Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 20. ožujka 2012. godine, održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2011. godine

 

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011. godinu

 

S Izvješćem o stanju sigurnosti na području Grada Krka u prošloj godini vijećnike je upoznao Dean Hriljac, zamjenik načelnika Policijske postaje Krk. Tako je tijekom 2011., ističe Hriljac, Policijska postaja Krk evidentirala ukupno 137 kaznenih djela, dok ih je 2010. evidentirano 183, što predstavlja smanjenje za čak 25,13%. Opće stanje sigurnosti, obzirom da u promatranom razdoblju nisu zabilježena teška kaznena djela, ocijenjeno je povoljnim. Grad Krk sa svojih 137 kaznenih djela sudjeluje s 28,42% u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela na području čitavog otoka, a obzirom na strukturu dominiraju krađe (55) i teške krađe (16), zlouporaba opojnih droga (11), te računalne prijevare (27) koje u odnosu na 2010. bilježe najveći porast što je osobito zainteresiralo vijećnike. U slučaju potonjeg radi se o krađama podataka putem opreme postavljene na bankomate. U dijelu izlaganja vezanom za statistiku prometnih nesreća Hriljac je izdvojio kako je tijekom 2011. na području Grada Krka evidentirano ukupno 139 prometnih nesreća, dok ih je u 2010. evidentirano 116, što govori o povećanju za 19,82%. U prometnim nesrećama promatranog razdoblja deset osoba zadobilo je teške, a 33 lake tjelesne ozljede, a veći broj istih, o čemu svjedoče i prethodne brojke, dogodio se na nerazvrstanim cestama i parkiralištima, zaključeno je naposlijetku.

 

- održana prezentacija Projekta upravljanja imovinom Grada Krka, te jednoglasno usvojen Zaključak o prihvaćanju PRLS modela upravljanja imovinom

 

