Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 16/24), članka 14. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 9/24) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, od dana 11. ožujka 2024. godine, Gradonačelnik Grada Krka objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka i Dopunu Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Natječaj se raspisuje za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka za obavljanje gospodarske djelatnosti, i to na dijelovima pomorskog dobra (mikrolokacijama), a sve sukladno tabelarnom prikazu (iz teksta Javnog natječaja) i grafičkom prikazu lokacija.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnose se od dana objave natječaja (18. ožujka 2024. godine) pa zaključno s danom 03. travnjem 2024. godine, u 10.00 sati. Prikupljanje ponuda provodi se dostavom putem preporučene pošte (na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk) ili neposrednom predajom u prijemnoj pisarnici Grada Krka na istoj adresi u zatvorenoj omotnici uz naznaku: Za natječaj za dodjelu dozvole na pomorskom dobru - ne otvaraj.

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Povjerenstvo ocjenjuje ponude koje su pravodobne, potpune i ispunjavaju uvjete propisane ovim natječajem te na temelju zbroja bodova utvrđuje rang listu ponuditelja. Najviše rangirani ponuditelj je onaj ponuditelj čija je ponuda za pojedinu lokaciju ocijenjena s najvećim brojem bodova, uz ispunjavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.


Tekst Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka [.pdf]

Tekst Dopune Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka [.pdf]

Obrazac ponude - prilog I. [.docx]
Obrazac izjave za fizičke osobe (obrtnike) - prilog II. [.docx]
Obrazac izjave za pravne osobe - prilog II. [.docx]
Obrazac izjave za fizičke osobe (obrtnike) - prilog III. [.pdf]
Obrazac izjave za pravne osobe - prilog III. [.pdf]

Grafički prikaz lokacija [.pdf]