Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezane uz rad sportskih dvorana na području Grada Krka

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožer civilne zaštite Grada Krka donio je Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezane uz rad sportskih dvorana na području Grada Krka u 2020./2021. školskoj godini.

 

01) Vlasnik dvorane određuje prioritet i raspored korištenja dvorane.

02) U sportskim dvoranama potrebno je ograničiti maksimalni broj osoba koje istovremeno borave u dvorani tako da se za svaku osobu osigura najmanje 10,0 m2 prostora. U sportskoj dvorani osnovne škole u gradu Krku to iznosi maksimalno 35 osoba. U taj broj uključeni su sportaši, treneri i svo pomoćno osoblje.

03) Prije dolaska u dvoranu svim se sportašima i trenerima preporučuje mjerenje tjelesne temperature. Ako je ona viša od 37,2°C, ne bi se smjelo sudjelovati u treningu.

04) Prilikom ulaska/izlaska u/iz dvoranu/e potrebno je izbjegavati grupiranje, posebice miješanje različitih grupa koje se smjenjuju u dvorani.

05) Prilikom boravka u dvorani potrebno je maksimalno smanjiti bliske fizičke kontakte među sportašima. Preporučuje se razmak od minimalno dva metra.

06) Ako postoji mogućnost, sportsku je dvoranu potrebno kontinuirano prozračivati, a obvezno između pojedinih grupa. Preporučuje se prirodno prozračivanje bez upotrebe ventilacijskih uređaja.

07) U dvorani je potrebno postaviti posude za odlaganje otpada s poklopcima.

08) Svaka grupa sportaša obvezna je voditi evidenciju prisutnosti članova na treningu.

09) Prilikom ulaska u dvoranu obvezna je dezinfekcija ruku. Dezinficijensi se moraju postaviti na svakom mjestu ulaska u dvoranu.

10) U pauzi između svake grupe koja mora biti minimalno 15 minuta potrebno je dezinficirati pod dvorane.

11) Svaka je grupa dužna dezinficirati opremu koju koristi prije i nakon završetka treninga.

12) Boravak u dvorani nakon treninga treba svesti na minimum.

13) Spremačica pravne osobe koja održava objekt dužna je pospremiti i dezinficirati čitavu dvoranu i pomoćne prostore nakon što zadnja grupa napusti dvoranu.

 

Sve osobe potrebno je poticati na bavljenje sportom, a to bi se, koliko je god to moguće, trebalo odvijati na otvorenom prostoru!