21. Kolegij: II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za ovu godinu predloženo smanjenje prihoda i rashoda za 6,8 milijuna kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 29. studenog 2021. godine, održan je 21. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, načelno je prihvaćena inicijativa krčkog Doma za starije osobe Mali Kartec da se Grad Krk u narednoj godini uključi u sufinanciranje izvaninstitucionalnog programa Obrok u kući, a kojim je zasad obuhvaćeno 60-ak otočana među kojima je većina s područja Grada Krka. No, prije nego li se donese konačan zaključak, od inicijatora se potražuje da dostavi prijedlog ugovora kojim su detaljnije definirana uz ovu inicijativu vezana prava i obveze. Nastavno za zamolbu Udruge poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod iz Tkona kojom se traži financijska potpora, istaknuto je kako će se svi aktualni projekti i programi od interesa Grad Krk uskoro moći prijaviti na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. godini, a koji će biti objavljen na službenom gradskom portalu. Udruzi Muzika u koricama - MooK iz Brzca dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine - Place u naselju Milohnići - u namjeri održavanja koncerta polaznika glazbenih radionica koji će se, ususret blagdana sv. Nikole, održati 05. prosinca ove godine. Nakon analize prijedloga Autorske naklade Damir Škarpa iz Zagreba vezanog uz suradnju koja bi trebala proizaći iz publiciranja drugog, dopunjenog i proširenog izdanja Leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša, Grad Krk za istu je zainteresiran, uz napomenu da ga se izvijesti o činjenici izdavanja predmetnog rukopisa.  

U kontekstu rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je i zahtjev D. D. iz Krka kojim se traži dozvola za postavljanje adventske kućice (s ugostiteljskom ponudom) na dijelu k.č. 1385/47, k.o. Krk (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), no prije donošenja konačnog zaključka, podnositelj zahtjeva pozvan je da ishoduje prethodno mišljenje Turističke zajednice Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, predstavljen je i usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, o čemu će uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Ovom izmjenom i dopunom tako je predloženo 89.874.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn prenesenog viška iz prethodne godine te 95.410.000,00 kn rashoda i izdataka. U odnosu na aktualni Proračun s 96.684.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn prenesenog viška iz prethodne godine te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka, ovom izmjenom i dopunom predloženo je smanjenje prihoda u iznosu od 6.810.000,00 kn (za 7,0 posto), kao i jednakovrijedno smanjenje rashoda i izdataka (za 6,7 posto). Ukratko, ove se izmjene i dopune donose zbog: (1) prijenosa u narednu godinu pomoći i rashoda za projekte prvotno planirane u ovoj godini radi apliciranja za pomoći iz državnog proračuna i/ili fondova Europske unije, (2) uvođenja novih aktivnosti i projekata, (3) korekcija postojećih proračunskih pozicija, (4) raspodjele sredstava od prihoda koji su ostvareni u višim iznosima od prvotno planiranih, (5) usklađenja s programima kojima se raspodjeljuju namjenski prihodi, (6) smanjenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, kao i rashoda za otkup građevinskog zemljišta te (7) otplate beskamatnog zajma Ministarstva financija Republike Hrvatske iz 2020. godine za kojim, s obzirom na likvidnost Proračuna, nema potrebe. Nastavno na II. Izmjene i dopune Proračuna, usvojen je i prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, a kojom se, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, planira povrat beskamatnog dugoročnog zajma Državnom proračunu.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave usluge provođenja stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2022. godini, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ona tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 97.500,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2022. godini, kao jedina zaprimljena, s obzirom na vrijednosti iz analiziranog cjenika, prihvaćena je ponuda ovlaštenog građevinskog inženjera Eda Hera. Po provedenom postupku jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2022. godini, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Narodne novine d.d. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 118.147,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave usluge izrade aerofotogrametrijskog snimanja Grada Krka, pored dvije zaprimljene ponude (Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke; Geodetski zavod d.d. iz Splita), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 174.375,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave radova vezanih uz izgradnju sanitarnog čvora na groblju Sv. Fuska u naselju Pinezići, pored tri zaprimljene ponude (V.D.I. d.o.o. iz Rijeke; Zidarski obrt Zidar Ivo iz Vrha; Dinocop d.o.o. iz Omišlja), najpovoljnijom prihvaćena je ona tvrtke V.D.I. d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 163.275,00 kn. Naposljetku, nakon provedenog postupka jednostavne nabave usluge izrade tehničke dokumentacije radi formiranja UPU-a novog groblja u naselju Krk, pored dvije zaprimljene ponude (Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca; Akteracija d.o.o. iz Zagreba), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, s uračunatim PDV-om vrijedna 100.000,00 kn.

Obrađujući teme Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog II. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini, kao i prijedlog II. izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu. Budući da je po osnovi turističke pristojbe u ovoj godini ostvareno 280.000,00 kn više, II. Izmjenom Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe osiguran je ukupni budžet od 1.300.000,00 kn iz kojeg je, na kraju, za sufinanciranje Krčkog sajma izdvojeno 65.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 100.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 2.100,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 34.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 75.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 80.000,00 kn, za sufinanciranje regate Krčka jedra 15.000,00 kn, za sufinanciranje festivala Tramonto 15.000,00 kn, za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe 190.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 25.200,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za opremu video nadzora 50.000,00 kn te za održavanje plaža 305.200,00 kn.