05. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom osiguran godišnji budžet od 86.832.574,00 kn

U uredu gradonačelnika, 20. prosinca 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. studenog 2017. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2017. godinu isprva je usvojen u iznosu od 84.410.937,00 kn s planiranim viškom prihoda od 569.670,06 kn, dok je njegovim I. Izmjenama predloženo 79.042.799,31 kn prihoda i primitaka te 1.231.142,66 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2016., odnosno 80.273.941,97 kn rashoda i izdataka. (Višak prihoda sastojao se od 383.336,75 kn viška prihoda Grada Krka,  836.224,63 kn viška prihoda od donacija i 7.818,31 manjka iz decentraliziranih funkcija vatrogastva Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, zatim 9.235,59 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan te 10.164,00 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka, a koji potječu iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika.)
Ovim, II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2017. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka u iznosu od 5.348.223,12  kn, iliti za 7,26% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu koji podrazumijeva 73.694.576,19 kn prihoda i primitaka te 1.231.142,66 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2016., odnosno rashode i izdatke u iznosu od 74.925.718,85 kn. 
Do II. Izmjena Proračuna dolazi zbog smanjenja očekivanog prihoda od komunalnog doprinosa, i to radi izmjena koje proizlaze iz odluke Upravnog suda o obračunu komunalnog doprinosa kojim je očekivani komunalni doprinos s kamatama umanjen za gotovo 1.000.000,00 kn, kao i tumačenja revizije vezanih uz evidentiranja komunalnog doprinosa kod kojeg su obveznici oslobođeni od njegovog plaćanja, ali se za nenaplaćeni obračunati prihod moraju osigurati sredstva iz općih proračunskih prihoda. Time je planirani prihod smanjen za 1.800.000,00 kn te sada iznosi 8.200.000,00 kn. Obzirom da je dio projekata planiranih I. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu već prethodno realiziran, dio nedostajućih prihoda do 31. prosinca ove godine nadomjestit će se sredstvima kratkoročne pozajmice koja će biti korištena radi pokrića tekuće likvidnosti, neujednačenosti dinamike priliva sredstava i realiziranih rashoda. Nadalje, raspoloživa sredstva od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima u iznosu od 6.400.000,00 kn bit će tek djelomično utrošena ove godine, i to u iznosu od 4.985.000,00 kn. Naime, od ugovorenih projekata do kraja godine djelomično će se realizirati uređenje Velike gradske vijećnice za što je izdvojeno 2.015.000,00 kn te izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u gradu Krku za što je utrošeno 470.000,00 kn. Dovršetak istih očekuje se u siječnju i veljači naredne godine, pa su i planirana sredstva u ovoj umanjena za 1.415.000,00 kn. Također, kako su prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani slabije od očekivanog, smanjeni su za 3.800.000 kn, s time da se dio tih prihoda ipak očekuje naredne godine, dok će se nedostajući iznos djelomično nadomjesti sredstvima kratkoročnog kredita u iznosu od 3.000.000,00 kn.
Na prihodovnoj strani, porezni prihodi smanjeni su za 820.000,00 kn, pomoći proračunu i proračunskim korisnicima za 1.678.023,12 kn, prihodi od prodaje imovine za 121.200,00 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 2.161.500,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 3.805.000,00 kn, dok su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani za 212.000,00 kn, kao i prihodi od kazni za 25.500,00 kn. Primici od financijske imovine, odnosno kratkoročnog kredita za tekuću likvidnost, kao što je prethodno istaknuto, iznose 3.000.000,00 kn.
Poput prihoda i rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 5.348.223,12 kn, s time da su između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećane, a pojedine umanjene u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna. Nastavno na to, smanjenje rashoda odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, i to za 4.677.500,00 kn, na Centar za kulturu Grada Krka za 736.300,00 kn, na Dječji vrtić Katarina Frankopan za 101.000,00 kn, dok su rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka povećani za 166.576,88 kn.   
Sukladno II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2017. Izmijenjen je i Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2019. godine, i to na način da se dio koji se odnosi na ovu godinu umanjuje za 4.308.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 
Izvršenim II. Izmjenama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.564.000,00 kn povećana su na 8.736.000,00 kn, od čega se 7.000.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 917.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 70.000,00 kn iz prihoda od pomoći te 599.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.510.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.530.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.090.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.150.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 300.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 155.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 230.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.586.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 
Izvršenim II. Izmjenama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 16.235.000,00 kn smanjena su na 14.970.000,00 kn, od čega se 8.200.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 485.000,00 kn iz prihoda od naknade za koncesiju, 759.500,00 kn iz ostalih proračunskih prihoda te 5.525.500,00 kn iz drugih izvora. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) javnih površina izdvojeno je 4.618.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta 6.720.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 620.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 990.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 2.022.000,00 kn.
 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2017. godinu, (2) prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2017. godinu i (3) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 
(1) Kako je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno 120.000,00 kn više, Izmjenom Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu osiguran je ukupni budžet od 1.120.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe izdvojeno 240.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 177.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 57.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 74.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 85.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslavu Dana grada Krka 20.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 59.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 40.000,00 kn te za izgradnju i uređenje Vježbališta na otvorenom Dražica 102.000,00 kn. 
(2) Kako je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno 50.000,00 kn više, Izmjenom Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu osiguran je ukupni budžet od 800.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za zaštitu kulturne baštine izdvojeno 165.000,00 kn, za održavanje spomenika 72.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 61.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 120.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 110.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 39.000,00 kn, za izgradnju zaštitnih okna bušotina 73.000,00 kn te za agregate i opremu za navodnjavanje 160.000,00 kn.
(3) Kako je po osnovi spomeničke rente u ovoj godini ostvaren nešto manji prihod, Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu osiguran je ukupni budžet od 160.000,00 kn, inače u cijelosti uložen u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu
 
Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2017. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.763.521,00 kn, koji se troši namjenski na način da je 2.487.170,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 276.351,00 kn za materijalne troškove. 
II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2017. godinu izmijenjeni su planirani rashodi financirani iz sredstava pomoći Državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva te ih je, kao takve, potrebno uskladiti s kriterijima njihove raspodjele. Tako se rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 2.487.170,00 kn raspodijeljuju na plaće (za redovan i prekovremeni rad te posebne uvjete rada) u iznosu od 2.028.000,00 kn te na doprinose za plaće u iznosu od 459.170,00 kn, dok materijalni rashodi u iznosu od 276.351,00 kn podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 74.500,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 74.000,00 kn, rashode za usluge u iznosu od 115.851,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
 
Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2018. do 2020. godine izdvojeni su: razvoj zelenog gospodarstva, infrastrukture i receptivnih sadržaja, očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, inzistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samouprava te podrška ugroženim skupinama društva.
Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2018. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 71.510.801,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 6.052.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 3.200.000,00 kn te preneseni višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan iz 2017. godine u iznosu od 1.704.773,00 kn. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 82.467.574,00 kn, dok je Projekcijom za 2019. predviđeno 81.432.301,00 kn, a za 2020. godinu 78.868.301,00 kn.
U Proračunu za 2018. kao najznačajniji projekt izdvaja se uređenje Multimedijalnog kulturnog centra Krk za koji je izdvojeno 9.022.000,00 kn, i za koji se očekuje pomoć Agencije za plaćanja u poljoprivredi u iznosu od 5.942.400,00 od čega bi 1/3 trebala biti doznačena predfinanciranjem, a ostatak po realizaciji. U slučaju da projekt ne bude prihvaćen na natječaju, njegova će se realizacija financirati vlastitim sredstvima, kao i sredstvima kredita.
U odnosu na prethodni, prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu povećani su za 2.193.632,03 kn, odnosno za 2,7%, te sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 15.973.273,00 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk teži 109.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 972.000,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk 12.283.373,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 2.608.900,00 kn.
U 2018. godini planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 kn od čega se 958.000,00 kn odnosi na korištenje kredita za realizaciju projekta uređenja Multimedijalnog kulturnog centra Krk iz sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (Mjera 07) te 2.242.000,00 kn za projekt uređenja cesta na području Malog Karteca u gradu Krku.
Rashodi i izdaci Proračuna Grada Krka za 2018. godinu također iznose 82.467.573,50 kn, a planom su vezani uz prihode od 77.562.801,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 3.200.000,00 kn te 1.704.772,50 kn sredstava prenesenih iz 2017. godine. Rashodi poslovanja tako iznose 52.501.427,41 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 26.724.146,59 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.242.000,00 kn.
U Projekcijama Proračuna za 2019. godinu i 2020. godinu rashodi su uglavnom planirani na razini 2018. godine, i njima su obuhvaćeni kapitalni projekti navedeni u Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020. poput uređenja Multimedijalnog kulturnog centra Krk, izgradnje gradske optičke mreže, izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav, izgradnje tržnice u Krku, razvoj luke Krk te izgradnje polivalentne dvorane.
 
