12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 27. studenog 2014. godine (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 24. rujna 2014. godine.
 
02. Prijedlozi Proračuna, Projekcija, Plana razvojnih programa i Programa javnih potreba:
 
a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2016. do 2017. godine;
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. godine;
c) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:
 
  • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2015. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2015. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2015. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2015. godinu,
  • Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2015. godinu,
  • Prijdlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2015. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava, i to:
 
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu;
b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015. godinu;
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - izvođenja radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlozi odluka o ukidanju statusa javnog dobra, i to:
 
a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 3474/3, k.o. Poljica, površine 102 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u Popis I, kao javno dobro - putevi;
b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na gr.č. 118, k.o. Skrpčići, površine 14 m2 i z.č. 1385/7, k.o. Skrpčići, površine 24 m2, obje upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u Popis I, kao javno dobro - putevi;
c) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1053/2, k.o. Krk (k.č. 2196/1, k.o. grad Krk), površine 533 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u z.k.ul., kao opće dobro.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta; Grad Krk kao darovatelj daruje TD Ponikve voda d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdarenku ½ dijela z.č. 1683/4, k.o. Krk (dio k.č. 3979, k.o. grad Krk), koji suvlasnički dio ima površinu od 795 m2, za izgradnju gravitacijskog kolektora s pristupnom cestom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Pitanja i odgovori.