Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19

Primorsko-goranska županija, 11. svibnja 2020. godine, objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini.

 

I. Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini je:

Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19.

 

II. Prihvatljivi prijavitelji:

 

Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti  (i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti,  zadruge i ustanove) u 100% privatnom vlasništvu i koji imaju registrirano sjedište te se aktivnost opremanja provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom prijave na Javni poziv.

Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja.   

 

III. Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, repromaterijala te sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. (Razrađeno u Uputama!)

 

IV. Iznos i intenzitet potpore:

 

Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti:

– 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog;

– minimum 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu;

– najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 4.000,00 kuna bez PDV-a;

– najmanji iznos potpore je 10.000,00 kuna.

Sredstva za potporu korisnicima s područja Gorskog kotara za sufinanciranje mjere posebno su izdvojena u Proračunu Županije.

Županija će potpisati ugovor o korištenju potpore s korisnicima kojima je odobrena potpora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpora.

               

V. Rok za podnošenje prijava:

 

Prijave se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Županije za ovu namjenu, a najkasnije do 15. studenog 2020. godine.

Pristigle prijave će Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini razmatrati periodično svakih 15 dana.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će informaciju o tome  objaviti na svojoj internetskoj stranici.

 

VI. Podnošenje prijava:

 

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, sve u skladu s Javnim pozivom i Uputama. Upute, obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internetskoj stranici Županije (pgz.hr) ili iz priloga ove obavijesti.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici:

 

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Riva 10, 51 000 Rijeka

Prijava na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora

Mjera: Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19

 

Na omotnici sa stražnje strane potrebno je navesti:

– potpun naziv prijavitelja;

– ime i funkciju odgovorne osobe;

– organizacijski oblik;

– sjedište i adresu, poštanski broj prijavitelja.

Podnositelj zahtjev šalje poštom (ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Riva 10, Rijeka, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati).

Postupak zaprimanja, otvaranja, prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti, kriteriji odabira, uvjeti i visina financiranja, donošenje Odluke o dodjeli potpora i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na internetskoj stranici Županije (pgz.hr) ili u prilogu ove obavijesti.

 

Posebna napomena:

Prijava u kojoj ne bude dostavljena sva dokumentacija navedena u ovoj točki ili dostavljeni dokazi ne budu u skladu s propisanim ili iz istih ne budu vidljive činjenice koje se iz njih trebaju utvrditi, smatrat će se formalno neispravnom i neće se dalje razmatrati.

U slučaju odbijanja zahtjeva prijavitelj može podnijeti žalbu u roku od osam dana od primitka obavijesti o odbijanju zahtjeva.

Županija ima pravo u bilo kojem trenutku provedbe ovog Javnog poziva zatražiti od prijavitelja da izvrši uvid u originale dokumenata koji se prilažu prijavi i prijavitelj ih je dužan dostaviti.

 

VII. Rok za donošenje Odluke o dodjeli potpora:

 

Odluka o dodjeli potpora s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će donijeta u roku od  30 dana od dana (periodičnog) zaključenja Javnog poziva.

 

VIII. Način objave Odluke o dodjeli potpora:

 

Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Županije (pgz.hr, poveznica: Natječaji/Ostali natječaji/Rezultati natječaja), u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Svi korisnici potpora će pisanim putem primiti Obavijest o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

 

IX. Kontakt podatci za pitanja:

 

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti telefonom na: 051/351-260, odnosno e-mailom na: gospodarstvo@pgz.hr.