Održan 130. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 130. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić i Igor Hrast, stručni suradnici za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, i to prihvaćanjem zamolbe Udruge ovčara grada Krka kojoj se zbog posjete njenih članova tradicionalnom sajmu u Gudovcu dodjeljuje iznos od 2.000,00 kn. Na znanje je primljeno očitovanje Kluba podvodnih aktivnosti BIOS, koje predstavlja reakciju na primjedbe Krčana vezane uz nebrigu o zgradi u kojoj je klub smješten, kao i njezinu okolišu. Sukladno predmetnom očitovanju, dosad je na krovište postavljen novi crijep i popravljene vodovodne instalacije, dok se okoliš planira urediti tijekom druge polovice godine. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za to predviđenih sredstava odbijeno je predstavljanje inicijative Iskorjenimo ambroziju riječke Udruge Zdrav život, kao i financiranje projekta po prijedlogu Slavice Peloze vezanog uz organizaciju tromjesečne radionice modnog dizajna namijenjene krčkim  osnovnoškolcima. Iz Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir stiže obavijest kako se zbog sanacije parketa tamošnja Velika dvorana neće moći koristiti između 17. i 30. rujna, ove godine. Rješvajući predmete Imovinsko-pravne službe razmotrena su tri postupka javne nabave, od kojih su za prva dva već prethodno donesene odluke. Tako je u postupku za građevinsko-obrtničke radove na sanaciji i uređenju dijela poslovne zgrade Grada Krka, točnije njezina drugog kata, pored tri pristigle ponude kao najpovoljnija izabrana je ona tvrtke Hausler d.o.o. iz Viškova na iznos od 140.862,00 kn. U postupku za nabavu i montažu opreme za proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. godini, pored tri pristigle ponude, kao najpovoljnija izabrana je ona tvrtke Tehno-Val d.o.o. iz Njivica na iznos od 183.681,00 kn. U postupku za sredstava dugoročnog kredita u visini od 8.000.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta - izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku, pored tri pristigle ponude kao najpovoljnija izabrana je ona Hypo Alpe Adria Banke d.d. s davanjima u visini od 1.498.604,00 kn (radi se o kamatama, naknadama te svim drugim eventualnim troškovima potrebnim za realizaciju tog kredita). Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreno je Izvješće o javnoj raspravi za Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk održanoj između 23. i 30. srpnja 2012. Tijekom javne rasprave zaprimljene su tri primjedbe - HAKOM-a, Građevinskog poduzeća Krk i Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Rijeka - pored kojih je potonja podnesena izvan propisanog roka. I dok je HAKOM predložio da ove ciljane izmjene obuhvate promjene u domeni elektroničkih komunikacija, Građevinsko poduzeće Krk obzirom na kasniju analizu uvidjelo je da tlocrtna površina njihove upravne zgrade i dogradnje iznosi cca 250 m2 više nego li je prethodno traženo, te stoga predlaže veću površinu građevine. Nakon duže rasprave, ni jedna, ni druga primjedba nisu prihvaćne, prva zato što ista ne predstavlja predmet ovih ciljanih izmjena, a druga zato što zakonskim propisima UPU mora biti usklađen s planom višeg reda (PPUG-om), a izmjenom tlocrtne površine navedene građevine, on to prestaje biti. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za prelaganje cjevovoda na području Kornića (na k.č. 4155/1, 4162/1, 4162/3, 4165/1). Radi se o izgradnji cjevovoda duljine 169,84 m s ciljem podizanja brane na akumulaciji Ponikve čime će se podići nivo vode te potopiti stara crpna stanica, kao i dijelovi postojećeg transportnog cjevovoda Ponikve, koji će se na dva mjesta presjeći i izvršiti spajanje s novom trasom. Auto kući Lenac d.o.o. iz Kastva dopušta se korištenje javne površine na području grada Krka kako bi 24. rujna 2012. promovirala svoja vozila. Podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu od 100,00 kn po m2 zauzete površine, te 300,00 kn paušala za trošak električne energije. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane kojeg (su)potpisuju Grad Krk i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovim Ugovorom Ministarstvo je u Državnom proračunu za predmetnu investiciju u ovoj godini osiguralo iznos od 1.800.000,00 kn, dok će sukladno mogućnostima i raspoloživim sredstvima u narednoj planirati 1.837.423,47 kn. Mjesnom odboru Poljica dana je suglasnost za organizaciju pučke fešte 24. rujna, ove godine, a za organizaciju iste odobrena je financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krk odobreno je 12.750,00 kn za legalizaciju građevine (k.č. 2092, z.č. 1362/1) u vlasništvu Grada koja je na korištenje dodijeljena spomenutom udruženju. Studentima Filmske akademije u Beču (Filmakademie Wien) odobreno je da bez naknade za potrebe snimanja zajedničkog kratkometražnog igranog filma koriste nekolicinu gradskih lokacija, i to u drugoj polovici rujna. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je kako će Grad Krk i ove godine sudjelovati u projektu Primorsko-goranske županije i REA-e Kvarner pod nazivom Zelena energija u mom domu, što podrazumjeva sufinanciranje troškova opreme i ugradnje sustava na obnovljive izvore energije u kućanstvima. Ukupni troškovi nabave i ugradnje takvog sustava bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 40% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 8.000,00 kn po kućanstvu. Objava javnog natječaja predviđena je za listopad s rokom ugradnje sustava do sredine iduće godine za one koji ostvare pravo na sufinanciranje, što znači da će se isplata sredstava sufinanciranja vršiti 2013. Odlučeno je da Grad Krk u ovogodišnji projekt uđe s osam subvencija, odnosno da za narednu godinu, s ciljem njegove realizacije, u Proračunu osigura iznos od 64.000,00 kn. Na samome kraju doznajemo kako će Grad Krk biti predstavljen kao primjer dobre prakse gospodarenja energijom, i to u jednoj od prezentacija UNDP-a (United Nations Development Programme).