21. sjednica Gradskog vijeća: Uslijed lošije sezone, smanjene zakupnine dijelu zakupnika poslovnih prostora u gradskom vlasništvu

U Velikoj gradskoj vijećnici, 15. listopada 2020. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

Na samom početku, većinom vijećničkih glasova, odbijeni su prijedlozi vijećnika Gorana Marevića, izneseni u ime Kluba nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Krka, da se s Dnevnog reda 21. sjednice Gradskog vijeća izostave 08. i 09. točka tj. prijedlozi: Odluke o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnih projekata (radova i usluga) koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Krk te Odluke o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan. Prvotno planirani Dnevni red, dopunjen s tri nove točke, potom je usvojen s dva glasa protiv, jednim suzdržanim i 12 afirmativnih.

 

–  jednoglasno usvojen Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. srpnja 2020. godine

 

Zapisnik preuzmite: OVDJE.

 

–  jednoglasno usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s prilozima: (a) Izvodom iz knjige javnog duga, do 30. lipnja 2020. godine; (b) Izvršenjem Plana razvojnih Programa za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2020. godine; (c) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2020. godine

 

Proračun Grada Krka za 2020. godinu usvojen je u iznosu od 97.604.961,72 kn prihoda i primitaka, 58.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 97.662.961,72 kn rashoda i izdataka.

U polugodišnjem obračunskom razdoblju Proračun je poslovao u izvanrednim uvjetima smanjenih prihoda koji su nastali pojavom pandemije bolesti COVID-19, odnosno mjera što su ih donosili stožeri civilne zaštite, zastoja u gospodarstvu i ostalim djelatnostima te mjera za pomoć gospodarstvu i proračunsku likvidnost. U takvoj situaciji, od pomoći bio je ugovoren kredit u iznosu od 3.000.000,00 kn koji je usporio pad likvidnosti, a prvobitno je služio ublažavanju dinamike priliva prihoda i povećanih rashoda radi pripreme turističke sezone. Na prihodovnoj strani, pored općeg pada gospodarske aktivnosti, odnosno smanjenja prihoda od poreza na dohodak, zastoj je nastao i zbog mjera pomoći gospodarstvu i građanima poput: odgode plaćanja obaveza za komunalnu naknadu, otpisa dijela komunalne naknade i zakupa poslovnih prostora za vrijeme kada su objekti bili zatvoreni te otpisa, odnosno preuzimanja roditeljske uplate za dječji vrtić, i to za razdoblje u kojem su vrtićki kapaciteti bili zatvoreni. Radi smanjenog priliva prihoda poduzete su i druge mjere za likvidnost Proračuna poput: obustave isplata po programima javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, zatim u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, obustave materijalnih prava radnika, smanjenja naknada članovima predstavničkog tijela i političkim strankama, obustave postupaka javne nabave za projekte koji nisu bili nužni te moratorija na otplate glavnice postojećih kredita. Te su se mjere odnosile kako na proračunske korisnike, tako i na trgovačka društva u gradskom vlasništvu.

I. izmjena Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, kojom su bili obuhvaćeni smanjeni prihodi i rashodi, usvojena je u ukupnom iznosu od 82.782.854,81 kn, što u odnosu na izvorni Proračun, točnije 97.662.961,72 kn prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, govori u prilog smanjenju od 15,23 posto. No kako je ova izmjena usvojena nakon proteka polugodišnjeg razdoblja, odnosno 23. srpnja, u ovom Izvještaju podatci o planiranom temelje se na izvornom Proračunu.

Dodajmo tome, kako je od 01. siječnja ove godine Grad Krk preuzeo postupak naplate poreza na kuće za odmor što je dotad vodila Porezna uprava, s obzirom na to da je uočen određeni broj objekata koji nije bio obuhvaćen njegovom naplatom. Također, temeljem Zakona o vodama, preuzeta je i naplata naknade za uređenje voda koja se naplaćuje putem zajedničkog računa s komunalnom naknadom.

