Prostorni plan uređenja Grada Krka

Odluka o donošenju PPU Grada Krka (Sl. nov. PGŽ br. 07/07) preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju PPU Grada Krka (Sl. nov. PGŽ br. 41/09) preuzmi
Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka (Sl. nov. PGŽ br. 28/11) preuzmi
   
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: korištenje i namjena površina
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: infrastrukturni sustavi i mreže
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: uvjeti korištenja i zaštite prostora (3A)
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: uvjeti korištenja i zaštite prostora (3A1)
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: uvjeti korištenja i zaštite prostora (3B)
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građevinska područja
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Lakmartin, Muraj, Kornić
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Vrh, Kosići, Salatići
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Poljica, Nenadići, Bajčići
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Brozići, Brusići, Žgaljići, Kapovci 
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Brzac, Milohnići, Linardići
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Pinezići, Skrbčići
grafika
II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građ. pod. - Vela Jana
grafika
   
Odluka o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada Krka (Sl. nov. PGŽ br. 07/07, 41/09, 28/11 i 23/15) preuzmi
   
III. Ciljane Izmjene i dopune PPU Grada Krka: korištenje i namjena površina grafika
III. Ciljane Izmjene i dopune PPU Grada Krka: infrastrukturni sustavi i mreže grafika
   
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna PPU Grada Krka (Sl. nov. PGŽ br. 07/07, 41/09, 28/11, 23/15 i 18/19) preuzmi
   
IV. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: uvjeti korištenja i zaštite prostora grafika
IV. Izmjene i dopune PPU Grada Krka: građevinska područka - Krk grafika
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio PPU Grada Krka (Sl. nov. PGŽ br. 07/07, 41/09, 28/11, 23/15, 18/19 i 29/20) preuzmi