23. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom za 2021. osigurano 110,8 milijuna kuna; donesene dodatne pomoći gospodarstvu

U Velikoj gradskoj vijećnici, 14. prosinca 2020. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

– (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 26. studenog 2020. godine, s Izvješćem o donesenim Zaključcima Gradskog vijeća

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, s prilozima

 

Proračun Grada Krka za 2020. godinu, 13. prosinca 2019., usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 97.604.961,72 kn, planiranim viškom prihoda od 58.000,00 kn te planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 97.662.961,72 kn, dok je njegovom I. Izmjenom i dopunom, 23. srpnja 2020., predloženo 80.520.008,02 kn prihoda i primitaka, 889.846,79 kn prenesenog prošlogodišnjeg viška te 81.409.854,81 kn rashoda i izdataka.

Ovom, II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2020. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka, tj. rashoda i izdataka u iznosu od 9.402.854,81 kn, iliti za 11,0% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu koji podrazumijeva 72.490.153,24 kn prihoda i primitaka te 889.846,79 kn prošlogodišnjeg konsolidiranog prenesenog viška, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 73.380.000,00 kn. (Višak prihoda sastoji se od 714.976,00 kn viška Grada Krka, 155.020,73 kn viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 8.976,83 kn viška Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.)

Do ove Izmjene i dopune došlo je zbog: (1) promjene u prihodima koja je uzrokovana zastojem i padom prometa u gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19; (2) promjena u čitavom nizu rashoda vezanih uz područja društvenog i komunalnog standarda; (3) povećanja rashoda vezanih uz otvaranje novog Područnog vrtića Krk u kompleksu Društvenog centra Krk; (4) povećanja izdataka za otplatu glavnice kredita nakon njezine prijevremene otplate, kao i smanjenja primitaka od kredita zbog prijenosa projekata energetske učinkovitosti zgrada u javnom sektoru u narednu godinu; (5) povećanja izdataka za udjele u vlasništvu trgovačkih društava; (6) prijenosa u narednu godinu planiranih prihoda i rashoda koji proizlaze iz Ugovora o uvjetima i načinu preuzimanja zemljišta i nerazvrstane ceste s infrastrukturom u poslovnoj zoni, i to kompenzacijom s obračunatim komunalnim doprinosom za izgradnju poslovne zgrade i donacijom; (7) prijenosa u narednu godinu planiranih prihoda (od pomoći i kredita) i rashoda vezanih uz realizaciju projekata izgradnje Društvenog doma Bajčići i energetske učinkovitosti zgrada u javnom sektoru, točnije sjedišta Vecle d.o.o. i budućeg Muzeja Grada Krka (ex-Multimedijalni kulturni centar Krk).

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 1.360.500,00 kn, a prihodi od imovine za 461.878,57 kn, dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za 3.012.840,11 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 4.099.059,39 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 774.593,88 kn, prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera za 57.740,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2.615.000,00 kn te primici od financijske imovine i zaduživanja za 666.000,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prošle godine ostao je neizmijenjen što znači da iznosi 889.846,79 kn.

Poput prihoda i rashodi su smanjeni u ukupnom iznosu od 9.402.854,81 kn, s time da su između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećane, a pojedine umanjene u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna. Nastavno na to, smanjenje rashoda odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, i to za 9.717.293,70 kn te na Centar za kulturu Grada Krka za 16.178,11 kn, dok se rashodi Gradske knjižnice Krk povećavaju za 51.000,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za 60.000,00 kn te Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 219.617,00 kn.

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2020. - 2022. godine također se usklađuje s ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, što znači da se mijenja u dijelu koji se tiče ove godine, i to tako da se ukupna sredstva smanjuju za 9.673.712,81 kn te sada iznose 32.572.856,16 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.737.000,00 kn povećana su na 9.082.362,15 kn, od čega se 7.100.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 85.000,00 kn iz sredstava spomeničke rente, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 402.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 795.362,15 kn iz općih (ostalih) prihoda te 550.000,00 kn iz prihoda od pomoći. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.459.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.900.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.350.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 800.000,00 kn, za održavanje groblja 200.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 160.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 813.362,15 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 10.128.000,00 kn reducirana su na 5.550.000,00 kn, od čega se 5.450.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, a 27.366,88 kn iz općih prihoda te 72.633,12 kn iz prihoda od donacija. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 315.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 1.973.509,84 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 18.125,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 3.243.365,16 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojeni prijedlozi II. izmjena programa raspodjele/korištenja sredstava turističke i ekološke pristojbe za 2020. godinu, i to: (1) prijedlog II. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2020. godinu i (2) prijedlog II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2020. godinu

