13. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U uredu gradonačelnika, 27. rujna 2021. godine, održan je 13. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022., čija se objava ovog tjedna očekuje na internetskim stranicama Grada Krka (pod rubrikom Natječaji). Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha uskoro imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5; (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Sve učenike koji zadovolje natječajne uvijete očekuje mjesečna stipendija u iznosu od 500,00 kn, dok je studentima, pod istim okolnostima, namijenjena mjesečna potpora od 700,00 kn. Pored prijedloga Natječaja, usvojen je i prijedlog nove Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, kojim su utvrđena deficitarna zanimanja, i to kao jedan od posebnih uvjeta za dodjelu gradske stipendije. Nadalje, prihvaćeno je pokroviteljstvo nad posebnim prilogom Novog lista posvećenim životu i radu mons. dr. Franje Velčića, generalnog vikara Biskupije Krk, za što je izdvojena potpora od 4.000,00 kn bez PDV-a. Prihvaćena je i zamolba tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke za otkupom 30 primjeraka nedavno publicirane knjige nazvane Otok riječke države, autora Alana Žica-Teklina, koja na cjelovit i zanimljiv način otkriva događanja tijekom D'Annunzijeve okupacije otoka Krka (1920. i 1921. godine). U tu je svrhu izdvojeno 4.500,00 kn. Mjesnom odboru Vrh dodijeljeno je 3.000,00 kn radi pokrića troškova koji će proizaći iz organizacije proslave zaštitnika naselja Vrh i Župe sv. Mihovila. Također, odobrena je i ponuda tvrtke Fraktura d.o.o. iz Zaprešića, bez PDV-a vrijedna 4.720,00 kn, za nabavu 100 primjeraka slikovnice naziva Moje mjesto pod suncem, autorskog trojca Slavenke Drakulić, Mirka Ilića i Rujane Jeger, proizašle iz programa socijalnog uključivanja namijenjenog djeci i roditeljima iz obitelji koje žive u lošijim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Ta će se slikovnica, u dogledno vrijeme, pokloniti krčkim prvašićima. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Žene za otok iz Krka dodijeljeno je 2.680,00 kn za realizaciju projekta Zdravo je naš đir, LAG-u Kvarnerski otoci 2.760,00 kn za organizaciju jednodnevne radionice na temu Biološko-dinamička poljoprivreda, a Klubu informatičara otoka Krka 5.000,00 kn za realizaciju projekta Uvodu u robotiku i programiranje. Mladoj i perspektivnoj tenisačici I. M. iz Krka, koja, kao članica Teniskog kluba Pećine, trenira u Rijeci, odobrena je pomoć tako da joj se troškovi prijevoza sufinanciraju iznosom od 0,40 kn po km, ali uz obveznu dostavu izvješća o broju realiziranih natjecanja, treninga, vježbi i slično, ovjerenog od strane kluba. Nastavno na praksu iz prethodnih godina, prihvaćeno je učešće u sufinanciranju dijela naknade za prijevoz učenika srednjih škola i studenata na relaciji od Kraljevice do Bakra, odnosno Rijeke (i obratno), budući da Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, temeljem Zakona o otocima, prijevoz učenika i studenata sufinancira do prve stanice na kopnu, točnije do Kraljevice (i obratno). Naposljetku, najavljeno je savjetovanje potrošača s područja Grada Krka u organizaciji Udruge Potrošački centar iz Rijeke, a koje se planira održati u ponedjeljak, 18. listopada ove godine, u Velikoj gradskoj vijećnici. Predavači će biti Filip Šaravanja i Marko Paripović, a neke od tema o kojima će se povesti rasprava su: potrošačka prava i novosti te kriptovalute.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Rijeka promet d.d. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 8.000.00 kn, za izradu elaborata s ciljem smirivanja prometa u Plavničkoj ulici u gradu Krku. Usvojen je i prijedlog Mjesnog odbora Milohnići za nabavu četiri klupice za potrebe dječjeg igrališta u naselju Milohnići, s obzirom na to da su postojeće u derutnom stanju. Na zahtjev Hrvatskih cesta, nakon analiziranog elaborata, dana je prethodna suglasnost za postavljanje reklamne ploče tvrtke SeeHelp uz državnu cestu oznake D102 (prema Dunatu), ali uz uvjet da podnositelji zahtjeva (tvrtka SeeHelp) zadovoljavaju sve uvjete propisane Pravilnikom Hrvatskih cesta.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za uređenje dječjeg igrališta u naselju Salatići, s time da procijenjena vrijednost predmetne investicije iznosi 265.000,00 kn bez PDV-a. Uz to, donesena je i odluka o početku postupka jednostavne nabave za uređenje sunčališta na plaži Plav u gradu Krku - II. dio, s time da procijenjena vrijednost ovog ulaganja iznosi 222.540,00 kn bez PDV-a. Nastavno na zamolbu grupe zakupnika javnih površina (štandera) upućenu početkom ljeta, odlučeno je kako se ove godine, s obzirom na činjenicu da pandemija bolesti COVID-19  nije imala negativan utjecaj na tijek turističke sezone, neće smanjivati cijene zakupa javnih površina za postavu privremenih objekata (štandova).

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, podržana je inicijativa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, da se započne s procedurom izrade Studije uređenja prostora uz liniju fortifikacija grada Krka, iako će se od inicijatora, prethodno, zatražiti izrada projektnog zadatka. U nastavku, na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, usvojena je nova lokacija za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Vrh (uz glavnu prometnicu prema Glavotoku) za koju će, najprije, uslijediti procjena od strane sudskog vještaka građevinske struke. Nakon predstavljene (radne verzije) Analize mogućnosti gradnje dječjeg vrtića u Ul. Smokvik u gradu Krku vezano uz prostorno-plansku dokumentaciju, a čija je izrada bila povjerena tvrtki Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, zaključeno je kako se ondje sabrani podatci moraju dopuniti koeficijentima izgrađenosti (kig) i iskorištenosti (kis), odnosno visinom građevine i etažnošću, i to u suradnji s projektantom Matičnog vrtića Krk - Arhitektonskim biroom Turato d.o.o. iz Rijeke. Pored toga, prihvaćene su tri ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, prva, bez PDV-a vrijedna 43.600,00 kn, za izradu idejnog rješenja zaobilazne nerazvrstane ceste oko naselja Vrh, druga, bez PDV-a vrijedna 42.000,00 kn, za izradu glavnog projekta izgradnje dijela sabirne ulice SU8 u zoni POS-a u gradu Krku i, treća, bez PDV-a vrijedna 37.500,00 kn, za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste između naselja Vrh i Kosići (izgradnja nogostupa).

Tijekom izlaganja na temu predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 29.606,55 kn, za uređenje postojećeg kamenog raspela s okolišem u naselju Nenadići. Nakon što je predstavljen Izvještaj o izvršenom nadzoru nad održavanjem zelenih površina u gradu Krku za razdoblje od 01. siječnja - 31. kolovoza ove godine, a kojeg je izradila tvrtka Studio perivoj d.o.o. iz Malinske, zaključeno je kako će se od gradske tvrtke Vecla d.o.o. zatražiti očitovanje na zaključke iz predmetnog Izvještaja, i to s namjerom da se primjedbe i prijedlozi implementiraju u program održavanja za narednu godinu.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka, budući da je u postupku zaprimljena samo jedna ponuda (zajednice ponuditelja Roaming networks d.o.o.) s cijenom puno višom od procijenjene vrijednosti nabave.