25. sjednica Gradskog vijeća: Donesene II. Izmjene i dopune UPU 1 - Krk

U Maloj gradskoj vijećnici, 12. travnja 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, inače posljednja u ovom sazivu, tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. ožujka 2017. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu s prilozima: Knjigom izdanih računa za 2016. godinu; Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka); Izvodom iz knjige javnog duga za 2016. godinu; Utroškom proračunske pričuve za 2016. godinu; Financijskim izvještajima proračunskih korisnika Grada Krka za 2016. godinu (Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk)
 
Proračun Grada Krka za 2016. godinu usvojen je 18. prosinca 2015. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 82.645.000,00 kn te planiranim viškom prihoda (Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) od 350.000,00 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. srpnja 2016., došao do 85.285.259,54 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn prenesenog viška iz 2015. te 86.340.119,00 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 20. prosinca 2016., definiran je konačni gradski budžet od 69.563.082,79 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn prenesenog viška iz 2015. te 70.617.942,75 kn rashoda i izdataka.
Naposlijetku, konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 66.082.844,76 kn, što čini 95% plana, a u odnosu na 2015. kada je ostvareno 73.245.435,00 kn, prihodi i primici smanjeni su za oko 10%. Prema tome, možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje, kojem treba pribrojiti i preneseni višaka prihoda iz 2015. u iznosu od 947.200,35 kn, bitno niže od prošlogodišnjeg, i to uglavnom radi primitaka od zaduživanja koji su 2015. ostvareni u iznosu od 5.051.539,00 kn, dok 2016. oni iznose tek 49.177,18 kn.
Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 63.830.77,28 kn, što čini 97% plana, a u odnosu na 2015. tijekom koje je uprihodovano 63.197.671,00 kn, ove ih je godine realizirano 1% više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.202.890,30 kn, što je 56% plana, te za 56% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 4.996.225,00 kn realizirano prošle godine. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 49.177,18 kn, i kao takvi značajno su niži od prošlogodišnjeg rezultata ostvarenog u iznosu od 5.051.539,00 kn. 
Povećanje prihoda tako je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno od poreza na dohodak (za 16%), poreza na imovinu (za 27%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 6%), pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna (za 20%), prihoda od imovine (za 14%), prihoda po posebnim propisima (za 4%), prihoda od kazni (za 25%) te prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 211%).
Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od pomoći međunarodnih organizacija (za 45%), pomoći iz drugih proračuna (za 45%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 3%), uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos (za 7%), zatim prihoda od prodaje proizvoda i usluga (za 45%), prihoda od donacija (za 10%), prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 58%) te ostalih prihoda (za 56%).
Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 21.355.584,71 kn, što čini 98% plana, dok su pomoći i potpore realizirane u iznosu od 14.187.973,28 kn, što je 94% od ukupno planiranog.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 65.798.902,35 kn, što u odnosu na planiranih 70.617.942,75 kn, čini 93,2% ostvarenih rashoda, a u odnosu na 2015. rashodi su smanjeni za 10%. 
Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 18.679.837,26 kn, što je 97% plana, materijalni rashodi u iznosu od 18.992.309,00 kn - 92% plana, financijski rashodi u iznosu od 773.113,86 kn - 88% plana, subvencije u iznosu od 20.439,95 kn - 41% plana, pomoći u iznosu od 854.120,42 kn - 94% plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.510.254,89 kn - 98% plana, ostali rashodi u iznosu od 3.940.311,79 kn - 95% plana, odnosno tek 21% u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem kada je obaveza za izvlašteno građevinsko zemljište prema sudskoj presudi realizirana u iznosu od 11.671.950,00 kn. Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 13.521.825,04 kn, što čini 86% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 7.506.689,48 kn, što čini 100% plana te ostvarenje za čak 180% veće nego li ono realizirano prošle godine.
U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 68% čine rashodi poslovanja, 21% rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 11% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.
Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 66.033.667,58 kn, preneseni višak prihoda iz 2015. u iznosu od 947.200,35 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 65.798.902,35 kn, konsolidirani višak prihoda za 2016. godinu iznosi 1.231.142,76 kn.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
 