U prvoj polovici ove godine realiziran je i kredit za projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području Grada Krka, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ugovoren u iznosu od 3.030.000,00 kn, s time da je do kraja izvještajnog razdoblja realiziran u iznosu od 2.361.629,34 kn, čime je njegovo korištenje ujedno i zaključeno. Uz to, po prvom zahtjevu, ostvarena je i pomoć za projekt Izgradnje ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku u iznosu od 1.369.101,94 kn, a koja je korištena za otplatu glavnice kredita s Erste&Steiermärkische bankom ugovorenog u iznosu od 5.500.000,00 kn.

Dakle, konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 29.045.709,55 kn, koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine od 889.847,37 kn čine ostvarenje od 29.935.556,92 kn, što predstavlja 30,65 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna, s time da uobičajeno ostvarenje iznosi 35 - 40 posto. Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 36.546.820,63 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 7.501.111,08 kn prihoda manje, što predstavlja smanjenje od 20,52 posto. No, ukupno prihoda i primitaka, uzimajući u obzir preneseni višak, ostvareno je za 22,05 posto manje nego li prošle godine. Dio nerealiziranih prihoda bit će naplaćen u drugom dijelu godine radi odgoda plaćanja, dok je dio nastao kao posljedica uvođenja mjera pomoći, odnosno ukupnog pada gospodarske aktivnosti.

Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 26.493.954,00 kn što je 33,00 posto od plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 32.559.289,00 kn, ostvareno je 18,80 posto manje. U ukupno ostvarenom prihodu poslovanja, Grad Krk sudjeluje s 19.393.483,00 kn (73,20 posto), Gradska knjižnica Krk sa 44.685,00 kn (0,20 posto), Centar za kulturu Grada Krka sa 79.570,00 kn (0,30 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk sa 6.299.074,00 kn (23,80 posto), a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 677.142,00 kn (2,50 posto). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 190.125,23 kn, što je 3,20 posto od plana te za 83,00 posto manje od prošlogodišnjeg prihoda kada je ostvareno 1.146.327,51 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 2.361.629,34 kn, što je 21,00 posto od plana, dok su u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni u vrijednosti od 2.841.203,93 kn.

Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (za 6,00 posto) te pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 666,00 posto).

Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: poreza na dohodak (za 17,00 posto), poreza na imovinu (za 23,00 posto), poreza na robu i usluge (za 61,00 posto), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 11,00 posto), prihoda od imovine (za 45,00 posto), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 40,00 posto), komunalne naknade i komunalnog doprinosa (za 28,00 posto) te donacija (za 8,00 posto).

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.391.703,00 kn, pomoći i potpore u iznosu od 8.769.055,94 kn, prihodi od imovine u iznosu od 1.759.396,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 6.908.295,21 kn, a prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 582.289,83 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su u iznosu od 190.125,23 kn, što je samo 3,00 posto od planiranog za ovu godinu. S obzirom na to da je Proračunom predviđeno 6.010.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ovom obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajnije odstupa od plana. Uz to, od financijske imovine i zaduživanja u prvoj polovici ove godine, realizirana su sredstva kredita za projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području Grada Krka u iznosu od 2.361.629,00 kn.

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.823.828,18 kn, što je za 10,00 posto manje nego li prošle godine, odnosno 35,00 posto od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 97.662.961,72 kn.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 11.231.872,00 kn (44,00 posto od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 9.656.434,00 kn (40,00 posto), financijski rashodi 252.499,00 kn (42,00 posto), pomoći 706.182,00 kn (25,00 posto), naknade građanima i kućanstvima 629.569,00 kn (36,00 posto) te ostali rashodi 962.841,00 kn (19,00 posto). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 5.865.554,51 kn (20,00 posto), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 4.518.876,40 kn (51,00 posto). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 69,00 posto čine rashodi poslovanja (2019. bili su 70,00 posto), 17,00 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2019. bili su 24,00 posto) i 14,00 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2019. bili su 6,00 posto).

Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je negativna te iznosi 4.778.118,63 kn pa je s prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine u iznosu od 889.847,37 kn ostvaren ukupni manjak prihoda u iznosu od 3.888.271,26 kn.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

–  jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

 

Izvještaj preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 2156/5, k.o. grad Krk (z.č. 1079/25 k.o. Krk) upisanu u z.k.ul. 4351 zemljišne knjige Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, kao opće dobro, te u katastru kao put površine od 116,00 m2

 

Sukladno Zakonu o cestama, ovom je Odlukom ukinut status javnog dobra na k.č. 2156/5, k.o. grad Krk (z.č. 1079/25 k.o. Krk), površine od 116,00 m2, upisanoj u z.k.ul. 4351 zemljišne knjige Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, kao opće dobro, te u katastru kao put.

