Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod u 2024. godini

Na temelju članka 36. Zakona o otocima (Narodne novine, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Programa Hrvatski otočni proizvod, od 25. kolovoza 2022. godine i Pravilnika o provedbi programa Hrvatski otočni proizvod u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka Hrvatski otočni proizvod i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake Hrvatski otočni proizvod (Narodne novine, br. 139/21 - u daljem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), temeljem Odluke ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, od 02. siječnja 2024. o raspisivanju Javnog poziva, raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod (u daljnjem tekstu: oznaka HOP).

 

1. Predmet javnog poziva
 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela oznake HOP na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

 

2. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i sadržaj zahtjeva po vrsti proizvoda
 

2.1. Materijalni otočni proizvod

Materijalni otočni proizvod je otočni proizvod u materijalnom obliku kao što je prehrambeni proizvod, piće, kozmetički proizvod, suvenir, uporabni predmet i drugi materijalni otočni proizvod.

Materijalni otočni proizvod mora biti izrađen odnosno proizveden na otoku. Iznimno, u slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za izradu otočnog proizvoda na otoku, dopušta se podnijeti zahtjev za materijalni otočni proizvod koji je izrađen odnosno proizveden izvan otoka, o čemu prijavitelji na Obrascu 2.navode razloge izrade ili proizvodnje izvan otoka, bilo djelomično ili u cijelosti, te prilažu raspoloživu dokumentaciju kojom se podupiru navedeni razlozi.

Materijalni otočni proizvod mora udovoljavati svim važećim propisima te zahtjevima propisanima ostalim aktima, procedurama i standardima, a koji se odnose na proizvodnju, skladištenje, distribuciju, stavljanje na tržište, sigurnost, zaštitu zdravlja, zaštitu okoliša i zaštitu potrošača te svim ostalim propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod.

Materijalni otočni proizvod, ovisno o vrsti proizvoda, mora biti zapakiran u originalnu ambalažu te označen sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje označavanja proizvoda.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za materijalni proizvod

Pravo na podnošenje zahtjeva za materijalni otočni proizvod imaju: fizičke i pravne osobe koje svoju djelatnost obavljaju na otoku, a upisani su u odgovarajuće registre ili upisnike koje vode nadležna tijela te posjeduju odgovarajuće registracije i/ili odobrenja za djelatnost koju obavlja.

 

Sadržaj zahtjeva za materijalni proizvod

Za materijalni otočni proizvod, uz potpisani obrazac zahtjeva (Obrazac 1.), potrebno je dostaviti:

  • izvadak, odnosno, rješenje i/ili odobrenje nadležnih tijela kojim otočni subjekt dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 8. stavka 1. Pravilnika i status otočnog subjekta,
  • izjava otočnog subjekta o otočnoj proizvodnji (Obrazac 2.),
  • tehničku dokumentaciju vezanu za otočni proizvod, opis proizvodnog postupka sa specifikacijom, fotografije proizvoda i dokumentaciju za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda,
  • potvrde, rezultate ili certifikate provedenih analitičkih ispitivanja u ovlaštenim laboratorijima i ostalu dokumentaciju za otočni proizvod za koji se podnosi zahtjev, a navedene su za tu vrstu proizvoda u Prilogu 3 - Upute za prijavitelje.

 

2.2. Nematerijalni otočni proizvod

Nematerijalni otočni proizvod je proizvod koji podrazumijeva određeno događanje (manifestacija, natjecanje, sajam i dr.), umijeće, znanje i/ili vještinu, očuvanje, organizaciju, skrb ili drugu aktivnost koja doprinosi očuvanju tradicije ili kulturne baštine otoka ili promiče otočni identitet.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za nematerijalni proizvod

Pravo na podnošenje zahtjeva za nematerijalni otočni proizvod imaju: fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište odnosno djeluju na otoku, a upisane su u odgovarajuće registre ili upisnike koje vode nadležna tijela te posjeduju odgovarajuće registracije i/ili odobrenja za djelatnost koju obavljaju.

 

Sadržaj zahtjeva za nematerijalni proizvod

Za nematerijalni otočni proizvod, uz potpisani obrazac zahtjeva (Obrazac 1.), potrebno je dostaviti:

  • izvadak, odnosno, rješenje i/ili odobrenje nadležnih tijela kojim otočni subjekt dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 8. stavka 1. Pravilnika i status otočnog subjekta,
  • svu raspoloživu dokumentaciju kojom se dokazuje uvjet da takav proizvod doprinosi očuvanju tradicije, kulturne baštine otoka, promicanju otočnog identiteta i/ili je inovativni proizvod.

 

2.3. Nematerijalno kulturno dobro

Nematerijalno kulturno dobro se odnosi na kulturni identitet otoka i zaštićeno je sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), a podrazumijeva razne oblike i pojave duhovnog stvaralaštva koje se prenosi predajom ili na drugi način, a osobito: jezik, dijalekt, govor i toponimija, usmena književnost, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrte.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za nematerijalno kulturno dobro

Pravo na podnošenje zahtjeva za nematerijalno kulturno dobro imaju: vlasnici odnosno nositelji prava na nematerijalnom kulturnom dobru te drugi imatelj kulturnog dobra prema posebnom zakonu kojim se uređuju poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 

Sadržaj zahtjeva za nematerijalno kulturno dobro

Za nematerijalno kulturno dobro, uz potpisani obrazac zahtjeva (Obrazac 1.), potrebno je dostaviti:

  • dokaz Ministarstva kulture i medija o statusu vlasnika ili nositelja prava na kulturnom dobru ili drugog imatelja kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

3. Rok i način podnošenja zahtjeva
 

Podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac zahtjeva (Obrazac 1.) koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva te obaveznu dokumentaciju koja je navedena u ovom Javnom pozivu i Prilogu 3 - Upute za prijavitelje i koja čini sastavni dio zahtjeva.

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom podnose se do 31. listopada 2024. na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Uprava za otoke, Miramarska 22, 10 000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom Ne otvaraj - javni poziv i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.

Prijave se mogu se dostaviti putem adrese elektroničke pošte: hop@mrrfeu.hr.

Nepravodobni zahtjevi te zahtjevi kojima nije priložena sva tražena dokumentacija neće se razmatrati.

 

4. Donošenje rješenja o zahtjevu za dodjelu oznake HOP
 

O zahtjevu za dodjelu oznake HOP Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga mišljenja stručnog povjerenstva iz članka 16. stavka 2. Pravilnika. Protiv rješenja o dodjeli oznake HOP i rješenja o odbijanju zahtjeva za dodjelu oznake HOP nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese elektroničke pošte: hop@mrrfeu.hr.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva čine sljedeći prilozi:

 

Napomena o zaštiti osobnih podataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obrađuje osobne podatke Podnositelja zahtjeva odnosno Korisnika potpore u svojstvu voditelja obrade.

Ministarstvo poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Ministarstvo obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Zahtjeve temeljene na Općoj uredbi vezane uz obradu vaših osobnih podataka možete podnijeti putem ovlaštenog službenika za zaštitu podataka na adresu elektroničke pošte: ouzp@mrrfeu.hr ili putem pošte: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka, Miramarska 22, 10 000 Zagreb.