10. sjednica Gradskog vijeća: Napravljen prvi korak uključivanja u program POS-a

U Maloj vijećnici Grada Krka, 03. srpnja 2014. godine, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su u punom sazivu raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. travnja 2014. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu s prilozima: Izvještajem o kapitalnom projektu izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku, Knjigom izdanih računa iz 2013. godine, Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine (HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka), Izvodom iz knjige javnog duga za 2013. godinu te tekućom proračunskom rezervom za 2013. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2013. usvojen je 21. prosinca 2012. godine u iznosu od 76.717.346,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 20. prosinca 2013. godine u iznosu od 68.879.562,00 kn i viškom prihoda iz 2012. godine u iznosu od 16.423,45 kn. Naposlijetku, Proračun je ostvaren u iznosu od 65.584.705,17 kn što predstavlja 95,2% od planiranih 68.879.562,00 kn. U odnosu na 2012. kada je ostvareno 52.361.586,00 kn, prihodi i primici povećani su za 31%.  
U pojedinim stavkama Proračun se nije ostvario u planiranim iznosima. Prihod od poreza na dohodak od nesamostalonog rada ostvaren je 100% u odnosu na plan, ali za 13% više nego prethodne godine, što predstavlja pozitivan trend. Manje je ostvaren prihod od poreza na promet nekretnina pa je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno 83%. Prihod od imovine realiziran je s 96% od planiranog, a prihod od pristojbi sa 100%, od čega je nominalno najznačajniji komunalni doprinos, koji je u donosu na prošlu godinu ostvaren s povećanjem od 154%. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (građevinskih zemljišta) ostvaren je s 65% od planiranog. 
U dinamici ostvarivanja prihoda Proračuna u 2013. i dalje je, u dijelu prihoda koji se mogu odgoditi (promet nekretnina), prisutan zastoj gospodarske aktivnosti, dok je povećanje uglavnom ostvareno kao rezultat provedbenih propisa kojima je uspostavljena veća financijska disciplina. Povećanje prihoda od komunalnog doprinosa vezano je uz provedbu Zakona o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada te izgradnju poslovno trgovačkog objekta Plodine. Statističko povećanje broja noćenja turista u Gradu Krku za 9% u odnosu na 2012. također je pozitivno utjecalo na proračunske prihode. 
Najznačajniji projekt u 2013. bio je izgradnja školske sportske dvorane, a planirano zaduživanje za njezinu izgradnju realizirano je u iznosu od 6.352.006,94 kn.
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 65.584.705,17 kn, što predstavlja 95,2% od planiranih 68.879.562,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 52.361.586,21 kn, ostvareno je 31% više prihoda i primitaka. Od prihoda poslovanja ostvareno je 57.934.656,98 kn što je 96,0% od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 50.426.557,80 kn, ostvareno je povećanje od 15%. Prihodi od prodaje nefinancijske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.298.041,25 kn, što je 66% od planiranog, odnosno za 33% manje nego li prethodne godine kada je ostvareno 1.917.871,06 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 6.352.006,94 kn, dok ih u 2012. nije bilo.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 64.588.425,94 kn što u odnosu na planiranih  68.895.985,45 kn, čini 93,75% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2012. kada je ostvareno 58.276.883,15 kn, rashodi su povećani za 10,1%. Za rashode poslovanja utrošeno je 45.486.469,12 kn što je za 0,07% više nego prethodne godine, a za nabavu nefinancijske imovine 14.007.929,16 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 63%. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 5.094.027,66 kn, odnosno 12,2% više nego prethodne godine.
Preneseni višak prihoda iz 2012. godine iznosi 16.423,45 kn, dok razlika između prihoda i rashoda Proračuna za 2013. iznosi 996.232,33 kn. Prema tome, ukupan višak prihoda za 2013. godinu iznosi 1.012.655,78 kn.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2013. godine
 
Višak prihoda poslovanja u iznosu 6.989.989,75  kn i višak prihoda od 16.423,45 kn iz 2012. godine prenose se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi 7.235.266,35 kn, pa tako ostaje manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 245.276,60 kn. Kako je višak primitaka od financijske imovine 1.257.979,28 kn, ukupan višak prihoda za 2013. godinu iznosi 1.012.702,68 kn. On će se utrošiti kako slijedi: 128.173,25 kn na uređenje kotlovnice zgrade Grada, 86.200,51 kn na uređenje stanova te 798.328,92 na vodne građevine, odnosno mjesnu mrežu vodovoda.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka
 
