124. Kolegij: Uz izmijenjen uvijet prihoda, lakše do pomoći iz gradskog socijalnog programa

Putem video-konferencije, 27. travnja 2020. godine, održan je 124. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su raspravljali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka. Naime, Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krka utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, korisnici tih prava te uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja. Prava propisana ovom Odlukom tako može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: (1) socijalni uvjet ostvaren temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, (2) uvjet prihoda te (3) uvjet koji se odnosi na stradalnike Domovinskog rata. S obzirom na trenutne okolnosti, a u namjeri zaštite građana s područja Grada Krka, važeća se Odluka mijenja na način da se postojeći uvjet prihoda povećava za 25% čime se otvara mogućnost da veći broj građana odsad može ostvariti neki od oblika pomoći iz gradskog socijalnog programa. Prema tome, uvjet prihoda ispunjavat će korisnik sa sljedećim prihodom: (1) samac do 2.625,00 kn (umjesto dosadašnjih 2.100,00 kn), (2) dvočlano kućanstvo do 3.750,00 kn (umjesto dosadašnjih 3.000,00 kn), (3) tročlano kućanstvo do 5.000,00 kn(umjesto dosadašnjih 4.000,00 kn), (4) četveročlano kućanstvo do 6.375,00 kn (umjesto dosadašnjih 5.100,00 kn) te (5) ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 875,00 kn (umjesto dosadašnjih 700,00 kn). Nadalje, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2020./2021., koji će na službenim gradskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti objavljen u ponedjeljak, 04. svibnja. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv ne donosi značajnije novosti, što znači da je mjesečni iznos stipendije i nadalje 1.000,00 kn, a isplaćuje se u devet jednakih obroka tijekom natječajne akademske godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su sljedeći: (1) da je student državljan Republike Hrvatske; (2) da ima prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana; (3) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija - prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; (4) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija - položenih minimalno 50% upisanih predmeta.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, a koji će uskoro biti predstavljen i gradskim vijećnicima. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine prihodi i primitci ostvareni su u iznosu od 79.943.137,57 kn, što je 91,03% od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika), odnosno 109,81% od prošlogodišnjeg ostvarenja. Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 71.858.269,84 kn, što čini 91,0% plana, a u odnosu na 2018. tijekom koje je uprihodovano 69.330.833,77 kn, ove ih je godine realizirano čak 4% više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.283.267,71 kn, što je 75,0% plana, te za 19,0% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.821.655,28 kn realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5.801.600,00 kn i kao takvi višu su za 795,0% u odnosu na prošlogodišnji rezultat ostvaren u iznosu d 648.400,00 kn. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 80.908.775,45 kn, što u odnosu na planiranih 89.671.619,27 kn, predstavlja 90,0% ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2018. povećani za 7,0%. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 23.997.735,52 kn, što je 98,0% plana, materijalni rashodi u iznosu od 22.453.692,13 kn - 91% plana, financijski rashodi u iznosu od 547.494,86 kn - 78,0% plana, pomoći u iznosu od 1.636.146,13 kn - 95% plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.465.190,30 kn - 83,0% plana te ostali rashodi u iznosu od 4.400.526,13 kn - 92,0% plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 22.774.467,61 kn, što čini 93,0% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 3.633.522,77 kn, što čini 49,0% plana te ostvarenje za 43% više nego li ono realizirano prošle godine. Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 79.943.137,57 kn, preneseni višak prihoda iz 2018. u iznosu od 1.855.484,68 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 80.908.775,45 kn, konsolidirani višak prihoda u 2019. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 889.846,78 kn. Iz svega navedenog proizlazi kako je Grad Krk tijekom 2019. godine dobro i uspješno poslovao, što znači da su plaćeni svi prošlogodišnji računi, da je ostvaren višak prihoda nad rashodima te da kratkoročno zaduživanje ugovoreno na 3.000.000,00 kn nije korišteno. Uz Godišnji izvještaj, usvojen je i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, kojom se u ovoj godini raspoređuje prošlogodišnji (konsolidirani) višak prihoda, i to na financiranje projekta Izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka - područje Grada Krka.

Raspravljajući o predmetima Imovinsko-pravne službe, Privrednoj banci Zagreb d.d. iz Zagreba, koja je na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog na adresi Vela placa 1 u gradu Krku ponudila najpovoljniju ponudu, s obzirom na trenutne okolnosti zbog kojih još neko vrijeme neće moći započeti s radovima na njegovom preuređenju, omogućena je odgoda početka primjene Ugovora o zakupu, i to na 90 dana, tj. do 01. kolovoza ove godine, s time će i nakon 15. lipnja moći izvoditi radove koji ne spadaju u kategoriju konstruktivnih. Uz to, D. K. iz Vrgorca, odobreno je prodavanje jagoda na području Dunata, i to uz dnevni zakup od 50,00 kn te pridržavanje radnog vremena, kao i svih mjera propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirano je još devet (prošlogodišnjih) zahtjeva za izmjenom isključivo Prostornog plana uređenja Grada Krka, i to u namjeri kreiranja Izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2019. godinu. Riječ je o zahtjevima V. K. i I. K. iz Poljica, M. J. iz Rijeke, M. K. iz Zagreba, G. T. iz Rijeke, I. Ž. iz Pinezića, B. P. iz Žgaljića, N. P. iz Malinske, M. J. iz Krka te D. B. iz Malinske, nakon čijih je analiza zaključeno kako još uvijek nisu pokrenute izmjene i dopune predmetne prostorno-planske dokumentacije, što znači da će se o tim zahtjevima, koji se odnose na proširenje obuhvata građevinskog područja, odlučivati kada se krene s konkretnim izmjenama.

Na inicijativu Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Komunalnom društvu Vecla bit će predloženo da napravi prijedlog održavanja sprava na dječjim igralištima u smislu farbanja njihovih metalnih i drvenih dijelova, zajedno s hodogramom realizacije tog posla tijekom naredna dva mjeseca.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, a nastavno Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, analizirani su i usvojeni prijedlozi izvješća o izvršenju: (1) Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, (2) Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu, (3) Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, (4) Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2019. godinu, (5) Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini. Nadalje, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je prethodna suglasnost na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o radu, i to u dijelu koji se odnosi na obračun i plaćanje troškova prijevoza djelatnicima ustanove, što znači da se kao obračunska mjera više ne koristi pojedinačna prijevozna karta već se obračun vrši po principu: 1,00 kn/km (dolazak - odlazak). I na kraju, J. B. iz Krka, kao predstavnik Udruženja obrtnika otoka Krka, imenovan je članom Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, mijenjajući tako, do isteka aktualnog mandata, M. M. iz Krka.