118. Kolegij: Predstavljena ovogodišnja ulaganja u sustav javne rasvjete

U uredu gradonačelnika, 02. ožujka 2020. godine, održan je 118. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku današnjeg sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Knezovi Krčki Frankopani dana je suglasnost za uređenje novog sjedišta u prizemlju stambene zgrade smještene na adresi Slavka Nikolića 36b u gradu Krku, a za što im je odobrena i financijska pomoć u iznosu od 8.000,00 kn. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, pojedinačnom potporom od 2.220,00 kn (što podrazumijeva trošak sedmodnevnog smještaja uz puni pansion) financijski će se pomoći sudjelovanje petero mladih Krčana u poznatoj Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja će se ove godine, iznova u organizaciji novigradske Osnovne škole Rivarela, odvijati između 28. ožujka i 04. travnja. Temeljem prihvaćenog prijedloga Ugovora, Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja (HGSS), za realizaciju ovogodišnjih programskih aktivnosti, odobren je ukupni budžet od 20.000,00 kn. Također, po prihvaćenom prijedlogu Ugovora, Gradskom društvu Crvenog križa Krk odobren je godišnji budžet od 110.000,00 kn za provođenje programa Pomoć u kući na području Grada Krka koji u okviru socijalnih usluga, prema Rješenju Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske Županije te Uvjerenju Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, podrazumijeva obavljanje kućanskih poslova, kao i održavanje osobne higijene za sve evidentirane korisnike. Iako nitko mimo formalno izabranih članova ne može sudjelovati u radu Socijalnog vijeća Grada Krka, predstavnicima Udruge umirovljenika Grada Krka koji su potonje predložili, bit će, dvaput godišnje, omogućen sastanak s predstavnicom Odsjeka za društvene djelatnosti, i to s ciljem upoznavanja s pravima koja se mogu ostvariti posredstvom pojedinih programa, ali i konkretnim inicijativama (prijedlozima).

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. godinu, o čemu će uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Naime, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2020. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.896.407,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.606.767,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove. Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređena su na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.056.064,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 550.703,00 kn, odnosno materijalne rashode kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 88.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 119.640,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta Meštrija iz Krka, u iznosu od 19.568,00 kn bez PDV-a, za izradu 16 metara kovane ograde potpornog (betonskog) zida na općem polju Gradskog groblja Krk, s time da će nastavka tog opremanja uslijediti nakon što se izvrši rekonstrukcija i popravak preostalih 27 metara zida čija je kamena kapa (poklopnica) odvojena od cementnog veziva. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda Obrta za komunalne usluge Lumin iz Krka, u iznosu od 10.960,00 kn bez PDV-a, za uklanjanje četiri stara stabla alepskog bora (bez odvoza zelenog otpada), a koji graniče s parcelom u privatnom vlasništvu.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, temeljem ponude Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedne 47.426,25 kn, prihvaćeni su izvantroškovnički radovi vezani uz projekt Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, a koji podrazumijevaju: nadogradnju rasvjetnih tijela nasadnicima (gdje su isti bili potrebni), demontažu RF antena sustava upravljanja javnom rasvjetom koje su smetale prilikom zamjene svjetiljki te njihovu ponovnu montažu na nova povišenja stupova javne rasvjete zajedno sa spajanjem do pune funkcionalnosti.

Pored ostalog što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 44.000,00 kn, za proširenje gradske svjetlovodne mreže radi širenje kabelske televizije za potrebe Doma za starije osobe Mali Kartec. Pored toga, s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2019. godinu. Budući da je Grad Krk u obvezi izraditi novi Program ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje 2020.- 2027., najavljeno je kretanje u postupak nabave, s time da je ovdje riječ o usluzi procijenjenoj na 130.000,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je i usvojen prijedlog Izmjena (i dopunama) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, a koje predstavljaju rezultat usklađenja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o čemu će uskoro imati prilike raspravljati i sami vijećnici. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje eko akcije pod nazivom Crveni križ u plavom okviru, u sklopu koje će se, 21. ožujka ove godine, u suradnji s Planinarskim društvom Obzova, čistiti uvala i plaža Karkadol. OPG-u Matko Žderić iz Ploča, omogućen je zakup kamene kućice na području Dunata, s ciljem prodaje poljoprivrednih proizvoda iz vlastitog uzgoja, i to u razdoblju od 10. lipnja do 25. kolovoza ove godine.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a s namjerom uređenja javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području grada Krka (Portapisana, Ul. Slavka Nikolića, Ul. Narodnog preporoda i Gradsko groblje Krk), prihvaćen je projektni troškovnik nadzornog inženjera Eda Hera kojim je opremanje predmetnih površina sivim betonskim opločnicima procijenjeno na 91.580,00 kn, bez PDV-a. Nadalje, radi skorašnjeg kretanja u proceduru nabave, analizirani su i prihvaćeni troškovnici za elektromonterski i građevinski dio radova na proširenju sustava javne rasvjete na području Grada Krka, i to sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za tekuću godinu. Procijenjena vrijednost elektromonterskih radova, temeljem projektnog troškovnika tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, tako iznosi 409.267,00 kn, dok na one građevinske, temeljem projektnog troškovnika inženjera Eda Hera, otpada 203.270,00 kn, što ukupno, bez PDV-a, teži 612.537,00 kn.