Najvažniji gradski akti

         
01.   Statut Grada Krka, od 14. 07. 2019.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 28. 09. 2009.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 27. 03. 2013.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 03. 07. 2014.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 30. 01. 2018.   preuzmi
02.   Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka, od 12. 08. 2019.   preuzmi
    Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, od 27. 03. 2013.   preuzmi
    Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, od 05. 02. 2018.   preuzmi
    Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, od 29. 01. 2019.   preuzmi
03.   Program ukupnog razvoja Grada Krka   preuzmi
04.   Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka   preuzmi
05.   Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Krka   preuzmi
06.   Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku   preuzmi
07.   Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka   preuzmi
    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2020.   preuzmi
08.   Strateški program održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka   preuzmi
09.   Plan djelovanja civilne zaštite Grada Krka   preuzmi
10.   Strategija razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022.   preuzmi
11.   Plan digitalne transformacije Grada Krka   preuzmi
12.   Strategija upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2025. godine   preuzmi
    Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2025. godine   preuzmi
13.   Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2021. godinu   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2020. godinu   preuzmi