Na inicijativu Lj. M. iz Krka, suvlasnice stambene građevine izgrađene na k.č. 2156/1, k.o. grad Krk (z.č. 1079/15, upisane u z.k.ul. 2169, k.o.Krk), za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj nekretnini, a temeljem geodetske situacije stvarnog stanja, utvrđeno je kako je dio k.č. 2156/5, k.o. grad Krk (z.č. 1079/25 k.o. Krk) zauzet izgradnjom okućnice kuće u suvlasništvu predlagateljice, i to u površini od 38,00 m2.

Stoga, nakon što se na dijelu predmetne nekretnine koji je zauzet izgradnjom okućnice stambene građevine izgrađene na k.č. 2156/1, k.o. grad Krk, pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, sa suvlasnicima nekretnine na kojoj je izgrađena stambena građevina zaključit će se kupoprodajni ugovor, i to po kupoprodajnoj cijeni koja će biti definirana temeljem Odluke o utvrđivanju početnih cijena građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 4031/6, k.o. grad Krk (z.č. 1951/11 k.o. Krk) u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, upisanu u z.k.ul. Popis I kao javno dobro putovi, te u katastru nekretnina kao put površine od 127,00 m2

 

Sukladno Zakonu o cestama, ovom je Odlukom ukinut status javnog dobra na k.č. 4031/6, k.o. grad Krk (z.č. 1951/11, k.o. Krk), površine od 127,00 m2, u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, upisanoj u z.k.ul. Popis I kao javno dobro putovi, te u katastru nekretnina kao put.

Postupak izuzimanja predmetne nekretnine iz općeg dobra pokrenut je na prijedlog tvrtke Kavazović Grupa d.o.o. iz Krka za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na k.č. 4031/6, k.o. grad Krk (z.č. 1951/11, k.o. Krk), a koja zajedno s k.č. 3867/1, k.o. grad Krk (z.č. 1583/1, upisane u z.k.ul. 1472, k.o.Krk) u vlasništvu predlagatelja čini jedinstvenu građevinsku parcelu.

Stoga, nakon što se na k.č. 4031/6, k.o. grad Krk (z.č. 1951/11, k.o. Krk) pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, s vlasnikom k.č. 3867/1, k.o. grad Krk (z.č. 1583/1, upisane u z.k.ul. 1472, k.o.Krk), radi formiranja jedinstvene građevinske parcele, zaključit će se kupoprodajni ugovor, i to po kupoprodajnoj cijeni koja će biti utvrđena temeljem procjene tržišne vrijednosti.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 2538/1, k.o. Linardići, u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, upisanu u Popi I, kao javno dobro putovi, te u katastru kao put površine od 3.900,00 m2

 

Sukladno Zakonu o cestama, ovom je Odlukom ukinut status javnog dobra na k.č. 2538/1, k.o. Linardići, površine od 3.900,00 m2, u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, upisanoj u Popis I kao javno dobro putovi, te u katastru nekretnina kao put.

Postupak izuzimanja predmetne nekretnine iz općeg dobra pokrenut je na prijedlog H. E. G. Z. i drugih iz Njemačke, zastupanih po M. G. iz Krka, za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na dijelu k.č. 2538/1, k.o. Linardići, površine od 57,00 m2, sve u namjeri da se s tim dijelom i parcelama k.č. 1870/3, k.č. 1872/1 i k.č. 1874, sve k.o. Linardići, a koje su u vlasništvu predlagatelja, formira jedinstvena građevinska parcela.