Kako je na sjednici održanoj 21. ožujka 2014. godine Hrvatski sabor donio novi Zakon o Savjetima  mladih, bilo je potrebno s njegovim novim odredbama uskladiti i Statut Grada Krka. Tako je izmijenjen članak 50., budući da se novim Zakonom savjeti mladih definiraju kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ne više kao savjetodavna tijela isključivo predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o uključenju Grada Krka u program POS-a i prijenosu prava vlasništva z.č. 2286, k.o. grad Krk, u korist APN-a
 
Urbanističkim planom uređenja UPU 1 - Krk utvrđeni su uvjeti za izgradnju višestambenih građevina na z.č. 3318/1 i 33334/2, k.o. grad Krk, te z.č. 2286, k.o. grad Krk, s namjerom izgradnje stanova prema programu Poticajne stanogradnje (POS). Kako je anketom o stambenim potrebama i kupnji stana u višestambenoj zgradi po programu POS-a interes pokazalo 86 građana, nakon sastanka s predstavnicima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), zaključeno je da se na z.č.2286, k.o. grad Krk, pokrene postupak za izgradnju stanova po ovom programu. Uključivanjem u program POS-a građanima se omogućuje zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava i mogućnost obročne otplate pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate. Za izgradnju stanova pod takvim uvjetima Grad Krk u svrhu formiranja građevinske parcele z.č. 2286, k.o. grad Krk, prenosi pravo vlasništva građevinskog zemljišta, ukupne površine od 4.869 m2, u korist APN-a. Ugovor o prijenosu tog prava, između Grada Krka i APN-a, potpisati će se nakon formiranja liste prvenstava za stanove koji će se graditi , odnosno nakon utvrđivanja broja stanova u višestambenoj zgradi.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 
Gradsko vijeće Grada Krka, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 2001. godine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, zatim uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja, odnosno korisnici. Tijekom proteklih godina, Gradsko vijeće je na inicijativu Socijalalnog vijeća, prijedloga Poglavarstva, a kasnije i Kolegija u više navrata mijanjalo predmetnu Odluku, a kako je krajem 2013. godine Hrvatski sabor donio novi Zakon o socijalnoj skrbi, bilo je potrebno realizirati usklađenje. 
Sukladno novoj Odluci prava iz socijalne skrbi može ostvariti hrvatski državljanin koji na području grada Krka ima prebivalište najmanje tri godine, i to ako ispunjava jedan od dva uvjeta: novodefinirani socijalni ili uvijet prihoda. Ispunjavanjem socijalnog uvijeta ostvaruje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, dok uvijet prihoda ispunjava korisnik s prihodom do 2.100,00 kn za jednočlano, do 3.000,00 kn za dvočlano, do 4.000,00 kn za tročlano, odnosno do 5.100,00 kn za četveročlano kućanstvo. (Ako kućanstvo broji više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700,00 kn.) Novine su, pored ostalog, očite u reguliranju prava na jednokratnu novčanu pomoć koja se odobrava korisniku koji zbog trenutnih životnih okolnosti nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe te u reguliranju prava na naknadu za troškove stanovanja. Kao novodefinirana prava iz socijalne skrbi izdvojena su: pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole, pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i studenata, pravo na sufinanciranje troškova školskih udžbenika i pribora za učenike osnovnih i srednjih škola te pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju.
Jedna od značajnijih novina jest otvorena mogućnost Grada Krka da radno sposobne korisnike pojedinih oblika socijalne pomoći angažira u izvršavanju poslova za opće dobro, i to u trajanju od najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ukoliko korisnik navedenog oblika socijalne pomoći odbije ponuđeni mu posao, ukida mu se pravo na priznatu socijalnu pomoć.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
 
