11. sjednica Gradskog vijeća: Imenovani članovi novog saziva Socijalnog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 24. rujna 2014. godine, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije s prilozima i jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća
 
Obzirom da je Iva Radošević temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka svoj vijećnički mandat, iz osobnih razloga, stavila u mirovanje, sukladno navedenom Zakonu i međustranačkom Sporazumu (HNS, ZS i HSU), Zelena stranka (ZS) kao zamjenicu članice Gradskog vijeća odredila je Mirjenku Mrakovčić Wernoth iz Kornića. Mirovanje mandata Ivi Radošević započelo je 11. rujna, ove godine, kada je ujedno dužnost članice Gradskog vijeća počela obnašati Mirjenka Mrakovčić Wernoth. Imenovanje je zaključeno davanjem svečane prisege.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 03. srpnja 2014. godine
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
 
Proračun Grada Krk u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine ostvario je prihode u iznosu od 30.472.227,68 kn, što predstavlja 41,1% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom da se u prvom dijelu godine uglavnom realizira 35% do 40% Proračuna, možemo zaključiti da se isti zasad ostvaruje u planiranim okvirima. Dinamika priliva sredstava vezana je i uz turističku sezonu, pa se prihodi uglavnom ostvaruju u drugoj polovici godine, kao i naplata prihoda koje provodi Porezna uprava. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je ukupno 25.010.928,91 kn prihoda te 6.352.006,94 kn primitaka, što znači da je ove ostvareno 5.461.298,77 kn više, govoreći tako u prilog povećanju od 22%. Međutim polugodišnje ostvarenje Proračuna za 2014. u usporedbi s prethodnim godinama ima nešto drugačiju strukturu prihoda i rashoda. Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, prihoda od pomoći te prihoda od prodaje nefinancijske imovine, dok je smanjenje ostvareno od poreza na imovinu, prihoda od komunalnog doprinosa, prihoda od naknada i donacija te primitaka od nefinancijske imovine i zaduživanja. Prihodi su povećani zahvaljujući uplaćenim pomoćima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te fondova Europske unije za sanaciju odlagališta Treskavac i komunalna vozila u iznosu od 6.280.842,20 kn te zahvaljujući prodaji poslovnog objekta Neptun od čega je ostvareno 2.694.598,14 kn.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 30.718.694,44 kn, što je 38,97% od planiranih izdataka za 2014. koji ukupno iznose 78.821.662,00 kn. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 90,1% čine rashodi poslovanja (2013. bili su 61%), 3,75% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2013. bili su 29%) te 6,08% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2013. bili su 10%).
Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna, no s prenesenim viškom prihoda iz 2013. u iznosu od 1.012.702,68 kn realiziran je višak od 857.018,41 kn. Tako ostvaren pozitivan financijski rezultat je uplaćene pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.140.859,90 kn, namijenjene za sanaciju odlagališta Treskavac, s time da su ta sredstva početkom srpnja prenesena Trgovačko komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu sv. Petar u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R 38, R 310, R 311)
 
Donošenje ove Odluke, pojašnjava gradonačelnik Vasilić, vezano je uz inicijativu Građevinskog poduzeća Krk d.d. koje predlaže istovremenu izmjenu Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu sv. Petar u gradu Krku te Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Predmet rasprave je parcela (z.č. 1244 u g.t. 1. Z.k.ul. 340, k.o. Krk) smještena između trgovačkih centara Konzum i Plodine, inače povezana s velikim vlasničkim arealom Građevinskog poduzeća Krk na kojem planiraju izgradnju poslovnih sadržaja. Da bi inicijator svoju vlasničku cjelinu stavio u funkciju izgradnje potrebno je spomenutu parcelu izuzeti iz obuhvata DPU-a, tako da se čitav areal može tretirati UPU-om 1 - Krk, a lokacijska i građevinska dozvola za nove objekte koristiti njegovim parametrima. Ovdje bi tako, zaključuje Vasilić, Građevinsko poduzeće Krk izgradilo objekte na svome zemljištu te ih potom gotove prepustilo tržištu.
 