Projekt upravljanja imovinom vijećnicima je prezentirao Rade Ignjatović, direktor konzultatske kuće Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba. Naime, nepokretna imovina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, ističe Ignjatović, predstavlja vrijedno dobro o kojem se moramo brinuti, kako bi ista bila na dobrobit građana kojima i pripada. No s njom je moguće upravljati tek posredno, preko izabranih predstavnika koji obzirom na svoju stručnost imaju za to potrebne vještine. U Hrvatskoj The Urban Institute iz Washingtona između 2000. i 2008. provodio je Program reforme lokalne samouprave - PRLS - kojeg je sponzorirala američka Agencija za međunarodni razvitak. PRLS model upravljanja imovinom kao pilot projekt proveden je u Gradu Varaždinu, a potom pripremljen za provedbu i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Nakon više konzultacija, nastavlja Ignjatović, krajem 2010., zaključen je Ugovor o provedbi PRLS modela upravljanja imovinom između Grada Krka i konzultantske kuće Libusoft Cicom d.o.o., a taj je potez motiviran trima ključnim pitanjima: zna li se koliko imovine Grad ima, koliko gradska imovina vrijedi, te koliki su prihodi i rashodi na toj imovini? Odlukom gradonačelnika početkom 2011. imenovan je osmeročlani radni tim za provedbu modela što je izvršeno kroz deset radionica tijekom kojih su odrađene sljedeće ativnosti: inventura imovine pomoću info-sustava, tranzicijska pitanja, klasifikacija imovine, procjena vrijednosti imovine, operativni izvještaj, financijska analiza - stopa kapitalizacije, deregulacija iznajmljivanja, praćenje subvencija, izvještavanje o imovini, konsolidirano upravljanje, te donošenje cjelovitog plana upravljanja imovinom. Rezultati provedenih aktivnosti, prezentirani su i dobro prihvaćeni na završnoj radionici održanoj krajem 2011. Iz prikupljanih podataka i izvršene analize dobivena je određena slika o nepokretnoj imovini Grada Krka (uz određenu rezervu glede pouzdanosti izvora i točnosti određenih podataka). Tako je prepoznato jedanaest homogenih vrsta imovine (portfelja) s ukupno 1.568 jedinica. Ukupna vrijednost za aktivnih 1.470 jedinica imovine procijenjena je na milijardu kuna uz napomenu da je više od 1.000 jedinica imovine neobrađeno. Na temelju analiziranih uzoraka koji su uzeti kod projekcije ukupne vrijednosti imovine, procjenjeno je da bi vrijednost sveukupne nepokretne imovine mogla biti blizu dvije milijarde kuna. Koristi od ovakvog modela upravljanja imovinom su brojne, nastavlja Ignjatović, izdvojivši preciznu inventuru, vođenje imovine iz jedinstvene baze, fleksibilniju organizaciju upravljanja, vođenje dnevnik svih događaja vezanih uz imovinu, povećanje proračunskih prihoda, a sve s ciljem znatnije potpore razvoju lokalnog gospodarstva. Za uspješan nastavak rada na održavanju ovog modela, zaključuje Ignjatović, potrebno je ocjeniti dosadašnji rad, te ukoliko su dostignuta očekivanja nastaviti s prikupljanjem i obradom podataka, zatim stalno pratiti primjenu modela i mjeriti rezultate, izvršavati potrebne organizacijske promjene u procesima vezanim uz imovinu, ažurno voditi Registar nekretnina uz preuzimanje podataka iz Gruntovnice i Katastra, nastaviti započete procese s nabavkom i uvođenjem GIS-a, te razmotriti potrebe za izradu, usvajanje i provođenje Strateškog plana upravljanja imovinom, jer učinkovito upravljanje imovinom na dobrobit je svim građanima i poslovnim subjektima Grada Krka. U drugom dijelu prezentacije gradski vijećnici na tri konkretna primjera imali su prilike vidjeti kako upravljanje imovinom izgleda u praksi, odnosno na koji način funkcionira Registar nekretnina.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka 21. prosinca 2011. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva Izmjena Proračuna predložena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te viškom prihoda iz 2011. u iznosu od 5.931.720,39 kn, pa ukupno iznosi 65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn, odnosno 10,7%, više od dosadašnjeg planiranog Proračuna. Donošenje izmjene Proračuna bilo je potrebno radi reguliranja isplate po osnovi pomoći Fonda za zaštitu ekoliša i energetsku učinkovitost, dostavljenoj za sanaciju odlagališta Treskavac, koja je namjenjena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o., inače nositelju projekta. Sredstava su 30. prosinca 2011., dakle na samom kraju proračunske godine, uplaćena u gradski Proračun, i to u iznosu od 5.777.825,02 kn, a u siječnju 2012. u iznosu od 235.888,86 kn. S Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve d.o.o. ugovoreno je korištenje navedenih sredstava. Kako u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Fonda za sanaciju odlagališta Treskavac ovom izmjenom Proračuna sredstva su uključena u njegove prihode i rashode.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2012. u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn. Tako je za obnovu istočnog dijela gradskih zidina koji se kontinuirano istražuje planirano 100.000,00 kn, kao i za uređenje Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga).

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

 

Izvješćem Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.712.860,74 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.088.774,51 kn. Ukupno: 5.801.635,25 kn. Tako je na čišćenje javnih površina utrošeno ukupno 1.452.256,48 kn, na održavanje javnih površina 2.530.467,74 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 588.642,72 kn, na održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te na održavanje groblja 63.204,30 kn.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

 

Izvješćem Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.841.269,50 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 29.911,68 kn. Ukupno: 2.871.181,18 kn. Tako je na izgradnju - uređenje javnih površina utrošeno ukupno 758.777,12 kn, na izgradnju - uređenje nerazvrstanih cesta 1.235.278,19 kn, na izgradnju - uređenje groblja 161.351,96 kn, na izgradnju - uređenje javne rasvjete 329.133,79 kn, te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 386.640,12 kn.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu

 

Izvješćem Godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 619.547,20 kn, te prihod iz nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 4.061.961,41 kn. Ukupno: 4.681.508,61 kn. Tako je za opskrbu pitkom vodom utrošeno 3.289.535,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.391.973,61 kn.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat

 

 

- usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata

 