Temeljem Amandmana na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu, prihodi i primici Proračuna za 2018. povećani su za 4.365.000,00 kn te sada iznose 86.832.574,00 kn, i to na način da se prihodi od pomoći iz Državnog proračuna povećavaju za 3.000.000,00 kn (te iznose 3.600.000,00 kn), a prihodi od viška prihoda za 1.735.000,00 kn (te iznose 2.585.000,00 kn), dok se prihodi od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna - za otoke smanjuju za 370.000,00 kn (te iznose 1.430.000,00 kn). Naime, prema novom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (još uvijek ne objavljenog u Narodnim novinama) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave isplaćivat će se pomoći iz Državnog proračuna u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak i prireza ostvarenih u 2017. i prihoda od pomoći koji su u 2017. ostvareni u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. te prihoda od poreza na dohodak i prireza koji će se ostvarivati tijekom 2018. godine. Stoga su sredstva pomoći uvećana za 3.000.000,00 kn koliko iznose ostvarene pomoći od poreza na dohodak za otoke u ovoj godini. Također, kako se u 2017. godini planira realizirati dio pomoći od poreza na dohodak za otoke, a vezano uz projekt izgradnje nadstrešnice na boćarskom igralištu u gradu Krku, i to u iznosu od 470.000,00 kn, za tu je vrijednost planirani dio pomoći trebalo umanjiti. Pored toga, kratkoročni kredit u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn koji će se ugovoriti u 2017., ukoliko Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije do kraja proračunske godine uplati sredstva prema dostavljenim zahtjevima, ostat će najvećim dijelom neutrošen te kao takav kroz višak prihoda prenesen u narednu godinu.
Rashodi i izdaci Proračuna Grada Krka za 2018. godinu također su povećani za 4.365.000,00 kn te sada iznose 86.832.574,00 kn, što znači da se rashodi poslovanja povećavaju za 980.000,00 kn (te iznose 53.481.427,41 kn), rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 385.000,00 kn (te iznose 27.109.146,59 kn) te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova za 3.000.000,00 kn (te iznose 6.242.000,00 kn), jer je toliki iznos povrata kratkoročnog kredita ugovorenog s poslovnom bankom.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2018. uglavnom je zadržan na nivou opsega koji je bio u prethodnom Programu.  
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procijenjena su na iznos od 9.254.000,00 kn od čega se 7.300.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 150.000,00 kn iz prihoda naknade za održavanje groblja te 1.804.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.510.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.835.000,00 k n, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.050.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.660.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 85.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn, te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn.  
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja te nabave opreme uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje. 
Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procijenjena su na iznos od 15.191.000,00 kn, od čega se 7.800.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 2.556.000,00 kn iz ostalih proračunskih prihoda te 4.835.000,00 kn iz drugih izvora. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina tako planira izdvajanje od 2.212.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 10.225.000,00 kn, za uređenje groblja 410.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 1.000.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.344.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi rograma/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2018. godinu, (2) prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. godinu i (3) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 
(1) Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Boravišna pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu planiran u ukupnom iznosu od 1.080.000,00 kn, a iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 234.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 220.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 37.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 57.000,00 kn, za proslavu Dana grada Krka 20.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu Wi-Fi sustava 59.000,00 kn te za bežični Wi-fi Internet 17.000,00 kn.
(2) Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja stanja okoliša te očuvanja kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika i kulturnih dobara na području Grada Krka. Ekološka pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu planiran u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn, a iz tih je sredstava za održavanje spomenika planirano izdvajanje od 72.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 20.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 50.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 36.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge 100.000,00 kn, za izgradnju punionicu elektro-bicikala 152.000,00 kn te za projektnu dokumentaciju i istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel 320.000,00 kn.
(3) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta tako je u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu planirana u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja, te 30.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka
 
Temeljem zahtjeva članova Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otoka Krka, kao i odredbi novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ovom se Odlukom pojedina prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka, i to pravo na korištenje besplatnog boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću, pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole te pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole, dodjeljuju i stradalnicima iz Domovinskog rata (kojima su se ona i dosad bila zajamčena, ali temeljem drugih cenzusa).
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 2239/3, k.o. Krk - grad (z.č. 1969/4, k.o. Krk), površine 46 m2, koja parcela je nastala od 2239/1, k.o. Krk - grad (z.č. 1969/1, k.o. Krk) upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7558 kao put, javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka)
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključenje na infrastrukturu na k.č. br. 2286/1, k.o. Krk - grad (z.č. 850/1, k.o. Krk), upisane u z.k.ul. 7621, k.o. Krk
 
