Najave

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održati će se u srijedu, 30. rujna 2015. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 16. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. srpnja 2015. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

03. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Podnositelj Izvještaja: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2015. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

06. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, i to:

 

  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;

  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

 

Predlagatelji: Gradonačelnik i Upravno vijeće Ustanove.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

10. Pitanja i odgovori.