Tvrtka MLD-USLUGE koncesionar je za dimnjačarske poslove na području Grada Krka u narednom petogodišnjem razdoblju

Na 15. Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, održanoj u veljači ove godine, donesena je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, a kojom su predmetni poslovi povjereni tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, zastupanoj po direktoru Zvonimiru Poljičaku.

Predmetna koncesija dana je na vrijeme od pet godina (2024. - 2029.), što znači da u tom periodu aktualnog koncesionara za dimnjačarske poslove na području Grada Krka možete kontaktirati telefonom na: 099 25 13 626 ili 098 94 28 867.


Cjenik dimnjačarskih usluga [.pdf]