Najave

  • Zabavite se uz program Krčkog karnevala!

    07.01.2018
    Kao što tradicija nalaže, u nedjelju, 07. siječnja 2018. godine, u 11.00 sati, na Veloj placi u Krku započenje Krčki karneval, i to podizanjem karnevalske zastave, ali i predajom gradskih ključeva u ruke uvijek raspoloženih maškara. Ovogodišnja manifestacija broji tri karnevalske zabave subotom (06. i 20. siječnja te 03. veljače) i jednako toliko dječjih reduta nedjeljom (07. i 21. siječnja te 04. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave redom razveseljavati Mladen Grdović, Dražen Zečić i Jole. Maskirane zabave subotom startaju u 21.00, dok je mališanima karnevalski šator na raspolaganju od 16.00 sati gdje ih uz dobru svirku očekuju i nagrade za najbolje maske. Zatvaranje kranevala uz spuštanje karnevalske zastave, vraćanje gradskih ključeva i spaljivanje pusta, a sve to uz dobru maskiranu feštu, krafne, fritule i ostale krčke delicije, bit će u utorak, 13. veljače, u popodnevnim satima, priređeno na Gradskoj rivi i Veloj placi. Za režiju svih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi Karnevalske udruge Povero Krko.
  • 13. Noć muzeja: Život Salpe, izložba fotografija Srđana Hulaka

    26.01.2018
    Povodom popularne nacionalne inicijative Noć muzeja koju i ove godine, 13. put za redom, provodi Hrvatsko muzejsko društvo, Centar za kulturu Grada Krka u suradnji s krčkim fotografom Srđanom Hulakom, priređuje zanimljiv izložbeni program pod nazivom Život Salpe.

08. sjednica Gradskog vijeća: Usvojena odluka o prodaji objekta Neptun

U Maloj vijećnici Grada Krka, 11. ožujka 2014. godine, održana je 08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnika 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  20. prosinca 2013. godine

 

 

- jednoglasno usvojen Zapisnika 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  17. siječnja 2014. godine

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka

 

Gradsko vijeće Grada Krka 2005. donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora, dok su njezine izmjene i dopune usvojene 2010. godine.

U sklopu nove reforme sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, krajem 2012. godine, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je, pored ostalog, izmijenjena zakonska regulativa iz područja mjesne samouprave.

Novim Zakonom tako je određeno da se Statutom, odnosno drugim općim aktom općine ili grada uređuju sva pitanja vezana uz izbore, kao i definiraju dužnosti članova vijeća mjesnih odbora. Osim toga, propisano je da za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira, da se članovi mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom te da postupak izbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom uz odgovarajuću primjenu zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno Zakona o lokalnim izborima. Također, utvrđeno je kako jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore provodi izbore za članove vijeća mjesnog odbora, dok same izbore raspisuje predstavničko tijelo. Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora rješava nadležno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog tijela. Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave. Nadalje, vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Gradsko vijeće Grada Krka 2013. godine usvojilo je Izmjene i dopune Statuta Grada Krka u kojima su izmijenjene odredbe Statuta koje se odnose na mjesnu samoupravu te su usklađene s izmijenjenom zakonskom regulativom.

Slijednom navedenog, a osobito temeljem odredbi zakona kojima se određuje da se postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uredi općim aktom predstavničkog tijela te odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o lokalnim izborima, obzirom da je isti pretrpio određene izmjene, donošenjem nove odluke daje se prilog uređuju svih prethodno postavljenih pitanja.

U Odluku o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka tako su na odgovarajući način implementirane odredbe Zakona o lokalnim izborima uvažavajući pritom posebnosti mjesne samouprave na području Grada Krka, ali i dosadašnja iskustva. Tom je Odlukom, pored ostalog, uređeno aktivno i pasivno biračko pravo, tijelo koje raspisuje izbore, održavanje izbora, mandat članova vijeća i nespojivost dužnosti, postupak kandidiranja i izbor članova vijeća, tijela za provedbu izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja, troškovi za provođenje izbora, zaštita izbornog prava te konstituiranje vijeća.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

 

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. utvrđeni su izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture tijekom prošle godine. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.881.964,31 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu od 144.475,45 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 772.799,50 kn, prihod od boravišne i ekološke pristojbe u iznosu od 384.816,95 kn te prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 75.378,77 kn. Ukupno: 6.259.434,98 kn. 

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.638.890,60 kn, na održavanje javnih površina 2.047.075,39 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 795.003,43 kn, na održavanje javne rasvjete 1.656.384,56 kn te na održavanje groblja 122.081,00 kn.

 

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

Izvješćem godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. utvrđeni su izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom prošle godine. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prošlogodišnji prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.160.417,71 kn,prihod od kredita u iznosu od 3.296.013,98 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 419.618,31 kn, prihod od koncesija u iznosu od 336.840,73 kn te prohod od donacija u iznosu od 836.532,26 kn. Ukupno: 12.049.422,99 kn. 

Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina tako je utrošeno 3.687.582,35 kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 7.065.321,75 kn, na izgradnju groblja 16.250,00 kn, na izgradnju javne rasvjete 298.418,89 kn, te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 981.850,00 kn.

 

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu

 

Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. utvrđeni su izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina tijekom prošle godine. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 1.201.472,93 kn, namjenska sredstva od poreza na dohodak za otoke HBOR-a u iznosu od 3.164.529,09 kn, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 49.538,99 kn te prihod od koncesija u iznosu od 65.428,04 kn. Ukupno: 4.176.789,05 kn. 

Tijekom prošle godine za opskrbu pitkom vodom tako je utrošeno 2.680.947,85 kn, za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.374.038,40 kn, dok je neutrošeno ostalo 425.982,80 kn.

 

 

- jednoglasno usvojeno Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2592/1, k.o. grad Krk (z.č. 1978/4, k.o. Krk), površine 97 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku, kao javno dobro, putevi, u Popisu 1, za k.o. Krk.

Naime, provedenim postupkom utvrđeno je kako se spomenuta nekretnina ne koristi kao javno dobro, putevi, već je u naravi ograđeno dvorište stambene građevine izgrađene na k.č. 2587, k.o. grad Krk (gr.č. 439 i z.č. 631, k.o. Krk) u vlasništvu Karmele Brkić iz Zagreba i Romea Jurine iz Krka.

To je utvrđeno očevidom nakon čega je izvršen i preklop katastarskog plana sa stvarnim stanjem što je izradila tvrtka Geo-Line d.o.o. iz Krka. Slijedom navedenog bilo je potrebno uskladiti zemljišno-knjižno i katastarsko stanje predmetne nekretnine sa stanjem u naravi.

Zakonom o cestama propisano je da u slučaju kada je trajno prestala potreba korištenja nekretnine kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istoj može uskratiti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje takav status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouparave.

Nakon upisa vlasništva Grada Krka na navedenoj nekretnini provesti će se postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka

 

Ovom Odlukom komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju se trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Krka - Vecli d.o.o. sa sjedištem u gradu Krku.

Ti se poslovi povjeravaju na period od četiri godine, a vrše se temeljem Programa održavanja površina zelenila na području Grada Krka što ga je izradila tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske. Njihova godišnja cijena, prema troškovniku Vecle d.o.o., iznosi 653.291,72 kn, odnosno uvećana za PDV 816.614,65 kn.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka - objekta Neptun, izgrađenog na k.č. 2518/2, k.o. Krk - grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk)

 

Ovom Odlukom utvrđuje se kako je na natječaj za kupnju objekta Neptun izgrađenog na k.č. 2518/2, k.o. Krk - grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk) prispjela jedna ponuda, i to zajednička Ivice Lužina iz Krka i Željka Cvitkušića iz Krka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 352.900,00 EUR.

Kupoprodajni ugovor s imenovanim kupcima zaključiti će se pod uvjetom da se ponuđena kupoprodajna cijena za objekt Neptun u cijelosti isplatiti na dan zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sustav prometnice na području Kartec, u gradu Krku, prema lokacijskoj dozvoli, klasa: UP/I-350-05/13-03/48, od 07. listopada 2013. godine

 

 

- usvojeni Prijedlozi akata iz područja zaštite i spašavanja na području Grada Krka, i to: a) Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu; b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2014. godinu

 

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka javnim pozivom

 

Članove savjeta mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Kako je dosadašnjim članovima istekao mandat, ovom Odlukom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Krka, i to javnim pozivom koji će biti objavljen u Novom listu i na Internet stranicama Grada Krka. Ovlašteni predlagatelji tako će prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka podnositi u pisanom obliku Gradu Krku, u roku od petnaest dana od dana objave javnog poziva.

Lista kandidata biti će objavljena u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga, a u roku od trideset dana od dana obave liste Gradsko vijeće Grada Krka dužno je izabrati članove Savjeta mladih Grada Krka, i to tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

 

- usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka

 

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage (u periodu od listopada 2012. do veljače 2014. godine)

 

 

- pitanja i odgovori

 

Tijekom rasprave po ovoj, posljednjoj točki Dnevnog reda otvorene su mnoge teme. Tako se, pored ostalog, raspravljalo o dovršenju mrtvačnice na Mjesnom groblju Vrh, mogućnosti organiziranja popodnevnih igraonica u prostoru krčkog dječjeg vrtića, uređenju parkirališta na ulazu kompleks Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, praćenju i apliciranu na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku unčikovitost te eventualnom uvođenju popodnevne smjene Gradske uprave tijekom jednog od radnih dana.