94. Kolegij: Prihvaćen nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 09. listopada 2023. godine, održan je 94. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Doma za starije osobe Mali Kartec iz Krka da se i naredne godine nastavi sa sufinanciranjem pomoćne osobe u domskoj kuhinji čime se nastavlja provoditi izvaninstitucionalni oblik skrbi, odnosno projekt obilaska starijih osoba s dostavom gotovih obroka. Tu će uslugu, točnije radno mjesto, Grad Krk sufinancirati s 50 posto, dok preostali dio ide na teret Primorsko-goranske županije. Na inicijativu Naklade Kvarner d.o.o. iz Novog Vinodolskog, za pripremu i tisak slikovnice naslovljene Klokić, čija je autorica otočanka Božica Bajčić, izdvojena je potpora vrijedna 500,00 eura. Riječ je slikovnici naglašenog ekološkog predznaka pisanoj na hrvatskom standardnom jeziku i čokavskom dijalektu karakterističnom za područje Dobrinjštine, a namijenjenoj starijim vrtićarcima i mlađim osnovnoškolcima. Također, usvojen je prijedlog Novog lista da Grad Krk preuzme 50 posto troškova vezanih uz kreiranje i objavu specijala Baština koju živimo, a koji čitatelje upoznaje s bogatom ostavštinom Primorsko-goranske županije, i to kroz čitav niz zanimljivih priča. Preostali dio sufinancirat će Turistička zajednica Grada Krka.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, a kojim je za sve njegove aktivnosti (čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja, intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi i održavanje osnovnoškolske sportske dvorane) osiguran ukupni budžet od 1.671.242,00 eura. Temeljem prijedloga Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta Težak iz Linardića, u ukupnom iznosu od 4.771,00 eura, za proširenje i uređenje starog poljoprivrednog puta (u dužini od 800 metara) koji od naselja Brzac vodi ka području Vardemanja. Ponudom je obuhvaćeno krčenje granja i šiblja s obje strane puta, strojno širenje na mjestima gdje je to potrebno te izrada nagiba za odvodnju oborinskih voda. Također, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići prihvaćene su dvije ponude Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brsca, i to prva, ukupno vrijedna 4.150,00 eura, za uređenje lokve Od Buić (čišćenje okoliša, rezanje granja, preslagivanje dotrajalog suhozida uz lokvu i povezivanje kamena betonom te iskopavanje starog i izgradnja novog zidića), i, druga, ukupno vrijedna 1.400,00 eura, za uređenje lokve Od Sela (čišćenje okoliša, rezanje granja i trnja, preslagivanje dotrajalog suhozida uz lokvu i povezivanje kamena betonom te iskopavanje stare vapnenice s pranjem i preslagivanjem kamenja). Sve navedene investicije nalaze se u ovogodišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture.

U kontekstu rješavanja tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku (s prilozima: Obrazloženjem i Sažetkom za javnost), a pritom je najavljena i javna rasprava. Stavljanju predmetnog Detaljnog plana uređenja izvan snage pristupilo se s obzirom na činjenicu da je, radi ishođenja lokacijske dozvole, u tijeku izrada Idejnog projekta nerazvrstane ceste na području Garbecaj, a koja se dijelom nalazi unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja. Pored toga, područje obuhvaćeno Detaljnim planom uređenja u potpunosti je izgrađeno sukladno Planu te opremljeno prometnom i ostalom infrastrukturom. Potom je istaknuto kako je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao Uporabnu dozvolu kojom se dozvoljava izgradnja pomoćne zgrade (sa spremištem i sanitarijama) na Mjesnom groblju Vrh. Uz to, ishođene su potvrde glavnih projekata za: Uređenje zelene površine s dječjim igralištem u Ul. Smokvik u gradu Krku te Uređenje dječjeg igrališta u dvorištu Društvenog centra Krk na adresi Galija 36 u gradu Krku. Za obje investicije najavljeno je provođenje postupka nabave čemu će prethoditi izrada troškovničke dokumentacije.

Tijekom obrade predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, najavljena je izrada odluke kojom će se utvrditi visina poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak, kao i odluke kojom će se propisati lokalni porezi. Za obje odluke bit će otvoreno savjetovanje s javnošću. Nadalje, Turističkoj zajednici Grada Krka, u sklopu projekta Kvarner Outdoor, dana je suglasnost za izvođenje radova na uređenju pješačke staze - HI34 i nove biciklističke staze - B430, obje na području Grada Krka. Agenciji za obalni i linijski promet naposljetku je dana suglasnost na Red plovidbe trajektne linije broj 338 Lopar (Rab) - Valbiska (Krk) i obratno za 2024. godinu.