Najave

  • Zabavite se uz program Krčkog karnevala!

    07.01.2018
    Kao što tradicija nalaže, u nedjelju, 07. siječnja 2018. godine, u 11.00 sati, na Veloj placi u Krku započenje Krčki karneval, i to podizanjem karnevalske zastave, ali i predajom gradskih ključeva u ruke uvijek raspoloženih maškara. Ovogodišnja manifestacija broji tri karnevalske zabave subotom (06. i 20. siječnja te 03. veljače) i jednako toliko dječjih reduta nedjeljom (07. i 21. siječnja te 04. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave redom razveseljavati Mladen Grdović, Dražen Zečić i Jole. Maskirane zabave subotom startaju u 21.00, dok je mališanima karnevalski šator na raspolaganju od 16.00 sati gdje ih uz dobru svirku očekuju i nagrade za najbolje maske. Zatvaranje kranevala uz spuštanje karnevalske zastave, vraćanje gradskih ključeva i spaljivanje pusta, a sve to uz dobru maskiranu feštu, krafne, fritule i ostale krčke delicije, bit će u utorak, 13. veljače, u popodnevnim satima, priređeno na Gradskoj rivi i Veloj placi. Za režiju svih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi Karnevalske udruge Povero Krko.
  • 13. Noć muzeja: Život Salpe, izložba fotografija Srđana Hulaka

    26.01.2018
    Povodom popularne nacionalne inicijative Noć muzeja koju i ove godine, 13. put za redom, provodi Hrvatsko muzejsko društvo, Centar za kulturu Grada Krka u suradnji s krčkim fotografom Srđanom Hulakom, priređuje zanimljiv izložbeni program pod nazivom Život Salpe.

19. sjednica Gradskog vijeća: Stečen preduvijet za izgradnju novog poslovno-tgovačkog centra

U Maloj gradskoj vijećnici, 10. ožujka 2016. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte u nastavku.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 18. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18. prosinca 2015. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.457.819,85 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 256.714,27 kn, te prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 91.311,75 kn, što je osiguralo budžet od 7.805.845,87 kn

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.456.612,55 kn, na održavanje javnih površina 1.544.559,53 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 598.970,48 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.104.601,55 kn, na održavanje groblja 119.998,50 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 85.979,17 kn, na ulaganja i državanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 400.472,51 kn, na ulaganja i održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 247.297,13 kn, na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 2.144.394,45 kn, te na gradnju i održavanje sportskih objekata 102.960,00 kn.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 8.068.828,65 kn, prihod od kreditnih sredstava u iznosu od 1.997.376,28 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 333.260,50 kn, prihod od koncesija za parkirališta u iznosu od 283.765,77 kn, prihod od donacija u iznosu od 182.401,00 kn, prihod od pomoći Hrvatskih voda u iznosu od 406.083,60 kn, opći proračunski prihodi u iznosu od 1.250.695,10 kn, višak prihoda u iznosu od 467.646,43 kn, sredstva od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima u iznosu od 367.523,57 kn, te prihod od pomoći u iznosu od 31.500,00 kn, što je, uvažavajući podneseni Amandman, osiguralo budžet od 13.389.080,90 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina tako je utrošeno 298.717,64 kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 10.191.675,84 kn, na izgradnju i uređenje groblja 207.217,73 kn, na izgradnju objekata javne rasvjete 1.131.504,84 kn, te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 1.559.964,85 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- na znanje primljeno Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije u 2015. godini

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2015. godinu tako je obuhvaćeno dvadesetak zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, podnesenih u razdoblju od usvajanja prethodnog izvješća tijekom prosinca 2014., pa sve do kraja 2015. godine, i to za izmjene Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat. Najveći broj zahtjeva odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na izmjene granica građevinskih područja naselja Pinezići, Linardići, Kornić, Vrh, Poljica, Nenadići i Krk, kao i na zatraženu mogućnost gradnje izvan građevinskog područja.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu

 

Ovom se Odlukom, slijedom traženja Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije, a nakon obavljenog nadzora općih akata Gradskog vijeća, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, inače usvojena na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, usklađuje sa Zakonom o proračunu, na način da se proračunska zaliha definira iznosom od 170.000,00 kn. O eventualnom korištenju tih sredstava odlučuje gradonačelnik, ali uz obvezu da ukoliko do toga dođe na mjesečnoj razini o tome izvještava Grasko vijeće.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- (s devet potvrdnih i dva suzdržana glasa) usvojen prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

 

Temeljem inicijative vlasnika nekretnina, ovoj se Odluci pristupilo radi objedinjavanja građevinskih čestica K-28 (osim dijela k.č. 1247/2, k.o. Krk), K-29, K-30, K-31 i K-33 iz Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u jednu jedinstvenu građevnu česticu (površine od 10.500 m2), i to uz propisivanje granica gradivog dijela sukladno planu šireg područja. Naime, sve navedene građevne čestice imaju gospodarsku namjenu, međutim kako je ocijenjeno da su pojedinačno premale za izgradnju budućeg poslovno-tgovačkog centra, iste je, s ciljem omogućavanja veće tlocrtne površine planiranog objekta, bilo potrebno objediniti. Iako se ostali dijelovi Detaljnog plana ne mijenjaju, a radi potencijalno veće tlocrtne izgrađenosti same građevine, podnesenim Amandmanom stvorena je mogućnost utjecaja i na njezine oblikovne karakteristike.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk

 

Sukladno prijedlogu tvrtke Glavotok d.o.o. iz Krka, a dok se ne napravi novi adresni model ulica na području grada Krka, ovom je Odlukom novoformirana cesta u dijelu poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, imenovana Odvojskom Ul. Stjepana Radića.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku

 

Ovom Odlukom izmijenjena je regulacija prometa na križanju Ul. Mate Balote i Lakmartinske na način da prvospomenuta u cijelosti postaje cesta s prednošću prolaza, obzirom da je nedavnim asfaltiranjem njezina produžetka postala prometnija od Lakmartinske. Uz to, pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima) koji imaju poslovni prostor registriran u starogradskoj jezgri grada Krka, uz prethodnu suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo, omogućava se parkiranje i zadržavanje na mjestima predviđenim za dostavu. Naime, krajem prošle godine odlučeno je kako će odobrenja što ih je prethodno izdavalo Udruženje obrtnika otoka Krka prestati važiti u korist novih čije je izdavanje povjereno Odsjeku za komunalno gospodarstvo, odnosno njegovom Prometnom redarstvu.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

 

Materijal preuzmite: ovdje.