16. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju (od 1.061.800,00 eura) za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Male sportske dvorane za borilačke sportove

U Velikoj gradskoj vijećnici, 23. travnja 2024. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka i pripadajućih materijala.

Na početku, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća izostave druga i osma točka, odnosno Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu 2023. godinu: Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, kao i prijedlog Odluke o prodaji nekretnine, k.č.3859/10, k.o. Krk-grad (z.č. 1390/1 k.o. Krk), površine 488 m2, upisane u z.k.ul. 2884, k.o. Krk, vlasništvo Grada Krka, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području grada Krka. Potom je većinom vijećničkih glasova usvojen prijedlog Kluba vijećnika PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera, da se s Dnevnog reda izostavi sedma točka, tj. prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća. U nastavku, prihvaćena je dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Odluke o naknadi za podmirivanje troškova prehrane Gradonačelnika Grada Krka te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, ali i većinom glasova odbijen prijedlog vijećnika Gorana Marevića da se ista izostavi. Naposljetku, usvojen je tako izmijenjen Dnevni red.

Tijekom aktualnog sata, raspravljalo se o mogućnostima prosljeđivanja računa koje izdaje Grad Krk digitalnim putem, novoj prometnoj regulaciji u gradskoj poslovnoj zoni, izgradnji nogostupa od kružnog toka do skretanja u Ul. Matka Laginje u gradu Krku za što je izrađen idejni projekt, pa sve do problema koje uzrokuje nepropisno parkiranje pred trgovačkim centrom na Šetalištu sv. Bernardina u gradu Krku.

 

– usvojen Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. veljače 2024. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 10 afirmativnih glasova i jednim glasom protiv usvojeno Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu 2023. godinu: Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojeno Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine s prilozima: (1) Izvješćem o lokacijama, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Krka za 2023. godinu i (2) Izvješćem o izvršavanju Plana djelovanja Grada Krka u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 10 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Krka za realizaciju kapitalnog projekta

Temeljem Zakona o proračunu, jedinica lokalne samouprave može se zadužiti za investiciju koja se financira iz njezinog proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, propisuje se postupak davanja suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno tom Pravilniku, investicija koja podrazumijeva rashode za nabavku nefinancijske imovine mora biti planirana proračunom, kao i odlukom o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Krka za 2024. i Projekcijama za 2025. i 2026. godinu tako je planiran kapitalni projekt izgradnje Male sportske dvorane za borilačke sportove u gradu Krku, dok je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. godinu predviđeno dugoročno zaduživanje za potrebe realizacije navedenog projekta u iznosu od 1.061.800,00 eura.

Temeljem Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Krka za realizaciju kapitalnog projekta, Grad Krk će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.061.800,00 eura za realizaciju izgradnje Male sportske dvorane za borilačke sportove u gradu Krku. Riječ je o zaduživanju, uz fiksnu kamatnu stopu od 3 posto godišnje, i to na rok od deset godina (u 40 kvartalnih rata), s time da je dospijeće prve rate planirano 30. rujna 2025. godine. Po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Grad Krk će s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka sklopiti ugovor o kreditu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 10 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Krka za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine, Grad Krk objavio je natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, a koji je bio dostupan putem Službenih novina Primorsko-goranske županije te internetskih stranica i oglasne ploče Grada Krka, s time da je obavijest o raspisanom natječaju bila objavljena i u Novom listu. Rok za dostavu ponuda bio je utvrđen s datumom 03. travnjem 2024. godine, do 10.00 sati. Na natječaj je prispjelo 109 ponuda (za 50 lokacija), a njih je pregledalo i ocijenilo Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru, o čemu je sastavljen Zapisnik.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da temeljem zaprimljenih ponuda rješenje o davanju dozvole najpovoljnijem ponuditelju donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno gradonačelnik Grada Krka. Rješenjem gradonačelnika, a sukladno ovoj Odluci, utvrđuju se: ovlaštenik dozvole, godišnji iznos naknade, rokovi dospijeća plaćanja naknade, vremensko razdoblje važenja dozvole te ostali uvjeti i obveze ovlaštenika dozvole utvrđeni Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim podzakonskim propisima. Također, davatelj dozvole dužan je donijeti rješenje o ukidanju dozvole, ako se utvrdi da ovlaštenik dozvole pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih dozvolom i/ili da ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2024. godinu

Temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je budžet od 403.640,00 eura, s time da se navedena sredstva troše namjenski, što znači da je 363.276,00 eura planirano za plaće djelatnika, a 40.364,00 eura za materijalne troškove.