Stoga, nakon što se na parceli koja će biti formirana od dijela k.č. 2538/1, k.o. Linardići, pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, s vlasnicima k.č. 1870/3, k.č. 1872/1 i k.č. 1874, sve k.o. Linardići, radi formiranja jedinstvene građevinske parcele, zaključit će se kupoprodajni ugovor, i to po kupoprodajnoj cijeni koja će biti utvrđena temeljem procjene tržišne vrijednosti.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za z.č. 3605/3, k.o. Poljica, u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, upisanu u z.k.ul. Popi I, kao javno dobro putovi, te u katastru nekretnina kao dvorište površine od 8,00 m2

 

Sukladno Zakonu o cestama, ovom je Odlukom ukinut status javnog dobra na z.č. 3605/3, k.o. Poljica, površine od 8,00 m2, u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, upisanoj u z.k.ul. Popis I kao javno dobro putovi, te u katastru nekretnina kao dvorište.

Postupak izuzimanja predmetne nekretnine iz općeg dobra pokrenut je na prijedlog J. A. V. iz Poljica za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na z.č. 3605/3, k.o. Poljica, s obzirom na to da je utvrđeno kako je kuća u vlasništvu predlagateljice izgrađena i na toj nekretnini.

Stoga, nakon što se na z.č. 3605/3, k.o. Poljica, pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, s vlasnicom kuće izgrađene na gr.č. 19/2 i z.č. 3605/3, obje k.o. Poljica, zaključit će se kupoprodajni ugovor, i to po kupoprodajnoj cijeni koja će biti definirana temeljem Odluke o utvrđivanju početnih cijena građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s dva glasa protiv, jednim suzdržanim i 12 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnih projekata (radova i usluga) koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Krk

 

Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk zbog nužne potrebe sanacije pomorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u Luci Krk, zajednički su sufinancirali predmetne radove. Ova Odluka usvojena je s ciljem da se nastavi uređenje Krčke rive, što znači da je prihvaćeno sufinanciranje kapitalnih projekata koji će se provoditi na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Krk, a čija procijenjena vrijednost, s uključenim PDV-om, iznosi 15.000.000,00 kn. Riječ je o investiciji koja će se u narednom trogodišnjem razdoblju (2021. - 2023.) sufinancirati sredstvima Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk, a koja podrazumijeva: (1) popločavanje partera Ribarskog gata - radovi i nadzor, (2) popločavanje Glavnog mola - radovi i nadzor te (3) uređenje obale Marina - glavni projekt, građevinska dozvola, radovi i nadzor. S obzirom na sve navedeno, u ovu se investiciju, svake od tri proračunske godine, planira uložiti 5.000.000,00 kn, i to na način da Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk sufinanciranje provedu u  jednakim omjerima, svatko po 50 posto. Za prvu fazu, popločavanje partera Ribarskog gata, već je izrađen glavni projekt, a zatraženi su i konzervatorski uvjeti, što znači da će u dogledno vrijeme, nakon provođenja nabave, krenuti radovi koji se planiraju dovršiti u okvirima prve polovice naredne godine.  

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s dva glasa protiv, dva suzdržana i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

 

Temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Upravno vijeće spomenute predškolske ustanove početkom rujna objavilo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, na koji su, u otvorenom roku, pristigle prijave dvaju kandidata - Irene Žic-Orlić i Raula Jereba - za koje je utvrđeno da udovoljavaju svim formalnim natječajnim uvjetima. Nakon razmatranja dokumentacije i obavljenih razgovora s kandidatima, a s obzirom na javno glasovanje članova Upravnog vijeća i ostvarenu natpolovičnu većinu, predloženo je da se za ravnateljicu ustanove, na novi četverogodišnji mandat (koji kreće 20. prosinca ove godine), iznova imenuje Irena Žic-Orlić. Ovom Odlukom, tako je usvojen prijedlog Upravnog vijeća.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

–  jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o Izvješću o provedenoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2019. godinu