 

(1) Kako je protekom sezone po osnovi turističke pristojbe ostvareno 173.500,00 kn više, II. Izmjenom Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu osiguran je ukupni fond od 693.500,00 kn. Prema tome, iz njega je za organizaciju Krčkog karnevala i Krčkog sajma izdvojeno 100.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 107.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 5.000,00 kn, za ostale proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 45.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 5.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 50.000,00 kn, za organizaciju Krčkih jedara 7.500,00 kn, za organizaciju festivala Tramonto 10.000,00 kn, za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe 120.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 25.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge za potrebe organiziranja manifestacija i slično 30.000,00 kn, za organizaciju međunarodnog natjecanja u ronjenju na dah Adriatic Depth Trophy 52.000,00 kn te za opremu video nadzora 37.000,00 kn.

(2) Kako je protekom sezone po osnovi ekološke pristojbe ostvareno 50.000,00 kn više, II. Izmjenom Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu osiguran je ukupni fond od 300.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za održavanje spomenika izdvojeno 72.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 40.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 48.000,00 kn te za agregate i opremu za navodnjavanje 20.000,00 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. godinu

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2020. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.896.407,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.606.767,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove.

II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2020. godinu izmijenjeni su planirani rashodi financirani iz sredstava pomoći Državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva te ih je, kao takve, potrebno uskladiti s kriterijima njihove raspodjele. Tako se rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 2.606.767,00 kn raspodjeljuju na plaće (za redovan i prekovremeni rad te posebne uvjete rada) u iznosu od 2.056.064,00 kn i na doprinose za plaće u iznosu od 550.703,00 kn, dok materijalni rashodi u iznosu od 289.640,00 kn podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.000,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 88.000,00 kn, rashode za usluge u iznosu od 119.640,00 kn i premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s 13 afirmativnih glasova) usvojen prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini

 

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2020. godinu utvrđeno je namjensko korištenje ove godine ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i Izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 103.937,23 kn povećana su na 123.937,23 kn, što čini fond koji se u cijelosti namjenjuje izradi prostorno planske dokumentacije.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini

 

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini utvrđeno je namjensko korištenje ove godine ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.

Kako je prihod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u ovogodišnjem Proračunu planiran u iznosu od 57.000,00 kn (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 12.000,00 kn; naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - 45.000,00 kn), isti se u cijelosti namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s prilozima

 

Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2021. - 2023. godine izdvojeni su: (1) razvoj zelenog gospodarstva, (2) razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja, (3) očuvanje okoliša te valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, (4) inzistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samoupravi i podrška ugroženim skupinama društva.

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2021. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 99.061.114,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 7.470.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 1.866.000,00 kn te preneseni višak prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka iz 2020. godine u iznosu od 1.380.000,00 kn. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 109.777.114,00 kn, dok je Projekcijom za 2022. predviđeno 101.046.991,00 kn, a za 2023. godinu 98.785.661,00 kn.