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ih čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 300.000,00 eura te doprinosi za plaće u iznosu od 63.276,00 eura, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.826,80 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 15.550,00 eura, rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, usluge elektronskih medija, komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje, računalne usluge) u iznosu od 13.387,20 eura te premije osiguranja u iznosu od 1.600,00 eura.

Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– sa sedam afirmativnih glasova, tri suzdržana i jednim glasom protiv usvojen prijedlog Odluke o prodaji nekretnine, k.č.3859/10, k.o. Krk-grad (z.č. 1390/1 k.o. Krk), površine 488 m2, upisane u z.k.ul. 2884, k.o. Krk, vlasništvo Grada Krka, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području grada Krka

Grad Krk raspisao je natječaj za prodaju nekretnine u svome vlasništvu, i to neizgrađenog građevinskog zemljišta na području grada Krka, tj. k.č.3859/10, k.o. Krk-grad (z.č. 1390/1 k.o. Krk), površine 488 m2, upisane u z.k.ul. 2884, k.o. Krk. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 33/2024, od 20. ožujka ove godine, kao i na internetskim stranicama Grada Krka. Početna cijena zemljišta, na temelju Procjembenog elaborata i potvrde Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije, bila je utvrđena u iznosu od 207,00 eura po m2.

Na natječaj je prispjela samo jedna ponuda, i to Antonele Mahulje iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 302,00 eura po m2 zemljišta. Nakon što je Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja izvršilo pregled i ocjenu ponude, o čemu je sastavljen i Zapisnik, utvrđeno je da je prispjela ponuda valjanja, odnosno da je natjecateljica priložila svu traženu dokumentaciju, dokazala da nema dugovanja prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi te da je uplatila zatražen iznos jamčevine. Prema tome, Odlukom o prodaji zemljišta, prihvaćena je ponuda Antonele Mahulje iz Krka za kupnju k.č.3859/10, k.o. Krk-grad (z.č. 1390/1 k.o. Krk), površine 488 m2, upisane u z.k.ul. 2884, k.o. Krk, u iznosu od 302,00 eura po m2 zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 147.376,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– sa sedam afirmativnih glasova i četiri suzdržana usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u okviru Natječaja za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima za projekt Izgradnja ulice na predjelu Mali Kankul u gradu Krku, planske oznake UO ostale ulice

Ovom Odlukom dana je suglasnost za provedbu ulaganja u okviru Natječaja za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, i to za projekt Izgradnja ulice na predjelu Mali Kankul u gradu Krku, planske oznake UO ostale ulice.

Naime, temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13 Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima i intervencije 74.01 Potpora za sustav javnog navodnjavanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027., propisano je da projekt kojeg se prijavljuje mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području provodi.

S obzirom na uvjete natječaja, za prijavu se predloženim projektom postiže se 73 od najviše mogućih 100 bodova: 18 od 20 s obzirom na činjenicu da se Grad Krk nalazi u VIII. skupini razvijenosti; 15 od 20 za vrstu ulaganju budući da je u pitanju izgradnja; 20 od 20 za spremnost projekta, tj. cjelovitu natječajem propisanu dokumentaciju; 0 od 20 jer je Grad Krk već prethodno ishodio potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR); 20 od 20 zbog uvođenja automatizacije i/ili digitalizacije unutar projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 740.250,00 eura, a pored troškova izgradnje i opreme koja je sastavni dio nerazvrstane ceste, uključuje i opće troškove poput savjetodavnih usluga, projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, projektantskog i stručnog nadzora, vođenja projekta/upravljanja projektom te pripreme dokumentacije i provedbe postupaka nabave. Intenzitet potpore iz europskih fondova u slučaju prihvaćanja projekta iznosio bi do 80 posto ili do 592.200,00 eura, dok bi preostali dio u iznosu od 148.050,00 eura išao na trošak Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka

Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka propisano je da se članovi Savjeta mladih Grada Krka biraju na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Krka koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka objavljenog 03. ožujka ove godine na internetskoj stranici Grada Krka i u Novom listu, u otvorenom su roku prispjele ukupno tri kandidature ovlaštenih predlagatelja, temeljem kojih je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka.

U to su savjetodavno tijelo, koje se okuplja s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini, naposljetku imenovani: Karlo Bralić-Radošević (Gradska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Grada Krka), Dino Hadžić (Gradska glazba Krk) i Nikola Kosić (Športsko-ribolovno društvo Lovrata). Na svojoj prvoj sjednici članovi Savjeta mladih Grada Krka izabrat će predsjednika i njegovog zamjenika.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 10 afirmativnih glasova i jednim suzdržanim usvojen prijedlog Odluke o naknadi za podmirivanje troškova prehrane Gradonačelnika Grada Krka te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.