Temeljem Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, krajem prosinca 2015. godine, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju zemljišta Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), s ciljem realizacije programa društveno poticane stanogradnje na području grada Krka. Bila je to podloga za zaključenje Ugovora o prijenosu prava vlasništva, kojim je Grad Krk APN-u prenio pravo vlasništva na zemljištu označenom kao z.č. 850/1, upisanom u z.k.ul. 165, k.o. Krk. Sukladno odredbama iz navedenog Ugovora, ovom je Odlukom utvrđena visina naknade za (1) vrijednost građevinskog zemljišta te (2) uređenje komunalne infrastrukture i priključke na istu, a što će se uključiti u prodajnu cijenu m2 stana. Temeljem odredbi uvodno istaknutog zakona i obavijesti APN-a (20% etalonske cijene koja iznosi 6.000,00 kn, odnosno 1.200,00 kn za zemljište i jednako toliko za infrastrukturu, s uračunatim PDV-om) te činjenice da je APN obveznik plaćanja PDV-a, utvrđen je (maksimalni) iznos od 960,00 kn/m2, za svaku od dvije prethodno navedene stavke.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krka Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 
Vijeće europskih općina i regija iliti Council of European Municipalities and Regions - CEMR, najveća je organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi koju čini 57 organizacija što predstavljaju lokalnu i regionalnu razinu teritorijalne organizacije svake od ukupno 41 okupljene države. Kako CEMR već dugi niz godina aktivno promiče i potiče ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj i regionalnoj razini, 2005. godine pokrenuo je inicijativu Grad za ravnopravnost kojom su predloženi načini provedbe strategija koje se odnose na ravnopravnost spolova na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini pokrenut je godinu dana kasnije kao nastavak inicijative Grad za ravnopravnost, a prvi je put predstavljen na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe, kao i sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta. Tom Poveljom CEMR teži dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi, i to političkim obvezivanjem, odnosno potpisivanjem Povelje, s time da je do danas Povelju potpisalo 1.450 lokalnih i regionalnih vlasti iz ukupno 29 europskih država.
Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini sadrži sljedeća načela koja čine temelj njezine primjene: (1) ravnopravnost žena i muškaraca kao temeljno pravo, (2) aktivno rješavanje pitanja višestruke diskriminacije i nepovoljnog položaja kako bi ravnopravnost spolova bila zajamčena, (3) uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u procesima odlučivanja kao preduvjet demokratskog društva, (4) uklanjanje rodnih stereotipa, (5) uvođenje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave, (6) donošenje akcijskih planova i programa koji čine oruđe za unapređenje politike ravnopravnosti spolova. Ta su načela razrađena u ukupno 30 članaka same Povelje. Važno je, nastavno na posljednje spomenuto načelo, istaknuti kako se potpisnici obvezuju u roku od dvije godine od potpisivanja Povelje usvojiti Akcijski plan ravnopravnosti spolova te ga primjenjivati. Tim aktom moraju biti definirani ciljevi i prioriteti, zatim mjere za njihovo ostvarivanje, kao i sredstva (vrijeme) za provedbu samih mjera. 
Na području Republike Hrvatske Povelji su pristupile sljedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave: Bjelovarsko-bilogorska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Krapinsko- zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Šibensko-kninska županija, Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb te gradovi Vukovar, Vodice, Solin, Opatija, Delnice, Cres. Na otoku Krku Povelji su nedavno pristupile općine Punat i Omišalj. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
 
Grad Krk će s Erste & Steiermärkische bankom d.d. Rijeka sklopiti Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu u iznosu od 3.000.000,00 kn, prema uvjetima kreditora, i to za razdoblje od 22. prosinca 2017. do 30. studenog 2018. godine, što mu, ukoliko to bude potrebno, omogućuje uspostavu dnevne likvidnosti.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- pitanja i odgovori
 
Tijekom rasprave kojom je zaključena posljednja ovogodišnja sjednica, pored ostalog, predloženo je osnivanje mjesnih odbora na području naselja Krk, o čemu će u narednom razdoblju sigurno biti više riječi.