U odnosu na prethodni, Proračun za 2021. godinu zadržao je sve dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja, kao i ostalim područjima u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Također, Proračunom su planirani projekti čija će se realizacija, uglavnom, odvijati kroz više proračunskih godina, s time da će prioritetni biti oni za koje su sredstva osigurana iz fondova Europske unije ili ostalih izvora. Kao najznačajniji izdvojen je projekt Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na području otoka Krka ukupno vrijedan 76.619.407,00 kn, a koji se planira provesti tijekom tri godine: 2021. (17.359.569,00 kn), 2022. (30.604.984,00 kn) i 2023. (28.654.854,00 kn). Taj će se projekt u većem dijelu (su)financirati sredstvima pomoći iz Europske unije i otočnih općina, a u manjem dijelu i sredstvima Grada Krka, koji je, ujedno, njegov nositelj. Od ostalih značajnih projekata potrebno je izdvojiti: rekonstrukciju Društvenog doma u naselju Bajčići (ugovorenih 3.415.000,00 kn u 2021.), izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka (228.000,00 kn u 2021., 691.000,00 kn u 2022. i 827.000,00 kn u 2023.), uređenje javne površine - Trga Kamplin - u starogradskoj jezgri grada Krka (615.000,00 kn u 2021.), energetsku obnovu sjedišta Vecle d.o.o. (ugovorenih 1.841.050,00 kn u 2021.), razvoj Luke Krk (2.500.000,00 kn u 2021., 2.500.000,00 kn u 2022. i 2.500.000,00 kn u 2023.), izgradnju dječjeg vrtića u naselju Vrhu (500.000,00 kn u 2021., 1.000.000,00 kn u 2022. i 1.000.000,00 kn u 2023.), izgradnju i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u park-šumi Dražica (1.095.000,00 kn u 2021.) te uređenje edukacijske šume i dječjeg parka Dražica (1.295.000,00 kn u 2021.). U sferi komunalne infrastrukture pripremljen je ili se priprema veći broj projekata za koje neće biti dovoljna sredstva komunalnog doprinosa, pa će njihova realizacija ovisiti o osiguranim financijama iz ostalih izvora. Projekt uređenja Muzeja Grada Krka (ex-Multimedijalni kulturni centar Krk) djelomično je odgođen, i to zbog situacije u gospodarstvu izazvane pandemijom bolesti COVID-19. On je u 2020. godini bio planiran s iznosom od 11.891.000,00 kn, a njegova se realizacija trebala provesti tijekom dvije proračunske godine, u sklopu dvaju (pod)projekata: (1) energetske obnove zgrade budućeg Muzeja (uređenje fasade i vanjske stolarije) što predstavlja investiciju vrijednu 2.891.000,00 kn te (2) uređenja i opremanja njegovog interijera što predstavlja investiciju procijenjenu na 9.000.000,00 kn. Međutim, u Proračunu za 2021. godinu planirana je tek realizacija dijela energetske obnove zgrade.

Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu u većem su dijelu planirane na razini 2021. godine, kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, osim u dijelu kapitalnih projekata i njihovih izvora prihoda.

U odnosu na prethodni, Proračun za 2021. u ukupnom se iznosu povećava za 26.504.106,00 kn, odnosno za 32,0%, pri čemu se povećavaju prenesena sredstava iz prethodnih godina za 490.153,00 kn, kao i prihodi od poreza na dohodak za 3.049.000,00 kn, prihodi od poreza na imovinu za 800.000,00 kn, pomoći za 17.453.036,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi za 3.192.300,00 kn te prihodi od prodaje imovine za 4.086.000,00 kn.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2021. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 18.131.754,00 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 111.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 330.554,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 15.615.000,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 2.075.200,00 kn.

U 2021. godini planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 1.866.000,00 kn, i to za energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru, točnije sjedišta Vecle d.o.o. i budućeg Muzeja Grada Krka (ex-Multimedijalni kulturni centar Krk).

Rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu, također, iznose 109.777.114,00 kn, a planom su vezani uz prihode u visini od 106.531.114,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 1.866.000,00 kn te 1.380.000,00 kn sredstava prenesenih iz 2020. godine. Rashodi poslovanja tako iznose 56.939.529,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 38.123.462,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 5.984.000,00 kn.

Plan razvojnih programa Grada Krka u 2021. iznosi 67.826.974,00 kn, dok je za 2022. planirano 59.653.384,00 kn, a za 2023. godinu 57.652.254,00 kn.

 

S obzirom na Amandmane što ih je, 14. prosinca 2020. godine, podnio gradonačelnik, prihodi poslovanja u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu povećavaju se za 522.886,00 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 500.000,00 kn (beskamatni zajam Ministarstva financija Republike Hrvatske), što znači da se prihodi i primici povećavaju za ukupno 1.022.886,00 kn te sada iznose 110.800.000,00 kn. U skladu s time, ukupni rashodi i izdaci, također, su povećani za 1.022.886,00 kn te iznose 110.800.000,00 kn. U rashodovnom dijelu tako je 500.000,00 kn naknadno izdvojeno za projekt povećanja sigurnosti prometovanja u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, 257.000,00 kn za provedbu druge faze projekta modernizacije javne rasvjete grada Krka (stari grad) te 205.886,00 kn za provedbu Strategije pametnog grada u smislu digitalizacije javne uprave.

