Grad Krk: Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) Grad Krk objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu.

 

 

I. Sadržaj javnog poziva
 

Sredstva iz Proračuna Grada Krka osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Krk, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Krka.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

 

II. Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi predlagatelji
 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge, samostalni umjetnici i druge fizičke osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni),
 • glazbene, glazbeno-scenske i scenske umjetnosti,
 • vizualne umjetnosti i nove umjetničke prakse,
 • poticanje književnog stvaralaštva,
 • valorizacija i prezentacija povijesnog, kulturno-umjetničkog, folklornog i etnografskog nasljeđa,
 • redovna djelatnost udruga u kulturi.

Na ovaj Javni poziv u području redovne djelatnosti udruga u kulturi, mogu se prijaviti isključivo udruge koje su dostavile minimalno jednu zasebnu prijavu - prijedlog programa ili projekta.

 

III. Prioriteti i ciljevi
 

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: razini kvalitete i stručne utemeljenosti, uključenosti lokalne zajednice, ekonomičnosti te kontinuitetu i uspješnosti u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

 

IV. Postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata
 

Stručno povjerenstvo vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva, kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnik Grada Krka donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Grada Krka.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Krka.

 

V. Uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava
 

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći temeljni kriteriji:

 • kvaliteta ponuđenog programa ili projekta,
 • značaj programa za očuvanje kulturne i povijesne baštine te kulturnog i kulturalnog identiteta grada i otoka Krka,
 • inovativnost projekta ili programa u sadržajnom i koncepcijskom smislu,
 • ekonomičnost, kontinuitet i održivost projekta ili programa,
 • promicanje programa za djecu i mlade te njihovo uključivanje u programske i projektne aktivnosti,
 • udio sufinanciranja ponuđenog programa ili projekta iz drugih izvora financiranja,
 • promicanje međunarodne kulturne suradnje.

 

VI. Način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi te upute za predlagatelje
 

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnoj stranici Grada Krka.

Za svaki pojedini program ili projekt prijavitelj podnosi zasebnu prijavu s propisanom dokumentacijom.

Prijava sadržava:

 1. popunjen i ovjeren Obrazac prijave,
 2. popunjen i ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Prijave se podnose u razdoblju od 29. rujna 2023. do 31. listopada 2023. godine, najkasnije do 15.00 sati.

Prijavu, obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Gradu Krku, u pisarnici Grada, Trg bana Josipa Jelačića 2 (I. kat, soba 27) ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva i Uputa za predlagatelje, koje nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu.

Upute za predlagatelje sastavni su dio ovog Javnog poziva i dostupne su na mrežnoj stranici Grada Krka.

 

VII. Postupak podnošenja prigovora
 

Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Gradu Krku sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnoj stranici Grada Krka.

Grad Krk dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

 

VIII. Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva
 

Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi biti će odloženi i čuvani u sukladno posebnom propisu te se ne vraćaju predlagateljima.

 

IX. Postupak ugovaranja odobrenih sredstava
 

S predlagateljem programa i/ili projekta kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Grad Krk sklapa ugovor o financiranju koji dostavlja predlagatelju kao korisniku financijskih sredstava.

Ugovor o financiranju sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

 

X. Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava
 

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave završnog izvješća.

Završno programsko i financijsko izvješće izrađuje se na propisanom Obrascu izvješća o izvršenom programu u 2024. godini.

Grad Krk zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava.

Grad Krk