111. Kolegij: Prihvaćen prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti; sredstva za održavanje oborinske odvodnje u ovoj godini utvrđena u iznosu od 20.754,51 euro

U uredu gradonačelnika, 05. ožujka 2024. godine, održan je 111. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta Težak iz Linardića, u ukupnom iznosu od 2.400,00 eura, za strojno i ručno krčenje granja s obje strane ceste s ispuhivanjem za sljedeće dionice na području naselja Pinezići: raskrižje - kružni tok (500 metara), Pinezići - uvala Sv. Fuska (500 metara), uvala sv. Fuska - Ul. Potok - Ul. Kučine (200 metara). Udruzi žene za otok dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije trga iznad lokaliteta Krušija u gradu Krku, za organizaciju prigodnog programa povodom Međunarodnog dana žena, i to 08. ožujka ove godine, između 17.00 i 20.00 sati. K. C. iz Mađarske odobreno je korištenje javne gradske površine u gradu Krku (1 m2) s ciljem izvođenja besplatnih radionica žonglerskih vještina uz prodaju žonglerskih rekvizita, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ove godine. Nakon što je predstavljen i prihvaćen troškovnik kojim se radovi na asfaltiranju (rekonstrukciji) dijela ceste u Ul. Kod lokve u naselju Milohnići procjenjuju na iznos od 33.830,00 eura bez PDV-a, najavljeno je provođenje postupka nabave. Uz to, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, u iznosu od 875,00 eura, za sanaciju makadamskog puta u dijelu Bodulske ulice u gradu Krku, kao i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 4.740,00 eura, za uređenje maslinarskog puta u nastavku Ul. Josipa Pupačića u gradu Krku prema predjelu Mončal u dužini od 600 metara, od završetka asfalta.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini (do najviše 1.000,00 eura po pojedinoj prijavi, odnosno prijavitelju) za provedbu manjih projekata, aktivnosti i manifestacija iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezane s nekim od prethodno istaknutih područja, kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, ukupno vrijednom 20.000,00 eura, koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a uskoro će se moći preuzeti s internetskih stranica Grada Krka (pod rubrikom Natječaji). Kao i prethodnih godina, kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava bit će: usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici; jasno definirani i realno dostižni ciljevi; jasno definirane ciljane skupine; jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe; realan odnos troškova i planiranih aktivnosti; kadrovska sposobnost prijavitelja; osigurano sufinanciranje iz drugih izvora. U Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini potom su imenovani: Nina Gračan Skorup (za predsjednicu) te Vedran Hajdin i Svjetlana Jurić Prebeg (za članove), a u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata, manifestacija i ostalih događanja: Mladen Pavačić (za predsjednika) te Mladena Matejčić i Ivana Jurešić (za članove). Na inicijativu D. T. iz Krka, studentskom projektu Mala škola biologije mora koji će se, od 25. do 28. travnja ove godine, odvijati u Institutu MareMundi u Puntu, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 300,00 eura.

U kontekstu rasprave o temama Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Krka u 2024. godini, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke EL-AN Malinska d.o.o. iz Malinske, s pribrojenim PDV-om vrijedna 159.900,00 eura. Uz to, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ugradnju vanjske stolarije (prozora i vrata) na zgradi bivše škole u naselju Skrbčići, s time da procijenjena vrijednost tih radova iznosi 34.850,00 eura. Također, donesena je i odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji sportske dvorane za judo i karate, odnosno rekonstrukciji/dogradnji postojeće zgrade Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područnog ureda Krk, što predstavlja investiciju procijenjenu na 752.155,00 eura. U nastavku, nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije prihvaćena je ponuda tvrtke Futura Trade d.o.o. iz Lovrana s pribrojenim PDV-om vrijedna 15.471,00 euro. Po okončanom istom postupku za nadogradnju računalnog sustava Grada Krka u dijelu u kojem je ista hitna, prihvaćena je ponuda tvrtke Lama d.o.o. iz Splita s pribrojenim PDV-om vrijedna 32.250,00 eura.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, A. F. iz Zagreba dozvoljeno je ulično sviranje na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku tijekom ovogodišnje turističke sezone, točnije srijedom i petkom. Također, L. S. iz Mošćenica dozvoljeno je ulično sviranje i pjevanje također na dijelu Šetališta Sv. Bernardina tijekom turističke sezone, ali četvrtkom i subotom. Nadalje, prihvaćen je prijedlog tvrtke Mateo d.o.o. iz Krka da se zbog dotrajalosti zamjene vanjski ostakljeni izlozi na poslovnom prostoru u gradskom vlasništvu koji se nalazi na adresi Josipa Jurja Strossmayera 27 u gradu Krku.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je skorašnje provođenje postupka javne nabave za radove vezane uz drugu fazu uređenja dječjeg igrališta uz plažu Portapisana u gradu Krku. Nastavno na drugu fazu uređenja sportske zone u naselju Vrh, uz suglasnost nadzornog inženjera, prihvaćen je prijedlog tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke da se rok izvođenja građevinskih radova produži do 29. ožujka ove godine. Vezano uz isti projekt, usvojena je ponuda tvrtke Toma d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 7.679,69 eura s pribrojenim PDV-om, za dostavu i montažu pripadajuće sportske opreme te iscrtavanje linija igrališta. Nakon što su razmotrena alternativna rješenja za uređenje sportske zone kod Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u gradu Krku, uz određene korekcije prihvaćeno je prvotno rješenje kojeg potpisuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke. Sportsku zonu čine košarkaško igralište i ono za mali nogomet, s time da korekcija ide u smjeru maksimalizacije površine malonogometnog igrališta s dokidanjem tribina. Pored toga, prihvaćen je prijedlog Ugovora o suradnji između Grada Krka i Poljoprivredne zadruge Otok Krk, a kojim se regulira provedba programa subvencioniranja klanja ovaca/koza i prikupljanja ovčje vune namijenjenog poljoprivrednicima s područja Grada Krka. Za preuzetu vunu tako je utvrđena otkupna cijena u iznosu od 0,66 eura/kg, dok je po zaklanoj ovci/kozi određena subvencija u iznosu od 8,00 eura. Riječ je o naknadama koje Grad Krk pojedinom korisniku ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu isplaćuje posredstvom Poljoprivredne zadruge Otok Krk, a prema s dostavljenom dvomjesečnom izvještaju. S obzirom na činjenicu da Dom zdravlja Primorsko-goranske županije na Javni poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku odabira mogućih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije planira prijaviti projekt energetske obnove Doma zdravlja Krk s uređenjem prostorija za društvenu namjenu u kojima bi se provodili programi poput tečajeva za trudnice ili savjetovališta za kronične nezarazne bolesti, Grad Krk prihvatio je partnerstvo u projektu osiguravši time i budžet od 10.000,00 eura. Naposljetku, prihvaćen je prijedlog Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje, čiji su potpisnici Grad Krk i Ponikve voda d.o.o. iz Krka, a kojim su sredstva za održavanje oborinske odvodnje u 2024. godini utvrđena u godišnjem iznosu od 20.754,51 euro.

Tijekom obrade tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je i prihvaćen Građevinski projekt rekonstrukcije dijela Bodulske ulice u gradu Krku (pokraj kbr. 11) uz rješavanje problematike oborinske odvodnje kojeg je izradio Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelita Boban iz Rijeke. Vrijednost ove investicije procijenjena je na iznos od 79.321,00 eura bez PDV-a, a sljedeći korak podrazumijeva ishođenje građevinske dozvole.