91. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima te Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 18. rujna 2023. godine, održan je 91. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024., čija se objava u skorije vrijeme može očekivati na internetskim stranicama Grada Krka (pod rubrikom Natječaji). Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha uskoro imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5; (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Sve učenike koji zadovolje natječajne uvijete, u odnosu na prethodnu godinu, očekuje uvećana mjesečna stipendija u iznosu od 90,00 eura (umjesto prošlogodišnjih 80,00 eura), dok je studentima, pod istim okolnostima, namijenjena, također, uvećana mjesečna potpora od 120,00 eura (umjesto prošlogodišnjih 110,00 eura). Pored prijedloga Natječaja, usvojen je i prijedlog nove Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, kojim su utvrđena deficitarna zanimanja, i to kao jedan od posebnih uvjeta za dodjelu gradske stipendije. Uz to, prihvaćen je i prijedlog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu. Naime, sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, od prošle se godine Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi objavljuje izdvojeno od Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima, a njegova se objava na internetskim stranicama Grada Krka (pod rubrikom Natječaji) može očekivati već 29. rujna, s time da će se prijave zaprimati zaključno do 31. listopada. Sredstva osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima te aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Krk. Na Javni poziv moći će aplicirati udruge, samostalni umjetnici i druge fizičke osobe u područjima: kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenom i folklornom), glazbene, glazbeno-scenske i scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti i novih umjetničkih praksi, poticanja književnog stvaralaštva, valorizacije i prezentacije povijesnog, kulturno-umjetničkog, folklornog i etnografskog nasljeđa te redovne djelatnosti udruga u kulturi. Međutim, za područje redovne djelatnosti udruga u kulturi bit će u mogućnosti aplicirati samo oni prijavitelji koji su dostavili minimalno jednu zasebnu prijavu po preostalim područjima tj. konkretan prijedlog programa ili projekta. U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata, pozornost će se posvećivati ispunjavanju prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka, odnosno njihovoj kvaliteti i stručnoj utemeljenosti, uključenosti lokalne zajednice, ekonomičnosti te kontinuitetu i uspješnosti u djelovanju predlagatelja. Predložene programe i projekte ocjenjivat će Stručno povjerenstvo, a za svaki prijavljeni program ili projekt prijavitelj će biti u obvezi podnijeti zasebnu prijavu sa svom propisanom dokumentacijom (obrascem prijave, obrascem proračuna, izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja te potvrdom Porezne uprave o stanju duga). U nastavku, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh odobrena je potpora u iznosu od 220,00 eura kojom će se, u sklopu terenske nastave, financirati trošak prijevoza vezan uz posjet članova Učeničke zadruge Busilak plantaži smilja Immortell u Omišlju, a tijekom kojeg će se školarci upoznavati s načinima prerade smilja i proizvodima baziranim na toj ljekovitoj biljci. Prihvaćena je i zamolba Mjesnog odbora Kornić da Grad Krk sudjeluje u dodatnim troškovima proizašlim iz organizacije ovogodišnjeg izdanja manifestacije Kornićarska letinja, i to u iznosu od 1.665,71 euro. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske odobreno je korištenje krčke osnovnoškolske sportske dvorane u svrhu odvijanja nekolicine natjecateljskih smotri: 07., 08. i 29.  listopada te 18. i 19. studenog.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je zamolba tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka za korištenje javne gradske površine, točnije parkirališta u dijelu Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku, kao privremene deponije građevinskog materijala, s obzirom da njezin podnositelj, za komunalno poduzeće Ponikve voda d.o.o., u ulicama Petra Žgaljića i Dr. Dinka Vitezića, izvodi radove na izgradnji vodovoda visoke zone Grada Krka. Na korištenje ustupljena javna površina pritom se mora održavati čistom i urednom, a po završetku radova vratiti u prvobitno stanje. Uz to, za vrijeme trajanja radova, podnositelju zamolbe omogućeno im je korištenje pilomata na ulazu u starogradsku jezgru s Trga Krčkih glagoljaša. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 6.583,50 eura bez PDV-a, za sanaciju makadamskih putova na dijelu makadamske ceste koja vodi od naselja Vrh do uvale Sv. Juraj.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako će se s radovima na rekonstrukciji zgrade budućeg Multimedijalnog centra Krk na Trgu Kamplin u gradu Krku nastaviti već 02. listopada, s time da su s ciljem izrade Glavnog projekta radi nužne izmjene i dopune građevinske dozvole, prihvaćeni troškovi izrade: glavnog arhitektonskog projekta, projektne dokumentacije strojarskih instalacija, glavnog projekta vodovodne i kanalizacijske instalacije te unutarnje hidrantske mreže, izmjena i dopuna glavnog elektrotehničkog projekta i projekta za dojavu požara te projektne dokumentacije i troškovnika vezanih za ugradnju dizala.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je i usvojen prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka, budući da aktualnim članova uskoro istječe četverogodišnji mandat. Na kraju, na znanje su primjeni prijedlozi Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.