107. Kolegij: U pripremi Strategija upravljanja imovinom Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 25. studenog 2019. godine, održan je 107. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijedloga Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge KAMP DEPO ADRIA iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 14.250,00 kn, radi izrade rampe za invalide na ulazu u dvorište Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh. Sukladno zahtjevu Centra za rehabilitaciju Rijeka koji svoju ekspozituru ima i u Krku (na adresi Stjepana Radića 1) organizirajući ondje program dnevnog boravaka namijenjen osobama s intelektualnim teškoćama, iskazana je spremnost da se osiguravanjem financijske potpore u Proračunu za narednu godinu podrže aktivnosti predmetne ustanove. Zajednicu Talijana Krk upućuje se da podnese novu zamolbu u kojoj će zatražiti ne preraspodjelu sredstava unutar natječajem osiguranog godišnjeg budžeta već opremanje sjedišta Zajednice, inače prostora u gradskom vlasništvu, klima uređajem, sukladno ishodovanoj ponudi.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju poljskog puta na području naselja Linardići (Put Praputne na more), dugačkog 450,0 metara i širokog 3,0 metra, izabrana je tvrtka Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, i to s ponudom čija vrijednost, zajedno s uračunatim PDV-om, iznosi 80.562,50 kn. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave za energetski pregled i izradu pripadajućeg certifikata javne rasvjete na području Grada Krka, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke ELIS Inženjering d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 74.812,50 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ž. C. iz Krka za zamjenu nekretnina, točnije zemljišta od 24,0 m2 u vlasništvu predlagatelja i zemljišta od 46,0 m2 u vlasništvu Grada Krka, s time da su oba nadomak ugostiteljskog objekta Neptun u gradu Krku, uz napomenu kako se predlagatelj u korist Grada Krka obvezuje podmiriti razliku u njihovoj vrijednosti koja proizlazi iz razlike u površinama.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog tvrtke Planimetar d.o.o. iz Zagreba, kao izrađivača Kataloga katastarskih čestica za potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskog područja Grada Krka (u HTRS-u), da se s ciljem njegovog dovršetka, točnije dobivanja nužnih informacija vezanih uz trinaest karakterističnih primjera, organizira sastanak s predstavnicima Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave Krk. U nastavku, usvojena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Nenada Vidmara iz Ravne Gore, s uračunatim PDV-om vrijedna 12.690,00 kn, za izradu geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađenog u svrhu evidentiranja izvedenog stanja dijela Ul. Vlade Tomašića u gradu Krku (kod Hotela Valamar Koralj). Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 15.100,00 kn, za vršenje stručnog nadzora - tehničkog i financijskog - vezanog uz rekonstrukciju križanja Kvarnerske ulice i Ul. Lina Bolmarčića u gradu Krku (što predstavlja posao prethodno povjeren tvrtki Dario d.o.o. iz Krka). Nakon što je analiziran glavni projekt rekonstrukcije križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku s pripadajućim parkiralištem, zaključeno je kako će se od projektanta, u ovome slučaju tvrtke ESP d.o.o. iz Rijeke, zatražiti da zbog njegove iznimne zahtjevnosti, ponajviše u financijskom smislu, isti razdijeli u nekoliko cjelina: rotor (Županijska uprava za ceste PGŽ), pristupne ceste prema rotoru (Županijska uprava za ceste PGŽ), pješački dio (Grad Krk), parkirališni dio (Grad Krk) te izdvojeni parkirališni dio u odnosu na preostalu parkirališnu površinu (Grad Krk).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 39.712,50 kn, za uređenje maslinarskog puta Stari klanci što povezuje naselja Kornić i Muraj, s time da će se istaknuti budžet osigurati rebalansom Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. Također na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, usvojena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 24.000,00 kn za popravak i uređenje puta što povezuje naselja Kornić i Kampelje.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotreni su radni prijedlozi triju odluka: Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, zatim Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Krka te Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Trgovačkom društvu OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. Baška.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, raspravljeni su radni prijedlozi: Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Krka za 2020. te Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2025. godine. Upravo se ovom Strategijom određuju srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Krka na učinkovit, racionalan i transparentan način, a posebice uzimajući u obzir: izvršavanje svih vlasničkih ovlasti i preuzimanje svih vlasničkih obveza za imovinu Grada; sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Grada u korist druge pravne ili fizičke osobe; poduzimanje svih radnji povezanih s imovinom Grada s pažnjom dobrog gospodara i načelima upravljanja gradskom imovinom radi uređenja pravnih odnosa na imovini Grada; te po potrebi, utvrđivanje ili promjena namjene imovine Grada. O ovome aktu uskoro će dobiti priliku raspravljati i gradski vijećnici.