Najvažniji gradski akti

         
01.   Statut Grada Krka, od 14. 07. 2009.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 28. 09. 2009.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 27. 03. 2013.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 03. 07. 2014.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 30. 01. 2018.   preuzmi
02.   Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka, od 12. 08. 2009.   preuzmi
    Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, od 27. 03. 2013.   preuzmi
    Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, od 30. 01. 2018.   preuzmi
    Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, od 29. 01. 2019.   preuzmi
03.   Provedbeni program Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. do 2025.   preuzmi
    Prilog 1, Provedbenog programa Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. do 2025.   preuzmi
    Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. do 2025.   preuzmi
04.   Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka   preuzmi
    Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Krka   preuzmi
05.   Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku   preuzmi
    Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka   preuzmi
    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2020.   preuzmi
06.   Strateški program održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka   preuzmi
07.   Plan djelovanja civilne zaštite Grada Krka   preuzmi
    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za razdoblje 2021. - 2024.   preuzmi
    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje   preuzmi
    Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.   preuzmi
08.   Strategija razvoja pametnog Grada Krka za razdiblje od 2018. do 2022.   preuzmi
09.   Plan digitalne transformacije Grada Krka   preuzmi
10.   Strategija upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2025.   preuzmi
    Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2025.   preuzmi
11.   Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2022.   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2021.   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2020.   preuzmi
12.   Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka   preuzmi
13.   Program zaštite divljači Grada Krka za razdoblje od 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2031.   preuzmi