65. Kolegij: U suradnji s KBC-om Rijeka, nastavljeno financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

U Malenoj gradskoj vijećnici, 23. siječnja 2023. godine, održan je 65. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, u sklopu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, Obrtu za trgovinu Toni P. iz Zagreba dana je suglasnost na Idejno rješenje montažnog objekta (kioska od 12 m2 i terase natkrivene pergolom od 25 m2) koji će biti montiran na javnoj površini (u vlasništvu tvrtke Autotrans d.d. iz Cresa), točnije na dijelu k.č. 3577/1, k.o. Krk grad, a s kojeg će se prodavati sportski rekviziti i suveniri s obilježjima grada i otoka Krka. Kako će predmetni objekt biti postavljen nadomak budućoj Tržnici na malo - Sveti Bernardin, Idejno rješenje djelo je Ureda arhitekture d.o.o. iz Rijeke kojem je povjerena i izrada arhitektonsko-urbanističkog rješenja same tržnice, što znači da će novi prodajni paviljon, s obzirom na oblikovne karakteristike, biti uklopljen u vizuru buduće tržnice. Nastavno na danu suglasnost, roba ponuđena na prodaju ni u kojem se slučaju neće smjeti izlagati izvan granica pergole. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka, vrijedna 5.580,00 kn (740,59 EUR) za nabavu i montažu novog stupa javne rasvjete s rasvjetnim tijelom na području naselja Vrh. Također, razmotrene su i informativne ponude za ugradnju obostranih LED markera uz tri pješačka prijelaza u samome gradskom središtu, i to uz benzinsku crpku, na spoju s Bodulskom ulicom te ispod upravne zgrade Grada Krka, no o konkretnim će ponudama biti riječi tek nakon što se izrade pripadajući elaborati. Temeljem inicijative D. J. iz Krka u ime stanara stambenog kompleksa Fani u Krku, usvojena je ponuda Obrta za usluge Mario interijeri iz Lakmartina, vrijedna 4.200,00 EUR, za izradu linijske rešetke te njezino spajanje na postojeći upojni bunar. Ponuda podrazumijeva: ograđivanje gradilišta, strojno zarezivanje, kombinirano ručno-strojni iskop, odvoz viška materijala, izradu dvostrane oplate, dobavu i ugradnju betona, ugradnju cestovne slivne rešetke te nasipavanje, dobavu i ugradnju PVC cijevi od slivne rešetke do upojnog bunara te spajanje na isti.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji iniciran od strane Kliničko-bolničkog centra Rijeka (KBC Rijeka), a vezan uz pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk od strane djelatnika KBC-a Rijeka. Temeljem ovog Ugovora, koji se zaključuje na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Grad Krk u obvezi je KBC-u Rijeka isplatiti iznos od 1.200,00 kn (159,27 EUR) po dolasku liječnika i medicinskih sestara, sukladno zaprimljenim fakturama. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.986,26 EUR za potrebe godišnjeg održavanja školskog vrta uređenog u sklopu projekta Škola u gradu, grad u školi. U namjeri da se podrže aktivnosti patronažne zdravstvene zaštite na otoku Krku, Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostavi Krk, donirano je (dosadašnje službeno gradsko) vozilo: Citroen C5.

Tijekom obrade predmeta Odsjeka za gospodarstvo, a nastavno na Zaključak s 59. sastanka Kolegija, usvojena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.754,65 EUR, za nabavu automatske meteorološke stanice s anemometrom, mjerenjem temperature, količine oborina, relativne vlažnosti, jačine solarne radijacije i dislociranim senzorom za mjerenje temperature mora. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika, vrijedna 6.437,48 EUR, za vršenje sondažnog arheološkog istraživanja uz zapadni dio gradskih bedema na području terase ugostiteljskog objekta Volsonis u gradu Krku, u površini od 30 metara. Uz to je prihvaćena inicijativa Lovačkog društva Orebica iz Krka da se i tijekom ove godine nastavi s Programom uklanjanja alohtone - nezavičajne divljači s otoka Krka što će rezultirati aneksiranjem dvaju pripadajućih sporazuma: Sporazuma o sufinanciranju programa Praćenja i izlova divlje svinje kao alohtone divljači na otoku Krku, kao i Sporazuma o sufinanciranju programa Praćenja i izlova čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirana su i usvojena dva akta vezana uz sustav civilne zaštite, i to: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, a o kojima će se u dogledno vrijeme očitovati i gradski vijećnici.