i Mladen Kardum.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o nerazvrszanim cestama

 

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se određuju načela, način obavljanja i financiranja, te ostala pitanja vezana uz obavljanje komunalnih djelatnosti, pristupilo se izradi posebne odluke kojom se uređuju nerazvrstane ceste na području Grada Krka. Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa. Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet. Ovim Prijedlogom Odluke uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, a osobito je uređeno odnosno propisano: što sve čini nerazvrstanu cestu; popis poslova redovnog održavanja; popis poslova pojačanog održavanja; građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina; mjere zaštite nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina; nadzor nad provedbom ove Odluke, te prekršajne odredbe u slučaju nepridržavanja propisanih odredbi ove Odluke.

 

 

-  jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka

 

U proteklom razdoblju Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka iz 2004. dvaput je mijenjana, i to: 2009. obzirom da je sustav lokalne samouprave RH doživio znatne promjene, odnosno ovlasti Gradskog poglavarstva prenjete su na gradonačelnika, a kaznene odredbe Odluke usklađene su s odredbama novog Prekršajnog zakona, te 2010. kada je Mjesni odbor Kornić, obzirom na ostvarene turističke rezulate, pokrenuo inicijativu da se zabrana izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni  produži, kao i za grad Krk, od 15. lipnja do 15. rujna. Nadalje, podneskom stanovnika naselja Linardići i pozitivnim očitovanjem Mjesnog odbora Milohnići, pokrenut je i prihvaćen novi prijedlog izmjena postojeće Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka na način da se i za naselja Linardići i Milohnići uvede zabrana izvođenja građevinskih radova izgradenje, rekonstrukcije, adaptacije i uklanjanja građevina, te svi zemljani radovi, i to u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza.

 

-  jednoglasno usvojen Prijedlog Prijedlog Odluke o imanovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk

 

Budući da je četverogodišnji mandat ravnateljice Gradske knjižnice Krk pri završetku potrebno je provesti novi postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice. Iz tog razloga Gradsko vijeće kao osnivač spomenute ustanove u Natječajno povjerenstvo zaduženo za provođenje ovog natječaja imenovalo je: Marinku Margan, Marinka Bajčića i Višnju Bogdanić.

 

-  jednoglasno usvojeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu

 

- na znanje primljen Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka

 

- pitanja i odgovori