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2019. godinu tako je obuhvaćeno 39 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (dvostruko više nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić, Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, odnosno izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Glavotok. Najveći broj tih zahtjeva odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka, odnosno na utvrđivanje novih uvjeta gradnje ili izmjenu postojećih. Nastavno na to, a u cilju sveobuhvatne izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, krajem 2017. godine, ugovorena je izrada Prostorno-programske analize građevinskih područja naselja na području Grada Krka, kao i Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja za izdvojene namjene izvan naselja na području Grada Krka. Temeljem tih analiza utvrdit će se opravdanost i mogućnosti povećanja građevinskih područja naselja, kao i ostali potrebni segmenti i postupci u pogledu usklađivanja Prostornog plana uređenja Grada Krka s Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije, kao i sa Zakonom o prostornom uređenju. Radi izrade tih analiza naručene su nove katastarske podloge od Državne geodetske uprave, dok su od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije zatraženi podatci o izdanim građevinskim dozvolama, rješenjima izvedenog stanja i slično. Uz to, prošle je godine ugovorena izrada Kataloga katastarskih čestica za potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u HTRS sustavu za područje Grada Krka. Katalog je završen, što znači da su detaljno obrađeni pojedinačni problemi koji su se javljali prilikom interpretacije granica važećih građevinskih područja. Također, prošle je godine Državna geodetska uprava pokrenula postupak homogenizacije karata za sve katastarske općine na području Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikla Krk - bike

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 14 afirmativnih) usvojeni prijedlozi Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, i to: (a) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk; (b) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk

 

Ovim Zaključkom dana je suglasnost na izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, i to s ciljem formiranja (novog) Područnog vrtića Krk, smještenog na adresi Galija 36 u gradu Krku, odnosno povećanja broja djelatnika, točnije šest odgajateljica (četiri za potrebe Područnog vrtića Krk i dvije za potrebe Područnog vrtića Malinska), dvije kuharice (po jedna za potrebe područnih vrtića Krk i Malinska) i jedne spremačice (za potrebe Područnog vrtića Krk).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

–  jednoglasno usvojeno Izvješće o pristiglim prijedlozima kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krka

 

Budući da je u otvorenom roku na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka, 28. kolovoza ove godine objavljenog na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Krka, prispjela samo jedna kandidatura ovlaštenog predlagatelja, i to Gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Grada Krka koja je za članicu Savjeta mladih predložila Valeriju Marković iz Krka, a za njezinu zamjenicu Tijanu Plentaj iz Krka, najavljeno je ponavljanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka objavom ponovljenog Javnog poziva.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

–  jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za zakup poslovnih prostora radi ublažavanja posljedica za gospodarstvenike uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

 

Radi pojave pandemije bolesti COVID-19, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka koji nisu obavljali djelatnost u razdoblju trajanja prvotnih mjera suzbijanja zaraze. Nakon završetka turističke sezone, utvrđeno je da je ista, uslijed situacije uzrokovanih pandemijom, bila znatno lošija od prošlogodišnje te da postoji potreba za donošenjem dodatnih mjera u namjeri daljnjeg ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka koji obavljaju ugostiteljsku, trgovačku, uslužnu ili izložbenu djelatnost. S obzirom na sve navedeno, ovom su Odlukom smanjene zakupnine zakupnicima poslovnih prostora koji obavljaju neku od prethodno nabrojenih djelatnosti, i to za razdoblje od 01. studenog 2020. do 28. veljače 2021. godine, tako da im se mjesečna zakupnina umanji razmjerno postotku pada broja ostvarenih noćenja na području Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine u odnosu na prosječan broj noćenja ostvarenih u prošloj godini, što znači za 45 posto, sukladno podatcima Turističke zajednice Grada Krka.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

–  jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o razrješenju članice i izboru člana Mandatne komisije

 

Nakon što je Ines Balorda na vlastiti zahtjev razriješena dužnosti članice Mandatne komisije, novim članom, na vrijeme do isteka mandata članova Komisije, imenovan je Marinko Pavlić.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

–  jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za poljoprivredu

 

Nakon što je Darinka Brusić na vlastiti zahtjev razriješena dužnosti članice Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka, novim članom, na vrijeme do isteka mandata članova Odbora, imenovan je Nikša Franov.

 

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

–  pitanja i odgovori

 

Od tema što ih je otvorila posljednja točka Dnevnog reda, spomenimo problematiku prometnog rješenja u dijelu Ul. Stjepana Radića, ispred franjevačkog samostana, kao i sanaciju nogostupa u istoj ulici, ispred sjedišta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Također, raspravljalo se i o skorašnjem uvođenju aplikacije potpune transparentnosti, projektu navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel, korištenju gradskih zemljišta za odlaganje građevinskog materijala kao posljedice radova vezanih u projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, zatim uređenju slijepog odvojka Ul. Antuna Mahnića i nadolazećim manifestacijama.