Grad Krk: Javni poziv za dodjelu kapitalnih donacija udrugama

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 6/21 i 14/23) i odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu kapitalnih donacija udrugama.

 

I. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za dodjelu kapitalne donacije iz Proračuna Grada Krka za 2024. godinu.

Kapitalne donacije u smislu ovog Javnog poziva su donacije za nabavu imovine ili za uređenje prostora/objekta na području Grada Krka koji je u vlasništvu udruge predlagatelja.

 

II. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge registrirane na području Grada Krka koje su svojom djelatnošću povezane za pomorsku tradiciju i baštinu, tradiciju karnevalskih svečanosti ili svojim aktivnostima promiču lovstvo kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila.

Na ovaj Javni poziv udruga može podnijeti najviše jedan prijedlog.

 

III. Grad Krk će razmatrati pristigle prijedloge udruga uz uvjet:

– da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti u svezi predmeta financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

– da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora;

– da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s osnove plaćanja poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i Proračunu Grada Krka;

– da se protiv predlagatelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da isti nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21).    

 

IV. Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost predloženog projekta opisani su u Uputama za predlagatelje koje su objavljene na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 17.200,00 eura. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 8.800,00 eura.

 

V. Prijedlog mora biti u pisanoj formi te sadržavati:

1. Obrazac opisa projekta;

2. Obrazac proračuna projekta;

3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;

4. Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora;

5. Isprave/dokumente:

– izvadak iz Registra udruga RH ne stariji od tri mjeseca, računajući od dana objave avnog poziva;

– potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva;

– uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja koja je potpisala prijavu projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od 3 mjeseca od objave Javnog poziva.

Obrazac opisa projekta, Obrazac proračuna projekta, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

 

VI. Prijavu, odnosno obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave prijedloga potrebno je dostaviti Gradu Krku, u pisarnici Grada (I. kat, soba 27) na adresi Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Rok za dostavu prijedloga na Javni poziv je 29. srpanj 2024. godine, bez obzira na način dostave.

 

VII. Prijedlozi koji ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva i Uputa za predlagatelje, koji nisu dostavljeni na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga, neće se razmatrati.

 

VIII. Odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik u roku od 30 dana od zaključenja Javnog poziva. Grad Krk će javno objaviti rezultate Javnog poziva na svojoj mrežnoj stranici: www.grad-krk.hr.

Gradonačelnik zadržava pravo poništiti Javni poziv u bilo kojem trenutku bez obveze navođenja razloga.

 

IX. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih predlagatelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti predlagatelja ili troškova navedenih u prijedlogu.