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Krka
 
Temeljem provedenog postupka, petogodišnja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga na području Grada Krka dana je Josipu Cveliću, vlasniku obrta Usluge Cvelić, sa sjedištem u Malinskoj. 
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta: k.č. 3854 k.o. Krk - grad površine 9.981 m2 (z.č. 1578 upisana u z.k.ul.2755; z.č. 1579 upisana u z.k.ul. 2606 i z.č. 1580 upisana u z.k.ul. 2546, sve k.o. Krk) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište namjenjeno za izgradnju poslovno-stambenih građevina u zoni M1-2, na području Mali kartec
 
S ciljem raspisivanja natječaja, donesena je odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, točnije k.č. 3854, k.o. grad Krk, površine 9.981 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište namjenjeno izgradnji poslovno-stambenih građevina u zoni M1-2, na području Mali Kartec. Temeljem procjene sudskog vještaka građevinske struke, početna cijena za njegovu prodaju iznosi 105,00 EUR po m2 ili ukupno 1.048.005,00 EUR.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji zemljišta: z.č. 1244/2 površine 277 m2 nastale od z.č. 1244 upisane u z.k.ul. 340 k.o. Krk, vlasništvo GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31 i z.č. 1246/18 površine 82 m2 i z.č. 1246/19 površine 243 m2, obje nastale od z.č. 1246/6 upisane u z.k.ul. 913 k.o. Krk, vlasništvo Paole Kokić iz Šibenika, Ulica 1. Šibenskog partizanskog odreda 29, koje zemljište je predviđeno za izgradnju puta u dijelu grada Krka, a prema odredbama DPU Poslovne zone 29 - Sveti Petar (SN PGŽ, broj 37/07 i 9/12)
 
Radi izgradnje prometnice, donesena je odluka o kupnji z.č. 1244/2, površine 277 m2 (nastale od z.č. 1244 upisane u z.k.ul. 340, k.o. Krk), u vlasništvu Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka te z.č. 1246/18 površine 82 m2 i z.č. 1246/19 površine 243 m2 (obje nastale od z.č. 1246/6 upisane u z.k.ul. 913, k.o. Krk), u vlasništvu Paole Kokić iz Šibenika. Kupoprodajna cijena za predmetna zemljišta određena je iznosom od 50,00 EUR po m2, tj. ukupnim iznosom od 13.850,00 EUR za zemljište Građevinskog poduzeća Krk d.d. te iznosom od 16.250,00 EUR za zemljište Paole Kokić.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta, i to: k.č. 2305/1 k.o. Krk-grad (z.č. 601/2 k.o. Krk) površine 1919 m2, vlasništvo Vesne Bonifačić iz Punta, A. Cesarca 20 i Ljiljane Wende iz Punta, R. Boškovića 37, svake u ½ dijela, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi na području turističke zone, na predjelu Politin u gradu Krku, za k.č. 2021/5 k.o. Krk - grad (z.č.1332/8 k.o. Krk) površine 590 m2 i k.č. 2026/6 k.o. Krk - grad (z.č. 1331/16 k.o. Krk) površine 244 m2, vlasništvo Grada Krka, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Sv. Petar u gradu Krku
 
Ovom Odlukom k.č. 2305/1, k.o. grad Krk, površine 1.919 m2 u vlasništvu Vesne Bonifačić i Ljiljane Wende, iz Punta, u naravi neizgrađeno građeivnsko zemljište na području turističke zone Politin u gradu Krku, mijenja se za k.č. 2021/5, k.o. grad Krk, površine 590 m2 i k.č. 2026/6, k.o. grad Krk, površine 244 m2, u vlasništvu Grada Krka, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Sv. Petar u gradu Krku. Tržišna vrijednost zemljišta oznake k.č. 2305/1, k.o. grad Krk, prema procjeni sudskog vještaka građevinske struke, iznosi 76,23 EUR po m2, dok je tržišna vrijednost zemljišta oznaka k.č. 2021/5, k.o. grad Krk i k.č. 2026/6, k.o. grad Krk, 133,58 EUR po m2. Slijedom navedenog utvrđeno je da ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Vesne Bonifačić i Ljiljane Wende iznosi 146.285,37 EUR, dok je ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada Krka 111.405,72 EUR. Prema tome, Grad Krk je u obvezi isplatiti Vesni Bonifačić i Ljiljani Wende razliku tržišne vrijednosti zemljišta u iznosu od 34.879,65 EUR. Ova je zamjena pokrenuta kako bi se okrupnjavanjem zemljišta realizirala turistička zona Politin, obzirom da na tom području već postoji zemljište u gradskom vlasništvu.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene i dopune Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
 
