Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 07. listopada 2021., objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod, koji ostaje otvoren do 29. listopada 2021. godine.

Na temelju članka 36. i 50. Zakona o otocima (Narodne novine br. 116/2018.), članka 22. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (Narodne novine br. 70/2021.) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom Hrvatski otočni proizvod (Narodne novine br. 47/07., u nastavku teksta: Pravilnik) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku Hrvatski otočni proizvod, u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

 

Uvjeti dodjele oznake Hrvatski otočni proizvod:

Oznaka Hrvatski otočni proizvod može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači.

Otočni proizvođači koji kandidiraju za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Oznaka Hrvatski otočni proizvod dodjeljuje se proizvodima koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 1. i članka 24. Pravilnika.

Također, moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izraženim ili pretpostavljenim potrebama potrošača te zahtjevima utvrđenim u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete. Oznaka Hrvatski otočni proizvod može se dodijeliti proizvodima po skraćenom postupku ukoliko proizvod već ima neku od oznaku kvalitete, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 2. i članka 24. Pravilnika.

 

Način i uvjeti stjecanja prava uporabe oznake Hrvatski otočni proizvod:

Otočni proizvođači podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu prava uporabe Oznake Hrvatski otočni proizvod (u nastavku teksta: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva sastavni je dio ovog Javnog poziva i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podatke o pravnom statusu:

a) za trgovačka društva:

– presliku rješenja o upisu u sudski registar;

– presliku društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;

b) za zadruge:

– akt o osnivanju;

– presliku rješenja o upisu u sudski registar;

– presliku ugovora o osnivanju zadruge;

c) za udruge:

– presliku rješenja o upisu u registar udruga;

d) za obrte:

– presliku rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);

– presliku ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta;

e) za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

– presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

f) za ostale:

– presliku rješenja o upisu ili drugi zakonom propisan dokument;

2. izjavu podnositelja zahtjeva o otočnom podrijetlu proizvoda (nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika);

3. tehničku dokumentaciju, fotografije proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu, jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;

4. presliku rješenja o korištenju neke od oznaka kvalitete;

5. potvrdne dokumente o udovoljavanju uvjetima sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te rješenja ili dokumente o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju neku od oznaka kvalitete i odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (Narodne novine br. 125/09. i 23/13.) koje se odnose na kozmetičke proizvode, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojnoistraživačkog rada, inovacije i invencije;

6. preslike dokumentacije o proizvodu s kojom podnositelj Zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.

 

Zahtjevi za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod s propisanom dokumentacijom podnose se do 29. listopada 2021. godine na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uprava za otoke

Miramarska 22, 10000 Zagreb

u zatvorenim omotnicama s naznakom Ne otvaraj - javni poziv i adresom podnositelja

zahtjeva na poleđini omotnice.

 

Nepravodobni zahtjevi te zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovog Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Kontaktni podatci za sva dodatna pitanja i informacije: otoci@mrrfeu.hr ili 01/6391 919.

 

Napomena o zaštiti osobnih podataka:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obrađuje osobne podatke Podnositelja zahtjeva odnosno Korisnika potpore u svojstvu voditelja obrade. Ministarstvo poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Ministarstvo obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

U okviru ovog Javnog poziva Ministarstvo prikuplja u mjeri u kojoj je to nužno i na zakonu osnovano,

vaše osobne podatke koje obrađuje sukladno sljedećim načelima:

– Zakonito - osobne podatke obrađujemo u okviru djelokruga određenog zakonom i na zakonu osnovanom propisu.

– Transparentno - pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.

– Pošteno - primjenjujući odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, uz omogućavanje ostvarivanja Vaših prava temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka.

– Ograničenom svrhom - podatke obrađujemo u one svrhe u koji su prikupljeni.

– Ograničenom pohranom - čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Općom uredbom.

– Uz smanjenje količine podataka - obrađujemo onoliko podataka koliko je nužno za provođenje funkcije (načelo minimizacije).

– Točno - podatke ažuriramo i vodimo računa o njihovoj točnosti a neispravne podatke brišemo, u skladu sa zahtjevima Uredbe.

– Cjelovito i povjerljivo - odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Zahtjevi temeljeni na Općoj uredbi vezani uz obradu vaših osobnih podataka mogu se podnijeti putem ovlaštenog službenika za zaštitu podataka e-mailom na: ouzp@mrrfeu.hr ili putem pošte na: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka, Miramarska 22, 10 000 Zagreb.