Gradsko vijeće Grada Krka 2010. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju komunalnih djelatnosti na području Grada Krka koja se u proteklom četverogodišnjem periodu u nekoliko navrata mijenjala i dopunjavala. Novim izmjenama i dopunama vrši se usklađenje s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to na način da se kao komunalna djelatnost briše održavanje čistoće javnih površina u dijelu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na za to predviđena odlagališta, kao i odlaganje takvog otpada. Način obavljanja navedene djelatnosti uređuje se posebnom Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Uz to, dorađen je i članak koji regulira način izbora ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka TKD Ponikve eko otok Krk d.o.o.
 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se iz komunalne djelatnosti održavanja čistoće isključi javna usluga prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Održavanje čistoće je kao komunalna djelatnost propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu tako da provedba Zakona o održivom gospodarenju otpadom zahtjeva i izmejnu Odluke o komunalnim djelatnostima. Kako je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obavljanje javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada može dodijeliti trgovačkom društvu ili javnoj ustanovi, tako su Grad Krk i ostale otočne općine, tu komunalnu djelatnost povjerile Trgovačko-komunalno društvu Ponikve d.o.o. Ono je temeljem novih zakonskih odredbi doživjelo promjene u poslovanju te od 01. siječnja ove godine prestaje postojati kao jedinstveni poslovni subjekt, tako da je navedene poslove nakon preustroja preuzelo Trgovačko-komunalno društvo Ponikve eko-otok Krk d.o.o. Ovom Odlukom djelatnost prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dodijeljena je Trgovačko-komunalno društvo Ponikve eko-otok Krk d.o.o.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta
 
Ovom Odlukom k.č. 2305/1, k.o. grad Krk, površine 1.919 m2 u vlasništvu Vesne Bonifačić i Ljiljane Wende, iz Punta, u naravi neizgrađeno građeivnsko zemljište na području turističke zone Politin u gradu Krku, mijenja se za k.č. 2021/5, k.o. grad Krk, površine 590 m2 i k.č. 2026/6, k.o. grad Krk, površine 244 m2, u vlasništvu Grada Krka, u naravi neizgrađeno građeivnsko zemljište na području Sv. Petar u gradu Krku. Tržišna vrijednost zemljišta oznake k.č. 2305/1, k.o. grad Krk, prema procjeni sudskog vještaka građevinske struke, iznosi 76,23 EUR po m2, dok je tržišna vrijednost zemljišta oznaka k.č. 2021/5, k.o. grad Krk i k.č. 2026/6, k.o. grad Krk, prema procjeni sudskog vještaka građevinske struke, 133,58 EUR po m2. Slijedom navedenog utvrđeno je da ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Vesne Bonifačić i Ljiljane Wende iznosi 146.285,37 EUR, dok je ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada Krka 111.405,72 EUR. Prema tome, Grad Krk je u obvezi isplatiti Vesni Bonifačić i Ljiljani Wende razliku tržišne vrijednosti zemljišta u iznosu od 34.879,65 EUR. Ova je zamjena pokrenuta kako bi se objedinjavanjem (okrupnjavanjem) zemljišta realizirala turistička zona Politin, obzirom da na tom području već postoji zemljište u gradskom vlasništvu.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka
 
Hrvatski sabor u ožujku ove godine donio je novi Zakon o savjetima mladih. Prema tome, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bile su dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona. Tako je i Grad Krk osim Izmjene Statuta izradio i novu Odluku o osnivanju Savjeta mladih. Sukladno novom Zakonu, savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini, iako su dosad bili definirani kao savjetodavna tijela isključivo predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svrha njihovog osnivanja prepoznaje se u sudjelovanju mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnom uključivanju mladih u javni život te informiranju i savjetovanju mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novim Zakonom također je ponešto izmijenjena i uloga savjeta mladih, a došlo je i do promjene u sastavu i djelokrugu rada, načinu izbora članova i njihovih zamjenika te nekolicini drugih pitanjima kojima se uređuje osnivanje i rad savjeta mladih.
Kako je određeno da savjeti mladih koji su osnovani temeljem Zakona koji je prestao važiti, nastavljaju s radom do isteka tekućih mandata, tako i članovi Savjeta mladih Grada Krka, što ih je na sjednici održanoj 22. travnja ove godine izabralo Gradsko vijeće, nastavljaju s radom do isteka njihovih mandata, odnosno do 22. travnja 2016. godine.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu
 
Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Državnog proračuna daju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.796.616,00 kn, i to 2.516.954,00 kn za rashode za zaposlene te 279.662,00 kn za materijalne rashode. Korisnici ove pomoći, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao osnivači javnih vatrogasnih postrojbi, donose odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u okviru dodijeljenih sredstava pomoći iz Državnog proračuna. Odlukom o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na sljedeće rashode: 2.045.620,00 kn za plaće (redovan i prekovremeni rad te posebni uvjeti rada); 471.334,00 kn za doprinose na plaće; 32.700,00 kn za naknade troškova za poslene; 117.650,00 kn za materijal i energiju; 113.312,00 kn za usluge te 16.000,00 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja. Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća (sukladno Kolektivnom ugovoru) dok je kriterij za financiranje materijalnih rashoda ostvaren temeljem obračuna ispostavljenih računa dobavljača i izvoditelja za: naknade za prijevoz na posao, službena putovanja, uredski materijal, sredstva za gašenje požara, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, materijal i dijelove za tekuće održavanje, premije osiguranja, obvezne i preventivne zdravstvene preglede, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitni inventar i autogume, stručno usavršavanje zaposlenika, službenu i radnu odjeću/obuću te računalne usluge. 
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godinu
 
Zakonom o održivom gospodarenju otpada propisane su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, kao i način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji. Zakonom je također propisana obveza jedinica lokalne samouprave da svake godine donose Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu.
U Izvješću o realizaciji Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godinu pružen je kratak pregled ukupnih količina otpada dovezenih na odlagalište i reciklažno dvorište Treskavac, kao i uvid u realizaciju mjera iz usvojenog Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. do 2017. godine. 
 
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o obročnoj otplati naknade za deposedirano građevinsko zemljište u k.o. Krk po Rješenju Ureda državne uprave u PGŽ, Pododsjeku za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostave Krk, klasa: UP/-944-07/08-01/4-MS, ur. br.: 2170-10-01-10-19, od 23. lipnja 2010. godine
 
Sporazumom potpisanim između odvjetnika koji zastupa stranke kojima je po pravomoćnom rješenju dodijeljena naknada za deposedirano građevinsko zemljište i Grada Krk, ističe gradonačelnik, utvrđena je dinamika otplate dužnog iznosa od 12.574.605,00 kn u ratama. Riječ je o Sporazumu kojim su definirani vlasnici zemljišta, njihove naknade obzirom na suvlasništvo u dijelu zemljišta, zatim procedura u skladu s kojom se najprije otplaćuju troškovi postupka i kamate pa zatim glavnica, kao i to da će Grad Krk čitav dug zajedno s kamatama, kroz mjesečne obroke, vratiti u roku od dvije godine. Tako se svakog 20. u mjesecu, nastavlja gradonačelnik, plaća obrok u iznosu od 500.000,00 kn s time da se on u 2015., sukladno zahtjevu protustranke da kompletan dug bude isplaćen u roku od dvije godine, povećava na 1.100.000,00 kn. Prodajom objekta Neptun za 2.681.000,00 kn odgođeni su obroci od 1.100.000,00 kn za prva četiri mjeseca 2015. te bi se tijekom ove, odnosno početka sljedeće, trebalo svakako odlučiti za prodaju još neke ili nekih nekretnina u gradskom vlasništvu kako bi se izbjegla mogućnost da Grad otplaćuje mjesečni obrok od 1.100.000,00 kn što bi značajno otežalo funkcioniranje Grada. Dosad je plaćeno ukupno sedam mjesečnih rata po 500.000,00 kn ili 3.500.000,00 kn te 2.681.000,00 kn od prodaje Neptuna što ukupno iznosi 6.181.000,00 kn. Do kraja ove godine, zaključuje gradonačelnik, preostaje još šest mjesečnih obroka ili 3.000.000,00 kn tako da će s 31. prosincom biti otplaćeno ukupno 9.181.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića katarina Frankopan Krk
 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača. Gradsko vijeće Grada Krka tako je kao osnivač Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, 2010. dalo prethodnu suglasnost na Statut, kao i na njegove izmjene i dopune tijekom 2011. i 2013. godine. 
Krajem svibnja 2014. godine krčki dječji vrtić dostavio je novi Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici održanoj 16. svibnja 2014. godine. Ukratko, radi se o doradi Članka 6. kojim se definira funkcija predstojnika podružnice, odnosno o dopuni Članka 45. i 46., kojima je regulirano provođenje postupaka javne nabave.
 
 
- pitanja i odgovori
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača. Gradsko vijeće Grada Krka tako je kao osnivač Dječjeg vrtića Katarina Frankopan dalo prethodnu suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, kao i na njegove kasnije izmjene i dopune. 
Početkom srpnja 2014. godine krčki dječji vrtić dostavio je novi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici održanoj 01. srpnja 2014. godine. Ukratko, radi se o izmjenama koje pružaju mogućnost otvaranja posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju, jer ih je u Matičnom vrtiću zasad upisano petero. U toj će skupini raditi stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - defektolog i odgajatelj, a u realiziranju posebnog programa biti će aktivno uključeni i ostali stručni suradnici: psiholog, pedagog i zdravstveni voditelj.