Odlukom o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata propisani su uvjeti i način davanja u zakup javnih površina na području Grada Krka za postavljanje privremenih objekata (kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, zabavnih parkova, štandova, ugostiteljskih terasa i dr.), lokacije za postavljanje privremenih objekata, postupak davanja u zakup i zasnivanje zakupa, visina zakupnine, prestanak ugovora o zakupu, te druge odredbe za postupanje i provedbu Odluke. Nadalje, predmetnom Odlukom utvrđene su lokacije ugostiteljskih terasa na javnoj površini, koje su određene katastarskim česticama i iznosom površine za svaku pojedinu terasu ponaosob, a daju se u zakup neposrednom pogodbom vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata. Usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata prihvaćena je dopuna članka 8. stavka 1. na način da se za ugostiteljski objekt (bivši TIC) na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku određuje javna površina za ugostiteljsku terasu, i to dio k.č. 3106/1, površine 50 m2.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zemljište u obuhvatu DPU poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku)

 

Usvajanjem ovog Prijedloga donesena je odluka o zamjeni zemljišta, i to 1/10 dijela z.č. 1274/1, površine od 362,80 m2, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka, predviđenog za izgradnju poslovnog objekta na području obuhvata Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, uz napomenu da je preostalih 9/10 dijela vlasništvo Teri Trgovine d.o.o., za 9/10 dijela z.č. 1274/2, površine od 1.057,30 m2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o., predviđenog za izgradnju ceste prema odredbama Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Tržišna vrijednost zemljišta oznake z.č. 1274/1, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka iznosi 150,00 € po m2, dok tržišna vrijednost zemljišta oznake z.č. 1274/2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o.  iznosi 75,00 € po m2. Kako ukupna tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada iznosi 54.420,00 €, a zemljišta u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o. 79.447,50 €, utvrđeno je da Grad Krk ima obvezu Teri Trgovini d.o.o. isplatiti razliku tržišne vrijednosti zemljišta u iznosu od 25.027,50 €, a što će se izvršiti djelomičnim prijebojem potraživanja sa iznosom komunalnog doprinosa koji će Teri Trgovina d.o.o. biti obvezna platiti Gradu Krku prilikom izgradnje građevine na z.č. 1274/1 k.o. Krk.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku

 

 

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. godinu; Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2012. godini; Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka

 

Za zapovjedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Krka u Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Krka imenovani su: Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, za zapovjednika; Marinka Margan, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, za zamjenicu zapovjednika; Darinka Brusić, članica Gradskog vijeća Grada Krka, za članicu; Darko Turčić, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za člana; Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, za članicu; Milivoj Jurić, predstavnik ŠRD Lovrata, za člana; Ivan Orešković, predstavnik LD Orebica, za člana.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti

 

Članicom Odbora za društvene djelatnosti, na prijedlog krčkog ogranka HSLS-a, imenovana je Ankica Manestar, i to na vrijeme do isteka mandata članova Odbora.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka

 

- jednoglasno usvojeni Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014., te Prijedlog I. Izmjene Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. - 2014.

 

Plan razvojnih programa Grada Krka prikazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, donacije i udjele u vlasništvu trgovačkih društava, i to u razdoblju od tri godine. Izmjenom Proračuna za 2012. povećan je udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama, pa je bilo potrebno uskladiti Plan razvojnih programa Grada Krka s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan razvojnih programa Grada Krka za 2012. iznosi 21.067.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 29,49% u odnosu na prethodni, a sama izmjena odnosi se na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac u iznosu od 6.013.720,39 kn, povećanje od 50.000,00 kn za sanaciju Frankopanskog kaštela, povećanje za 50.000,00 kn subvencije naknade za razvoj, te povećanje od 100.000,00 kn za računalne programe. Izmjena Plana razvojnih programa u 2013. odnosi se na planiranih 4.250.000,00 kn iz programa IPARD za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (poljoprivrednih puteva), koje bi u početku bile financirane sredstvima kredita, a po dovršetku projekta kredit bi bio vraćen banci iz sredstava IPARDA-a. Projekt je za sada u postupku odobravanja i jedan od uvjeta je da su sredstva planirana Proračunom.

 

- pitanja i odgovori