06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 30. siječnja 2018. godine, u uredu gradonačelnika Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika sa 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. Prosinca 2017. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
03. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
04. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
05. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u Gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
06. Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132, k.o. Kornić, površine 726 m2) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
10. Pitanja i odgovori.