Natječaj Vecle d.o.o. za davanje u zakup privremenih objekata

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata Grada Krka Komunalno društvo Vecla d.o.o. objavljuje Natječaj za davanje u zakup privremenih objekata (prodajnih pulteva, kioska i dr.) u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu, na ribarnici i trgovačkog prostora kod Vrata slobode u gradu Krku.
 
 
Tablica-(1).jpg
 
 
Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:
 
Prije zaključenja ugovora o zakupu potrebno je za tehničko rješenje svih privremenih objekata dobiti suglasnost Vecle d.o.o. Na lokacijama pod rednim brojem 1., 2. i 3. zakupnici koriste objekte Vecle d.o.o.
 
Vrijeme zakupa: 
 
Objekti i površine pod rednim brojem 1., 2. i 4. daju se u zakup na rok od dvije godine od dana sklapanja ugovora o zakupu, odnosno na razdoblje od 01. svibnja 2017. godine do 30. rujna 2018. godine, što se odnosi na razdoblje korištenja od 01. svibnja do 30. rujna svake godine zakupa, izuzev pulta za prodaju ribe pod rednim brojem 3. koji se odnosi na cijelu godinu i daje se u zakup na rok od tri godine, odnosno za razdoblje od 01. travnja 2017. do 31. ožujka 2020. godine.
 
Obrazac ponude:
 
Obrazac ponude natjecatelji mogu dobiti u poduzeću Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, radnim danima, od 08.00 do 12.00 sati.
 
Prijave na natječaj moraju sadržavati:
 
 • ime, prezime i adresu natjecatelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište za pravne osobe;
 • naznaku rednog broja,lokaciju  i djelatnost (namjenu) prostora;
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 • presliku rješenja o registriranoj djelatnosti (registar trgovačkog suda ili obrtnika);
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% početne cijene zakupnine na žiro račun Vecle d.o.o. Krk broj: HR2124020061100071994, s pozivom na broj: OIB natjecatelja
 • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
 • IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
 • uvjerenje Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka o podmirenim svim obvezama prema Gradu Krku;
 • ime kontakt osobe i broj telefona.
 
Zakupnina:
 
Zakupnina se plaća u dva jednaka obroka tijekom svake godine zakupa, uz dodatak poreza na dodanu vrijednost, i to prvi obrok najkasnije do 30. travnja, a drugi obrok najkasnije do 15. srpnja tekuće godine zakupa.
Za površinu pod rednim brojem 3. Koja se odnosi na prodaju ribe, plaća se mjesečno u 12 mjesečnih obroka za tekuću godinu zakupa.
Za površine pod rednim brojem 3. i 4. zakupnik je pored zakupnine dužan snositi i režijske troškove kao što su struja, voda i sl.
 
Dostavljanje ponuda:
 
Pismene ponude dostavljaju se poštom - preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 22. ožujka 2017. godine u 12.00 sati, na adresu Vecla d.o.o Krk, Lukobran 5, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za Natječaj.
 
Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora:
 
Ponude se otvaraju 22. ožujka 2017.godine u 13.00 sati u prostorijama Grada Krka (Gradska vijećnica). Otvaranje ponuda je javno.
Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Uprava Vecle d.o.o. u roku od osam dana računajući od dana otvaranja ponuda i bit će oglašena na oglasnoj ploči Vecle d.o.o., na adresi Lukobran 5, Krk.
 
Kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora:
 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja i glasi na najviši iznos zakupnine. U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.
Ponuda natjecatelja koji prema Vecli d.o.o. ili prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.
Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju, lokaciji, djelatnosti ili visini zakupnine) neće se razmatrati. Također se neće razmatrati ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju traženu ovim oglasom. 
Natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezni su sa Veclom d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije do 07. travnja 2017. godine. Za objekte i površine za koje natjecatelji ne zaključe ugovor do navedenog datuma, smatrat će se da je natjecatelj odustao od zakupa.
Ukoliko natjecatelj ponudi više ponuda a ne zaključi ugovor o zakupu za objekt i površinu na kojoj je uspio u natječaju, smatrati će se da je odustao od natjecanja za sve ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
Pravo prvenstva izbora određene lokacije prilikom zaključenja ugovora ima natjecatelj koji je ponudio veći iznos zakupnine te ima pravo drugu poziciju priključiti prvoj ukoliko je zbroj tih ponuda veći od zbroja dviju ponuda slijedećeg natjecatelja. Za natjecatelje pod rednim brojem 3. dosadašnji zakupnik ima pravo prvozakupa ako prihvati sve uvjete najpovoljnije ponude. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se natjecateljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista uračunava u zakupninu. 
 
Posebni uvjeti za ribarnicu:
 
Početna cijena za ½ dužine prodajnog pulta u ribarnici (cca 2 m') iznosi 500,00 kn mjesečno. U slučaju da se ugovori zakup ribarnice sa samo jednim zakupcem, najniža mjesečna zakupnina ne može biti manja od 1.000,00 kn.
 
Zakupac je obvezan:
 
 • imati rješenje - veterinarski podbroj Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane;
 • plaćati mjesečnu zakupninu;
 • o svom trošku održavati opremu i prostor ribarnice u funkciji;
 • snositi troškove utrošene električne energije, vode, odvodnje i dr.;
 • čistiti ribarnicu.
 
Vecla d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.