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, obzirom na proračunski višak u iznosu od 383.336,75 kn, manjak potraživanja iz Državnog proračuna za sredstva namijenjena decentraliziranoj funkciji vatrogastva u iznosu od 7.818,31 kn, višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 836.224,63 kn, višak prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 10.164,10 kn te višak prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 9.235,59 kn, utvrđuje se konsolidirani višak prihoda za 2016. godinu u iznosu od 1.231.142,76 kn.
Dio viška prihoda poslovanja za 2016. u iznosu od 1.466.690,75 kn tako će se utrošiti na uređenje kotlovnice upravne zgrade Grada Krka (128.173,25 kn), na uređenje stanova (253.358,77 kn), na uređenje gradskih zidina i trgova (131.854,89 kn), za program građenja komunalne infrastrukture (334.041,02 kn), za uređenje vježbališta na otvorenom Dražica (106.100,00 kn) te za realizaciju programa stručnog osposobljavanja (9.462,82 kn). Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 7.818,23 kn predstavlja potraživanje za sredstva iz Državnog proračuna namijenjena decentraliziranoj funkciji vatrogastva za 2016. godinu (neuplaćeni dio). Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.543.642,72 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine (8.580.214,13 kn) te za pokriće dijela manjka primitaka od financijske imovine (8.963.428,59 kn).
Ukupan rezultat poslovanja za 2016. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 1.231.142,76 kn, kao i prethodno navedeni rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi Izvješća o izvršenju: Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu, Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. godinu, te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 
Prihodi od boravišne pristojbe u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 1.010.648,44 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (230.648,44 kn), sufinanciranje izdavaštva (101.808,99 kn), sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera (37.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (142.345,68 kn), organizaciju Krčkog karnevala, Melodija Istre i Kvarnera te Krčkog sajma (98.131,91 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (59.734,46 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (85.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (119.765,22kn), proslave u mjesnim odborima (20.834,59 kn), intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (57.130,46 kn), bežični Internet - Wi-Fi (25.500,00 kn), te opremu Wi-Fi sustava (33.071,67 kn).
Prihodi od ekološke pristojbe u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 799.920,78 kn, a utrošeni su na zaštitu kulturne baštine (47.830,00 kn), održavanje spomenika (88.668,72 kn), sustavno gospodarenje energijom (41.150,00 kn), fotonaponsku elektranu na krovu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (38.051,54 kn), intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (18.750,00 kn), održavanje poljoprivrednih puteva (138.823,00 kn), projektiranje - projektnu dokumentaciju (170.240,00 kn), naknadu za odlagalište otpada Treskavac (110.000,00 kn), istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel (11.856,53 kn), opremanje punionica za električna vozila (73.016,21 kn) te uređenje starogradske jezgre (61.534,10 kn).
Prihodi od spomeničke rente u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 126.253,96 kn. Neutošena sredstva spomeničke rente iz prethodnih godina (ostvarena 2014. i 2015.) u ukupnom iznosu od 234.261,93 kn, tijekom 2016., utrošena su na održavanje gradskih zidina i trgova, i to u iznosu od 228.661,00 kn. Preostali neutrošeni iznos prenesenih sredstava (5.600,93 kn), zajedno s prošle godine ostvarenim sredstvima (126.253,96 kn) uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu te također utrošiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu
 
Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2017. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.763.521,00 kn, koji se mora utrošiti namjenski na način da je 2.487.170,00 kn predviđeno za plaće djelatnika, a 276.351,00 kn za materijalne troškove. Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.028.000,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 459.170,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 75.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 75.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 114.351,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
 
Sažetak II. Izmjena i dopuna UPU 1 - Krk preuzmite ovdje: 1 (prezentacija), 2 (sažetak).
 
Ostale materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
 
- pitanja i odgovori