110. Kolegij: Krenula provedba Plana digitalne transformacije Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 16. prosinca 2019. godine, održan je 110. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Vrh odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za pokriće troškova što će proizaći iz organizacije tradicionalnog Božićnog koncerta čije se održavanje, u župnoj crkvi, planira 29. prosinca.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave usluge nadogradnje prostornih i neprostornih baza podataka za upravljanje prostorom: ATLAS 14, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 116.250,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave radi osiguranja imovine Grada Krka u 2020. godini, pored tri zaprimljene ponude (Croatia osiguranja d.d. iz Zagreba, Wiener osiguranja d.d. iz Zagreba i Adriatic osiguranja d.d. iz Zagreba), najpovoljnijom prihvaćena je ona Adriatic osiguranja d.d. iz Zagreba, vrijedna 92.65,91 kn bez PDV-a. Nadalje, kao dio provedbe Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022., ali i Plana digitalne transformacije Grada Krka, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave kojom se pribavlja usluga izrade nove, interaktivne mrežne stranice i vizualizacije podataka Grada Krka, što predstavlja investiciju procijenjenu na 199.000,00 kn. Naposljetku, s ciljem pokretanja postupka nabave, razmotrena je procijenjena vrijednost usluge organizacije Krčkog karnevala za narednu godinu kojom bi, što se programskog dijela tiče, bile obuhvaćene dvije karnevalske zabave subotom, jednako toliko dječjih reduta nedjeljom i koncertni program podom Valentinova.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i usvojen idejni projekt izgradnje parkirališta (s 50-ak parkirnih mjesta) za potrebe groblja u naselju Vrh nakon čega, s ciljem parcelacije zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, slijedi kretanje u postupak izdavanja lokacijske dozvole. A nakon što je prihvaćen i idejni projekt groblja u naselju Milohnići, najavljeno je kretanje u smjeru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a potom i izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate za uređenje voda, čiji su potpisnici Grad Krk i Hrvatske vode. Naime, od 01. siječnja 2020. godine, temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, određeno je da jedinice lokalne samouprave od Hrvatskih voda preuzmu naplaćivanje naknade za uređenje voda, i to prema podatcima iz očevidnika za obračun komunalne naknade. Prema tome, ta će se naknada naplaćivati putem uplatnice za komunalnu naknadu na kojoj će zasebno biti iskazan iznos, obračunski elementi i način obračuna naknade za uređenje voda, s time da jedinici lokalne samouprave za provedbu naplate pripada 10% od iznosa Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. Također, zasad je odlučeno da naplaćivanje ove naknade Grad Krk provodi samostalno, posredstvom Odsjeka za komunalno gospodarstvo. U nastavku, raspravljen je i prihvaćen radni prijedlog Plana vježbi civilne zaštite u 2020. godini, a kojim je obuhvaćeno sljedeće: (1) osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, (2) edukacija o pružanju prve pomoći te (3) vježba evakuacije djece iz dječjeg vrtića. Na kraju, najavljeno je skorašnje raspisivanje javnog natječaja za prijem u službu na neodređeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, i to za sljedeća radna mjesta: (1) administrativni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica i (2) komunalni redar 2 u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo - 1 izvršitelj/ica.

 

Sljedeći sastanak Kolegija na redu je u ponedjeljak, 13. siječnja 2020. godine!