108. Kolegij: Usvojen prijedlog II. Izmjene ovogodišnjeg Proračuna

U uredu gradonačelnika, 02. prosinca 2019. godine, održan je 108. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak koji je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, načelno je osigurana potpora za početak obilježavanja 100. obljetnice smrti sluge Božjeg biskupa Antuna Mahnića što ga priprema Biskupija Krk, s time da će se konačna odluka o njezinoj visini donijeti nakon konzultiranja s čelnicima ostalih otočnih općina. Radi se o slavlju koje kreće već u subotu, 14. studenog, s početkom u 16.00 sati, prigodnim glazbeno-dramskim program nakon kojeg slijedi sveta misa, dok je završnica najavljena točno dogodine. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobrena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju 19. po redu Božićno-novogodišnjeg koncerta u izvedbi učenika s područja čitavog otoka. Koncert će se održati u četvrtak, 19. prosinca, u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, u 17.00 sati. Na inicijativu tvrtke ARVALIS j.d.o.o. iz Zagreba, prihvaćena je ponuda za otkup časopisa Krčki val u 2020. godini, a koja podrazumijeva mjesečni trošak od 2.000,00 kn čime se osigurava 100 primjeraka tog popularnog otočnog mjesečnika. Udruzi Kreativni Krk odobren je budžet od 15.000,00 kn (neto) kojim će se namiriti trošak nastupa grupe Love Runners za doček Nove godine u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave s ciljem dobave lož ulja za potrebe upravne zgrade Grada Krka izabrana je tvrtka INA - Industrija nafte d.d. iz Zagreba, i to s ponudom čija vrijednost zajedno s uračunatim PDV-om iznosi 125.937,50 kn. Prihvaćen je prijedlog B. K. iz Krka za korištenje javne gradske površine kod Velikog parka u gradu Krku s ciljem prodaje domaćih proizvoda, od 15. prosinca 2019. pa sve do 06. siječnja 2020. godine. Također, usvojen je i prijedlog J. M. Iz Krka da se na Trgu sv. Kvirina u gradu Krku formira ljetna ugostiteljska terasa, površine od 15,0 m2, a za potrebe ugostiteljskog objekta smještenog u Ul. Dr. Dinka Vitezića.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, o čemu će, u skorije vrijeme, imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Naime, Proračun Grada Krka, krajem prosinca prošle godine, usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 88.262.580,00 kn, planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 89.517.50,00 kn te planiranim viškom prihoda od 1.254.770,00 kn. Nadalje, I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka, krajem rujna, usvojena je u iznosu od 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,96 kn prenesenog viška te 97.996.151,31 kn rashoda i izdataka. Ovom je izmjenom tako predložen iznos od 87.817.926,31 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,96 kn prenesenog viška te 89.671.619,27 kn rashoda i izdataka. Iz toga proizlazi kako se prihodi i primici smanjuju za 8.324.532,04 kn (iliti za 8,5% Proračuna), s time da se u istom iznosu smanjuju rashodi i izdaci. Do ovih izmjena i dopuna došlo je zbog: (1) povećanja poreznih prihoda radi njihova boljeg ostvarenja u iznosu od 2.122.000,00 kn, (2) smanjenja pomoći u iznosu od 3.296.897,14 kn od čega je značajan dio prenesen u narednu godinu, (3) povećanja prihoda od imovine, pristojbi i kazni radi njihova boljeg ostvarenja u iznosu od 849.298,10 kn, (4) smanjenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.922.200,00 kn budući da je planirane prodaje i zamjene nekretnina usporila obveza jedinica lokalne samouprave da pribavi suglasnost županijskog Povjerenstva za procjenu, (5) smanjenja prihoda od zaduživanja u iznosu od 5.053.400,00 kn jer je realizacija prenesena u narednu godinu, (6) smanjenja rashoda za projekte, također, prenesene u narednu godinu (Multimedijalni kulturni Centar Krk - 2.000.000,00 kn; Modernizacija postojeće javne rasvjete - 3.030.000,00 kn; Modernizacija Javne rasvjete u kompleksu SRC Josip Uravić Pepi - 250.000,00 kn; Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - 620.650,00 kn; Rekonstrukcija Društvenog doma Bajčići - 897.000,00 kn) te (7) mijenjanja pojedinih stavki prihoda s obzirom na izvršenje, zajedno s pojedinim stavkama rashoda. U nastavku rasprave, također, su usvojeni: prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu, prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini, prijedlog Programa utroška sredstava naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, kao i prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova za 2019. godinu.

U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirana je radna verzija idejnog arhitektonskog rješenja Parternog uređenja (rekonstrukcije) istočnog dijela obalnog pojasa rive Krčke luke u gradu Krku što je potpisuje ovlašteni arhitekt Nenad Kocijan. Uz to, razmotren je i nacrt II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, kojim su sredstva za njegovo ostvarivanje utvrđena u iznosu od 15.109.600,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, kojim je budžet za njegovo ostvarivanje definiran u iznosu od 9.544.000,00 kn, s time da je u rashodovnom dijelu Programa, za čišćenje javnih površina namijenjeno 1.530.000,00 kn, za održavanje javnih površina 3.250.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.400.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.020.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 253.000,00 kn, za održavanje SRC Josip Uravić Pepi 160.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.581.000,00 kn. Pored toga, prihvaćen je i prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, od 02. - 05., od 09. - 11. te od 16. - 18. prosinca, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojeni su prijedlozi triju odluka: Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk te Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Naposljetku, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop iz Nenadića, bez PDV-a vrijedna 39.600,00 kn, za prvu fazu širenja postojećeg kolnog puta prema uvali Blatno (u dužini od 400 metara).