56. Kolegij: Za potrebe prometnog redarstva kupljen električni skuter

U uredu gradonačeknika, 13. listopada 2014. godine, održan je 56. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna susardnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za gospodarstvo te je prihvaćena ponuda za izradu idejnog i glavnog projekta te 3D vizualizacije trim parka (vježbališta) na području krčke park šume Dražica, u iznosu od 19.400,00 kn, i to radi prijave projekta na aktualni natječaj Fonda za razvoj turizma. Osim toga, istaknuto je kako će na sljedećem Kolegiju biti definirane obveze za pojedine gradske odsjeke, vezane uz pokretanje procesa certifikacija kojim se Grad Krk planira izdvojiti svojim povoljnim poslovnim okruženjem.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je analizirana ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa za naknadne radove na izgradnji javne rasvjete duž županijske ceste Milohnići - Brzac te je zbog značajnijeg povećanja vrijednosti angažmana u odnosu na prethodno ugovoren zatraženo ispitivanje obima dodanih poslova. Iako je prihvaćena inicijativa tvrtke Kavazović-Limar d.o.o. iz Krka za izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (s ciljem pomicanja jedne od prometnica), prethodno je potrebno zaključiti izmjene koje su u tijeku. Prema Zakonu o prostornornom uređenju, financiranje izrade predmetnih izmjena mogu, kako je i predloženo, preuzeti vlasnici parcela. Sukladno Urbanističkom planu uređenja  UPU 1 - Krk (Čl. 115), do izmještanja benzinske crpke na novu lokaciju, Županijskoj lučkoj upravi Krk, temeljem zamolbe tvrtke Crno zlato d.o.o. iz Splita, dozvoljeno je postavljanje plutajuće benzinske crpke u krčkoj luci radi ograničenog kapaciteta postojeće tijekom ljetnih mjeseci, a sve s ciljem minimaliziranja gužvi. Investitor se ovom prilikom obvezuje da ishodi potrebne dozvole, osigura sve ekološke standarde propisane Zakonom te omogući normalno prometovanje lukom. Obzirom na zahtjev Bojana i Ivana Pšaga iz Domžale (Slovenija) koji traže suglasnost za gradnju obiteljske kuće na čestici manjoj od 500 m2 u naselju Milohnići, zaključeno je kako upravno tijelo koje izdaje akt na temelju kojeg se dozvoljava građenje, procijenjuje postoje li uvjeti za gradnju na takvoj čestici.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem dostavljene dokumentacije, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, djelomično je prihvaćena je žalba Anice Kosić iz Žgaljića vezana uz oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za ozakonjenje dviju završenih, slobodnostojećih, manje zahtjevnih stambenih zgrada, izgrađenih na k.č. 2850/1, k.o. Polica, u naselju Žgaljići, od kojih je prva obujma od 1.273,24 m3 (zgrada A), a druga od 522,06 m2 (zgrada B). I dok je za prvu (zgrada A) umanjen trošak komunalnog doprinosa, za drugu (zgrada B) je zadržan u punom iznosu. U nastavku, Ankici Antolić iz Punta dozvoljeno je korištenje javne površine u gradu Krku, točnije prostora Zelene tržnice, za prodaju božićnih drvaca, između 16. i 25. prosinca, ove godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, na znanje je primljeno Izvršenje Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine. U tom su razdoblju ostvareni prihodi u iznosu od 52.170.405,52 kn, što predstavlja 66,2% od planiranog godišnjeg Proračuna te rashodi u iznosu od 47.875.689,75 kn, što čini 60,7% plana. Obzirom na razliku između ostvarenih prihoda i rashoda (4.294.715,00 kn) u promatranom je razdoblju ostvaren pozitivan financijski rezultat.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, za potrebe prometnog i komunalnog redarstva, kupljen je električni skuter Govecs, prema ponudi tvrtke Krk Moto d.o.o. iz Krka vrijedan 42.000,00 kn, čime je Grad Krk nastavio inzistiranje na eko-inicijativama.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske  poslove, Gradskoj knjižnici Krk, povodom Mjeseca hrvatske knjige, odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju jednodnevnog tematskog izleta krčkih osnovnoškolaca, polaznika šestih razreda, koji će ovom prigodom u Zagrebu posjetiti novootvorenu knjižaru Školske knjige te uredništvo Modre laste i Smiba. Katedri Čakavskog sabora Kornić izdvojeno je 1.500,00 kn za organizaciju predstavljanja Antologije hrvatskog pjesništva otoka Krka, Katice Ivanišević, koja će se u prostoru gradske Velike vijećnice održati 24. listopada, ove godine, u 19.00 sati. Na prijedlog Košarkaškog kluba Krk, organizacija tradicionalnog memorijalnog košarkaškog turnira Zlatko Franolić podržana je iznosom od 4.400,00 kn.