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2021. godinu sada čine prihodi poslovanja u iznosu od 99.584.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 7.470.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 2.366.000,00 kn te preneseni višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 1.380.000,00 kn, prema čemu će Grad Krk u narednoj godini raspolagati budžetom od 110.800.000,00 kn. Rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu, također, teže 110.800.000,00 kn, s time da rashodi poslovanja sada iznose 58.063.288,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 47.866.712,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 4.870.000,00 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

Amandmane preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

Amandmane preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o porezima Grada Krka

 

Temeljem Zakona o lokalnim porezima, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojim odlukama utvrđuju visinu i nadležno tijelo naplate gradskih poreza. Sukladno tome, Gradsko vijeće Grada Krka, 13. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o porezima Grada Krka. Međutim, prema uputi Ministarstva financija Republike Hrvatske, odnosno Središnjeg ureda Porezne uprave, iz važeće Odluke bilo je potrebno skinuti sve one odredbe koje nisu u djelokrugu odlučivanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave već su propisane Zakonom o lokalnim porezima, kao i drugim zakonima. Kako implementacija upute Ministarstva financija podrazumijeva brisanje većine propisanih postupovnih odredbi, donesena je nova Odluka o porezima Grada Krka, uz napomenu kako se ništa ne mijenja po pitanju poreza koji pripadaju Gradu Krku, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope i visine poreza, kao ni po pitanju nadležnosti Grada Krka u poreznim postupcima.

 

S obzirom na Amandmane što ih je, 09. prosinca 2020. godine, podnio gradonačelnik, s ciljem očuvanja radnih mjesta za područja i djelatnosti koja su najteže pogođena korona-krizom ukinut je porez na potrošnju, i to kao jedna je od mjera za stabilizaciju financijskog poslovanja poduzetnika, ali i svih ostalih obveznika toga poreza.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

Amandmane preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojeni prijedlozi programa/plana raspodjele sredstava turističke pristojbe i spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu i (2) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

 

(1) Programom raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Turistička pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu planirana u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, a iz tih je sredstava za organizaciju Krčkog karnevala i Krčkog sajma planirano izdvajanje od 65.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 140.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 100.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 50.400,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 34.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za proslavu Dana grada Krka 35.000,00 kn, za bežični Wi-fi Internet 4.600,00 kn, za organizaciju Krčkih jedara 15.000,00 kn, za organizaciju festivala Tramonto 15.000,00 kn te za organizaciju festivala Melodije Istre i Kvarnera 45.000,00 kn.

(2) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta tako je u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu planirana u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn, i to 75.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja te 10.000,00 kn od poreza na dobit. Iznos spomeničke rente u cijelosti se planira uložiti na održavanje gradskih zidina i trgova.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procijenjena su na iznos od 8.907.000,00 kn od čega se 8.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 85.000,00 kn iz sredstava spomeničke rente, 150.000,00 kn iz sredstava naknade za održavanje groblja, 300.000,00 kn iz sredstava od koncesijskih odobrenja te 372.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.550.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.187.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 850.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.311.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.715.000,00 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova, procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procijenjena su na iznos od 16.485.000,00 kn, od čega se 10.700.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 594.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade, 510.300,00 kn iz proračuna jedinice lokalne samouprave (kredita i općih prihoda), 4.580.700,00 kn iz drugih izvora (od pomoći i prodaje imovine) te 100.000,00 kn iz donacija. Ovim se Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstanih cesta, dječjih igrališta i javnih zelenih površina) koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira izdvajanje od 2.707.200,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstanih cesta) koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 6.614.125,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstanih cesta i groblja) koje će se graditi izvan građevinskog područja 468.125,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i javnu rasvjetu) koje će se rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije 6.695.550,00 kn.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 – jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini

 

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2021. godinu utvrđeno je namjensko korištenje ove godine ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Kako je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u Proračunu za 2021. godinu planiran u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, isti se u cijelosti namjenjuje za izradu prostorno planske dokumentacije.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini

 

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini utvrđeno je namjensko korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.

Kako je prihod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u Proračunu za 2021. godinu planiran u iznosu od 156.000,00 kn (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 26.000,00 kn; naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - 30.000,00 kn; prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - 100.000,00 kn), isti se u cijelosti namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2021. godini

 

Ovom je Odlukom definirana privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, zatim vrste građevina tj. radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se radovi ne mogu izvoditi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima radovi mogu izvoditi te nadzor i prekršajne odredbe. Naime, zabrana izvođenja radova odnosi se na zemljane radove, kao i radove na izgradnji konstrukcija svih vrsta građevina za iduću, 2021. godinu. Zabrana izvođenja radova tako se generalizira na sva naselja na području Grada Krka, i to: (1) za naselje Krk i naselje Kornić, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, između 00.00 i 24.00 sata te (2) za sva ostala naselja od 01. srpnja do 31. kolovoza, između 00.00 i 24.00 sata. Međutim, iznimno od navedenog, temeljem pisanog odobrenja, izvođenje predmetnih radova može se odobriti jedino kada je riječ o: (1) radovima koje je potrebno izvesti kao hitnu intervenciju, (2) radovima od značaja za turizam i gospodarstvo; (3) radovima na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno o većim projektima od posebnog interesa. Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari sukladno ovlastima iz Zakona o građevinskoj inspekciji, s time da su novčane kazne određene Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, a koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s tri suzdržana glasa i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

