Djelokrug

Gradsko vijeće Grada Krka:

 

  • donosi Statut Grada Krka,
  • donosi Odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz djelokruga Grada Krka,
  • donosi Proračun, Odluku o izvršavanju Proračuna i Godišnji obračun Proračuna, 
  • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Krka,
  • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Krka,
  • donosi Poslovnik Gradskog vijeća, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
  • raspisuje referendum,
  • osniva ustanove i trgovačka društva,
  • uređuje ustrojstvo Gradske uprave.