Temeljem starog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, njegovim izmjenama i dopunama, tumači pročelnik JUO Grada Krka Marinko Bajčić, prošli sazivi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave otoka Krka, donijli su zajedničku Odluku o autotaksi prijevozu kojom su uredili rad taksi službe na području čitavog otoka. Kako je prošle godine, tijekom srpnja, donesen novi Zakon, Udruženje obrtnika otoka Krka, njihova Podsekcija za autotaksi prijevoz, inicirala je izmjene i dopune postojeće Odluke. Novim Zakonom tako je predviđeno da se autotaksi prijevoz obavlja temeljem dozvole. S tim ciljem, u proljeće ove godine, stigao je inicijalni podnesak Udruženja obrtnika da se u postojeću Odluku, pored ostalih odredbi proizašlih iz novog Zakona, uvrste i one vezane uz uvođenje (i izdavanje) dozvola. Tijekom mjeseca lipnja pripreman je radni prijedlog ovih izmjena i dopuna, što ih je u srpnju raspravila i podržala Koordinacija Grada Krka i općina otoka Krka, međutim s prijedlogom upućenim Udruženju obrtnika da za otočane koji koriste taksi prijevoz odobri određen popust. Udruženje je, zaključuje Bajčić, prihvatilo sugestiju Koordinacije, odredivši za otočane popust od 30%, što je, u okviru Cjenika autotaksi usluga, također uvršteno u ove izmjene i dopune. Nakon što sva predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave otoka Krka usvoje ovaj prijedlog krenuti će se u izdavanje dozvola (na pet godina), i to temeljem javnog poziva. 
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Krk
 
U pravne osobe u smislu ove Odluke spadaju trgovačka društva u kojima Grad Krk ima vlasničke udjele te ustanove kojima je Grad Krk osnivač i koje su od posebnog interesa za Grad Krk, odnosno: Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Vecla d.o.o., Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka, Gradska knjižnica Krk, Zdračna luka Rijeka d.o.o. i Radio otok Krk d.o.o. Pravni osnov za donošenje ove Odluke proizlazi iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa, prema kojem dužnosnici (gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici) ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. Međutim, zakon predviđa dvije iznimke, i to: kada je posebnim zakonom određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskih fondova po položaju ili kada predstavničko tijelo utvrdi pravne osobe od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave. U slučaju potonjeg, dužnosnik može biti član u najviše dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
 
Budući da je dosadašnjim članovima Socijalnog vijeća Grada Krka istekao četverogodišnji mandat, u novo su imenovani: Ljiljana Rošić (MO Kornić), Ivica Žužić (MO Vrh), Josip Depope (MO Skrbčić-Pinezić, MO Milohnić, MO Poljica), Ljiljana Vasilić (Grad  Krk) i Vesna Juzbašić (Centar za socijalnu skrb Krk).  
 
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka
 
Tvrtka Ponikve d.o.o. kandidirala je projekt izgradnje vodnih građevina na području Grada Krka na Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. U osnovnom Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom, 2012. godine, između Hrvatskih voda i Ponikve d.o.o. bile su navedene procijenjene vrijednosti za pojedine investicije pa je nakon sklapanja ugovora s izvođačima došlo do određenih korekcija u iznosu sufinanciranja. Dodatkom Ugovora o sufinanciranju tako je smanjen udio Hrvatskih voda sa 17.799.342,41 kn na 17.772.190,27 kn, dakle za 27.152,14 kn. Izmjenama i dopunama Odluke, 2013. godine, uvećan je iznos koji osigurava Grad Krk, radi umanjenja udjela Hrvatskih voda, što znači da su preuzeti troškovi građenja iznosili 2.004.856,87 kn (1.977.704,73 kn + 27.152,14 kn).
Kako su na pojedinim dionicama ugovoreni dodatni poslovi, dok neki planirani nisu izvedeni, prema obračunatim situacijama realizirani su radovi ukupno vrijedni 22.427.215,30 kn (96,22%). Hrvatske vode u projektu su sudjelovale s njihove strane planiranim iznosom od 17.542.588,97 kn (78,22% investicije). Tvrtka Ponikve voda d.o.o. iz sredstava amortizacije preuzela je 803.172,66 kn (3,58%), dok Grad Krk ovim izmjenama i dopunama prihvaća iznos od 4.081.453,67 kn (18,19%). Ta će se sredstva osigurati iz ustupljenog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Krka. Sredstva su u 2013. realizirana u iznosu od 996.396,15 kn, dok za 2014. godinu ostaje 3.085.057,52 kn, što će biti planirano i osigurano Izmjenom Proračuna Grada Krka. 
 
- pitanja i odgovori