102. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

U Malenoj gradskoj vijećnici, 11. prosinca 2023. godine, održan je 102. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Mladen Pavačić, stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 1.813,00 eura bez PDV-a, za realizaciju prve faze uređenja vidikovca lociranog uz cestu koja spaja naselja Poljica i Milohnići. Prvom fazom ove investicije, koja će bili planirana gradskim Proračunom za 2024. godinu, obuhvaćeno je krčenje površine vidikovca i njezino poravnavanje jalovinom, dok sljedeće faze podrazumijevaju postavljanje betonske klupice i sadnju zelenila. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart island Krk d.o.o. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 7.018,00 eura, za polaganje kabela javne rasvjete te uspostavu izvoda za buduće stupove u Ul. Mavki i odvojku Ul. Put pod muli u naselju Kornić, s obzirom da su ondje u tijeku radovi na polaganju instalacija za vodu, kanalizaciju i DTK. Predlagatelj je pritom zadužen da pregleda i potvrdi izvršenje radova nakon što isti budu izvedeni.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je ponuda Obrta za građevinarstvo Dudakop iz Krasa, u iznosu od 4.000,00 eura, za sanaciju ogradnog zida u park-šumi Dražica, kojom je uključen popravak ogradnog zida u dužini od šest metara s izradom i ugradnjom 18 komada armirano-betonskih stupića.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljen je i usvojen prijedlog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Sukladno zakonu o elektroničkim medijima, elektroničkim se medijima smatraju audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije, dok se programskim sadržajima podrazumijevaju objave od interesa za Grad Krk koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava proizvodnja je i publiciranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Krk. Na spomenuti Javni poziv, čija se objava uskoro očekuje na internetskim stranicama Grada Krka, moć će se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, (2) da je prijavitelj nakladnik televizije upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije digitalna regija Primorsko-goranska županija, (3) da je prijavitelj nakladnik radija upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije Primorsko-goranska županija ili šire područje grada Krka te (4) da je prijavitelj pružatelj elektroničke publikacije upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području otoka Krka ili koje svojim sadržajem pokrivaju aktualne teme iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske. Rok za podnošenje prijava bit će 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Grada Krka. Nastavno na ovu temu, u Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva koje će otvarati pristigle prijave, provjeravati ispunjavanje propisanih uvjeta te izvršavati ocjenjivanje pristiglih prijava imenovani su: Andreana Gluvaković, Nina Gračan Skorup i Igor Gržetić. U nastavku, Dječjoj plesnoj skupini Povero Keko i Udruzi sopaca otoka Krka odobrene su prenamjene preostalih sredstva dodijeljenih temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu. Pored toga, tradicionalno druženje gradonačelnika i aktualnih krčkih stipendista, a potom i nagrađenih sportaša, najavljeno je za srijedu, 27. prosinca ove godine, u Velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 11.00 (za stipendiste) i 12.00 sati (za sportaše).

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke LAMA d.o.o. iz Splita, s pribrojenim PDV-om vrijedna 336,15 eura, za trogodišnje produljenje licence kojom se osigurava automatsko sigurnosno kopiranje podataka (SW VMWARE VSphere 5 Essentials Kit).  Nastavno na projekt Integracija sustava pametnog upravljanja Internet stvari - IoT (Internet of Things) Grada Krka kojem je cilj svjetiljke javne rasvjete učiniti upravljivima, usvojena je ponuda tvrtke Callidus grupa d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 6.881,25 eura s pribrojenim PDV-om, radi nabave 150 komada adaptera za NEMA konektore, dok će se za 235 komada NEMA modula za ulične LED svjetiljke provesti postupak javne nabave, s time da je ovdje riječ o investiciji procijenjenoj na 17.737,80 eura bez PDV-a. U sklopu projekta Uređenje dječjeg igrališta na predjelu Portapisana u gradu Krku, prihvaćene su tri ponude: prva, Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, vrijedna 2.500,00 eura bez PDV-a, za izradu izvedbenog građevinskog projekta, druga, Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg iz Viškova, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.437,50 eura, za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s pripadajućim troškovnikom, i treća, tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, vrijedna 1.450,00 eura bez PDV-a, za izradu tehničkog rješenja odvodnje oborinskih voda.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u sklopu projekta Uređenje dječjeg igrališta u naselju Bajčići, usvojena je ponuda tvrtke HERO-ING d.o.o. iz Baške, vrijedna 4.200,00 eura bez PDV-a, za izradu geodetskog snimka postojećeg stanja i glavnog građevinskog projekta te prikupljanje potvrdi glavnog projekta. Vezano uz projekt Izgradnja dijela prometnice planske oznake SU4 u naselju Kornić - od križanja sabirnih ulica SU4 u pravcu juga u duljini od 420 metara, prihvaćena je ponuda tvrtke U.O.I.G. Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, u iznosu od 2.375,00 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu geodetske podloge i situacije (prva faza) tj. mape kojom se određuje oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj građevine na građevnoj čestici. U sklopu projekta Rekonstrukcija Ul. Ivana Gundulića u gradu Krku - rješavanje problema oborinske odvodnje, usvojena je, također, ponuda tvrtke U.O.I.G. Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, u iznosu od 1.875,00 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu geodetskog situacijskog nacrta. Vezano uz projekt Rekonstrukcija dijela Ul. Ježevac u gradu Krku - rješavanje problema oborinske odvodnje, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelita Boban iz Rijeke, vrijedna 3.230,00 eura bez PDV-a, za snimanje i izradu geodetskog situacijskog nacrta te izvedbenog projekta i troškovnika. U sklopu projekta Uređenje javnog parkirališta na lokalitetu zapadno od križanja ulica Narodnog preporoda i Mate Balote u gradu Krku, usvojena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeka, u iznosu od 2.500,00 eura bez PDV-a, za evidentiranje parkirališta sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, s pribrojenim PDV-om vrijedna 4.007,38 eura, za ugradnju stupa javne rasvjete u dijelu Ul. Smokvik u gradu Krku, kod kbr. 8, 8a i 10a.

Sljedeći sastanak Kolegija na redu je u ponedjeljak, 08. siječnja 2024. godine.