Ovom su Odlukom u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenovani: Franjo Volarić, Danko Milohnić i Berislav Manestar kao predstavnici Grada Krka, zatim Milo Miklaušić kao predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Krk te Maja Jurasić kao predstavnica Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Prva dopuna Dnevnog reda 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka:

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

 

S obzirom na novonastale okolnosti izazvane epidemijom bolesti COVID-19 koje za posljedicu imaju zabranu rada pojedinih djelatnosti, a s ciljem dodatne pomoći gospodarstvu tj. zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka kojima je, temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine, obustavljen rad, ovom ih se Odlukom, za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze, oslobađa od plaćanja zakupnine. Zakupnici će se tako u cijelosti oslobađati od plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera suzbijanja zaraze, s time da će se za mjesec koji je tek djelomično obuhvaćen tim mjerama iznos zakupnine umanjivati samo za one dane u kojima se nije moglo poslovati, a što će se obračunati po modelu da se, najprije, utvrditi iznos dnevne zakupnine (mjesečna zakupnina podijeljena s trideset dana) koji će se, potom, pomnožiti s brojem dana u mjesecu za koje je vrijedila zabrana obavljanja djelatnosti.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

 

S obzirom na novonastale okolnosti izazvane epidemijom bolesti COVID-19 koje za posljedicu imaju zabranu rada pojedinih djelatnosti, mnogi su poduzetnici, temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine, morali obustaviti svoje poslovanje u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze. Prema tome, ovom se Odlukom, s ciljem dodatne pomoći gospodarstvu, od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti oslobađaju oni vlasnici ili korisnici poslovnih prostora i/ili građevinskih zemljišta koji služe poslovanju obuhvaćeni mjerom obustave rada, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine (prvi kvartal), odnosno obveznici plaćanja komunalne naknade koji su u ovoj godini ostvarili 40% manji promet u odnosu na prošlu godinu. Obveznik plaćanja komunalne naknade tako, najkasnije do 30. travnja 2021. godine, Odsjeku za komunalno gospodarstvo Grada Krka podnosi zahtjev s priloženom odgovarajućom dokumentacijom (završnim računom za 2019. i 2020. godinu). U ovom se postupku ne donosi rješenje, već se obvezniku, na dokaziv način, dostavlja pisana obavijest o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Međutim, od obveze plaćanja komunalne naknade ne oslobađaju se oni obveznici iz članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi (pružatelji usluge smještaja u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju (naplati) ekološke pristojbe

 

S ciljem očuvanja radnih mjesta za područja i djelatnosti koja su najteže pogođena korona-krizom, a radi daljnjeg poreznog rasterećenja i pomoći uslijed novonastalih okolnosti, ukidanje ekološke pristojbe, što je predloženo ovom Odlukom, predstavlja jednu od mjera za stabilizaciju financijskog poslovanja poduzetnika iz turističkog sektora tj. jedan od načina za ublažavanje krize.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen Zaključak o usvajanju: Analize stanja sustava civilne zaštite, Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za razdoblje od 2021. - 2024. godine i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Druga dopuna Dnevnog reda 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka:

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– na znanje primljeno Izvješće o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća s Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog Vijeća

 

S obzirom na to da je David Mrakovčić, nositelj Kandidacijske liste grupe birača, temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, podnio (pisanu) ostavku na članstvo u Gradskom vijeću Grada Krka, sukladno navedenom Zakonu, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a to je, u ovom slučaju, Vilim Papa. Članu Gradskog vijeća Grada Krka Davidu Mrakovčiću mandat je prestao 27. studenog ove godine, kada je, ujedno, dužnost člana Gradskog vijeća Grada Krka počeo obnašati Vilim Papa.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka

 

S obzirom na to da je Davidu Mrakovčiću podnošenjem ostavke prestala dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka, temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, stekli su se uvjeti da do isteka mandata ovog saziva Gradskog vijeća, funkciju potpredsjednika iz reda opozicije obnaša Anto Čabraja.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni zajam

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori