22. sjednica Gradskog vijeća: Ireni Žic Orlić iznova povjereno upravljanje krčkim vrtićem

U Maloj gradskoj vijećnici, 18. listopada 2016. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte u redcima što slijede.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 21. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
 
(Konsolodirani) Proračun Grada Krk u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 27.528.659,81 kn, što predstavlja 33% od planiranog godišnjeg (konsolidiranog) Proračuna. U istom razdoblju prošle godine realizirano je 28.244.752,00 kn prihoda i 406.826,00 kn primitaka, što znači da je ove ostvareno 3,19%, odnosno 1.122.919,00 kn, manje. 
Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, pomoći, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i ostalih prihoda, dok je smanjenje zabilježeno kod poreza na imovinu, poreza na robu i usluge, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos), prihoda od prodaje proizvoda i usluga, prihoda od donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od zaduživanja. Usporedimo li ih s prošlogodišnjim, prihodi su uglavnom smanjeni zahvaljujući manje ostvarenim prihodima od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 901.639,00 kn, manje ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 941.789,00 kn, te manje ostvarenim viškom prihoda iz prethodne godine za 1.014.436,00 kn.
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.213.957,00 kn, prihodi od imovine u iznosu od 2.449.102,27 kn, prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 6.897.993,30 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.152.636,44 kn, ostali prihodi u iznosu od 607.758,52 kn, pomoći iz proračuna i unutar opće države u iznosu od 6.29.935,67 kn, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 373.268,00 kn.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 29.232.171,00 kn, što je 35% od planiranih rashoda i izdataka za 2016. koji ukupno iznose 82.995.000,00 kn. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 9.343.652,47 kn (49% od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 8.331.075,00 kn (38%), financijski rashodi 409.631,00 kn (37%), pomoći 305.153,00 kn (23%), naknade građanima i kućanstvima 553.087,00 kn (38%), te ostali rashodi 1.486.974,00 kn (31%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 3.928.979,00 kn (17%), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 4.855.177,00 kn (50%). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 70% čine rashodi poslovanja (2015. bili su 83%), 13% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2015. bili su 12%) te 17% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2015. bili su 5%).
Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna (-1.703.513,00 kn), a s prenesenim viškom prihoda iz 2015. u iznosu od 1.054.949,00 kn ostvaren je manjak od 648.565,00 kn. Za takav financijski rezultat dijelom su zaslužni nerealizirani prihodi od poreza na dohodak namijenjenog otocima. Također, u prvoj polovici godine radi kašnjenja natječaja na koji se planiraju kandidirati mnogi gradski projekti došlo je do svojevrsnog zastoja pri ugovaranju, povlačenju, pa tako i korištenju sredstava. Inače, dinamika priliva financija vezana je i uz turističku sezonu, pa se prihodi uglavnom ostvaruju u drugoj polovici godine, dok su rashodi pred turističku sezonu očekivano pojačani.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka te općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška
 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalnih samouprava donose planove razvoja i mreže dječjih vrtića na svom području. Tim se aktom utvrđuju dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi, kao i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj, s mogućnošću otvaranja novih objekata ili izdvojenih lokacija. Postojeća mreža vrtića na području Grada Krka te općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, tvori Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, koji svoju djelatnost obavlja na osam lokacija, od kojih su dvije na području Grada Krka i Općine Omišalj, te po jedna na području općina Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška. Temeljem prethodno spomenutog Zakona, ali i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, sve navedene jedinice lokalne samouprave otoka Krka u svojim proračunima osiguravaju sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa ustanove (koja ne smije biti opterećena troškovima objekta), što je uređeno Sporazumom o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, kao i njegovim Aneksom. Planom je također omogućenom da se proračunskim sredstvima, sukladno mogućnostima, mogu sufinancirati i posebni programi vrtića.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi planova davanja koncesija, i to prijedlog Plana davanja koncesija za 2017. godinu i prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine
 
Temeljem Zakona o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu nadležnom za financije. Tim se planovima obuhvaćaju koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave.
Grad Krk temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima vrši davanje koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi za sljedeće komunalne djelatnosti: obavljanje dimnjačarskih poslova te održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, odnosno uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila.
Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Mensurom i Hajderom Bajrektarevićem, vlasnicima obrta KDS Dimnjačar - Primorje iz Klenovice, na razdoblje od pet godina (od 05. listopada 2012. do 05. listopada 2017. godine). Za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen je ugovor s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina, na razdoblje od sedam godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017. godine).
Planom davanja koncesija za 2017., kao i Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine, obzirom na istek postojećeg ugovora, predviđa se davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. No, kako se, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje komunalnih djelatnosti može povjeriti trgovačkim društvima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, poslovi održavanja i naplate parkirališnih mjesta te uklanjanja, blokiranja i čuvanja krivo parkiranih i ostavljenih vozila, planiraju se povjeriti Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. iz Krka, i to po isteku važećeg ugovora koji je radi obavljanja tih djelatnosti sklopljen s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja (na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k.č. 3932/3, površine 1.440 m2, k.o. grad Krk, u korist nositelja prava građenja: Jedriličarski klub Plav, OIB 05478483564, sa sjedištem u Krku, Senjska 2)
 
Kako je na natječaj raspisan (27. srpnja 2016. godine) radi osnivanja prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k.č. 3932/3, površine 1.440 m2, k.o. grad Krk, s ciljem izgradnje građevine sportsko-rekreativne namjene, prispjela samo jedna ponuda, ona Jedriličarskog kluba Plav iz Krka, ista je utvrđena valjanom, i kao takva prihvećena. Pravo građenja na prethodno navedenom zemljištu zasnovano je na rok od jedanaest godina, uz godišnju naknadu u iznosu od 2.304,00 EUR. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta radi izgradnje prometnice na području Lunte u gradu Krku (k.č. 3895/1, 3894, k.o. grad Krk)
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, te Plana zaštite i spašavanja Grada Krka
 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, 2011. godine, doneseni su: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, te Plana zaštite i spašavanja Grada Krka. Obzirom da je 2014. godine usvojen novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, a sukladno Rješenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje što je doneseno nakon provedenog inspekcijskog nadzora, pokrenut je postupak ažuriranja i revizije navedenih dokumenata, s time da su ti poslovi povjereni tvrtki DSL d.o.o. iz Rijeke. Nakon nužne dorade novoizrađenih verzija Procjene i Plana, konačnu suglasnost na iste, tijekom kolovoza ove godine, dala je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, čime su se naposljetku ispunili uvjeti za njihovo analiziranje i usvajanje na sjednici Gradskog vijeća.  
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima
 
Namjera ove izmjene je postići jasnoću sadržaja Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima u cilju što preciznijeg definiranja uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, i to na način da se učenicima obrtničkih zanimanja, radi zaobilaženja subjektivizma, kao jedan od uvjeta briše preporuka mentora i ravnatelja škole o posebnom isticanju u struci, dok se studentima kao dodatni uvjet uvodi ostvarenje od najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini. Uz to, zahtjevi za dodjelu stipendija odsad se više neće dostavljati izravno Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka već Pisarnici Grada Krka, iliti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk. Amandmanom je također prihvaćen prijedlog da se kao jedan od uvjeta za pristup natječaju namijenjenom polaznicima poslijediplomskih studija, stalno mjesto prebivališta na području Grada Krka s najmanje pet godina, svede na najmanje jednu godinu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Nakon provedenog natječajnog postupka, ravnateljicom Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, na prijedlog Upravnog vijeća ustanove, iznova je na mandat od četiri godine imenovana Irena Žic Orlić iz Punta.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- podnesena Informacija o zaprimanju Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu plaćene naknade za nacionalizirano zemljište u naselju Krk (Ezio Sintich, Lucijan Sintich i drugi)
 
Materijal preuzmite: ovdje.