Najave

 • Vama glumimo! - nova sezona kazališnih programa za djecu i odrasle

  20.01.2017
  Krčki Centar za kulturu, od siječnja 2017. godine, iznova započinje s realizacijom projekta Vama glumimo! kojim će biti obuhvaćeni kazališni programi za djecu i odrasle, a odvijat će se sve do travnja, i to trećeg petka i subote u mjesecu, s time da je petak rezerviran za gostovanja predstava namijenjenih odraslima, dok je subota posvećena djeci.
   
 • Proglašenje najboljih otočnih sportaša i sportskih ekipa u 2016. godini

  30.03.2017
  Svečanost proglašenja najboljih otočnih sportaša i sportskih ekipa u 2016. godini održat će se u četvrtak, 30. ožujka 2017. godine, u prostoru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, s početkom u 19.00 sati, a nakon protokolarnog dijela sve ondje okupljene očekuje i zakuska.
   
 • Svjetski dan zdravlja: akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi

  05.04.2017
  Povodom Svjetskog dana zdravlja, Gradsko društvo Crvenog križa Krk, 05. travnja 2017. godine, na Veloj placi u gradu Krku, između 09.00 i 11.30 sati, organizira akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi.
 • Program edukacije mladih o dobrovoljnom darivanju krvi

  06.04.2017
  Na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Krk, program edukacije mladih o dobrovoljnom darivanju krvi održat će se 06. travnja 2017. godine u prostoru Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, s početkom u 13.15 sati.
 • Proljetna akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  10.04.2017
  Proljetna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk održati će se 10. travnja 2017. godine u prostorijama krčkog Doma zdravlja, između 08.00 i 14.00 sati.
 • Krk Food Fest: Dani šurlica i šparoga

  08.04.2017
  Između 07. i 30. travnja 2017. godine duž otoka Krka - koji se obzirom na obilje domaćih namirnica smatra oazom autohtone gastronomije, možete krenuti na pravu gastro-turneju koja je dijelom prve proljetne etape Krk Food Festa, manifestacije namijenjene ljubiteljima kvalitetne hrane i jedinstvenih iskustava!
   
 • Otvorenje izložbe Kahnweiler & Picasso Muzeja Kahnweilerhaus iz Rockenhausena

  08.04.2017
  Otvorenje gostujuće izložbe Muzeja Kahnweilerhaus iz Rockenhausena (Njemačka), pod nazivom Kahnweiler & Picasso, održat će se u subotu, 08. travnja 2017. godine, u Galeriji Decumanus, s početkom u 20.30 sati. Autorica izložbe je Luise Busch, kustosica tamošnjeg muzeja, dok organizaciju potpisuje krčki Centar za kulturu.
   

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 28. srpnja 2011. godine, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 

- jednoglasno usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2011. godine

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

 

Ovim se Izmjenama i dopunama, koje su Gradskom vijeću prezentirali predstavnici zagrebačke tvrtke Urbinistica d.o.o. Ana Putar, dipl.ing.arh. i Mladen Kardum, ing.građ., mijenjaju granice obuhvata sljedećih detaljnih planova uređenja: Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (DPU 3), Detaljnog plana uređenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku  (DPU 31) i Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (DPU 22). Osim toga izmijenjeni su i kartografski prikazi: 4.1. način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - detaljni planovi uređenja 1:5000 (4.1.a. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.b. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.c. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.d. neizgrađeni dio 1:2000). Ostali dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk ostaju nepromijenjeni. Zadaća ciljanih Izmjena i dopuna važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, kako je istaknuto, njegova je što skorija izmijena samo u segmentu promjene obuhvata triju detaljnih planova uređenja, zatim pokretanje Izmjena i dopuna tih detaljnih planova uređenja u novim (izmijenjenim) granicama, te u konačnici stvaranje preduvjeta za realizaciju sadržaja, koji su u interesu Grada Krka.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

 

Ovdje je riječ je o Izmjenama i dopunama jednog od triju prethodno spomenutih detaljnih planova uređenja - Detaljnom planu uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Izradi Izmjena i dopuna pristupilo se isključivo zbog povećanja površine parcele K1-20. Naime, obuhvat plana proširuje se na čestice k.č.1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk, te se iste uključuju u građevinsku parcelu K1-20. Uz to, mjenjuju se i odredbe plana u dijelu koji se odnosi na mogućnost priključenja objekta na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu uz zadržavanje svih ostalih propisanih uvjeta gradnje. Ovaj su prijedlog vijećnicima također prezentirali predstavnici tvrtke Urbinistica d.o.o. Ana Putar i Mladen Kardum.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o nerazvrszanim cestama

 

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se određuju načela, način obavljanja i financiranja, te ostala pitanja vezana uz obavljanje komunalnih djelatnosti, pristupilo se izradi posebne odluke kojom se uređuju nerazvrstane ceste na području Grada Krka. Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa. Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet. Ovim Prijedlogom Odluke uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, a osobito je uređeno odnosno propisano: što sve čini nerazvrstanu cestu; popis poslova redovnog održavanja; popis poslova pojačanog održavanja; građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina; mjere zaštite nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina; nadzor nad provedbom ove Odluke, te prekršajne odredbe u slučaju nepridržavanja propisanih odredbi ove Odluke.

 

 

-  jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka

 

U proteklom razdoblju Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka iz 2004. dvaput je mijenjana, i to: 2009. obzirom da je sustav lokalne samouprave RH doživio znatne promjene, odnosno ovlasti Gradskog poglavarstva prenjete su na gradonačelnika, a kaznene odredbe Odluke usklađene su s odredbama novog Prekršajnog zakona, te 2010. kada je Mjesni odbor Kornić, obzirom na ostvarene turističke rezulate, pokrenuo inicijativu da se zabrana izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni  produži, kao i za grad Krk, od 15. lipnja do 15. rujna. Nadalje, podneskom stanovnika naselja Linardići i pozitivnim očitovanjem Mjesnog odbora Milohnići, pokrenut je i prihvaćen novi prijedlog izmjena postojeće Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka na način da se i za naselja Linardići i Milohnići uvede zabrana izvođenja građevinskih radova izgradenje, rekonstrukcije, adaptacije i uklanjanja građevina, te svi zemljani radovi, i to u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza.

 

-  jednoglasno usvojen Prijedlog Prijedlog Odluke o imanovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk

 

Budući da je četverogodišnji mandat ravnateljice Gradske knjižnice Krk pri završetku potrebno je provesti novi postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice. Iz tog razloga Gradsko vijeće kao osnivač spomenute ustanove u Natječajno povjerenstvo zaduženo za provođenje ovog natječaja imenovalo je: Marinku Margan, Marinka Bajčića i Višnju Bogdanić.

 

-  jednoglasno usvojeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu

 

- na znanje primljen Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka

 

- pitanja i odgovori