57. Kolegij: Grad Krk pomaže daljnje pozicioniranje Krčkog pršuta

U uredu gradonačeknika, 20. listopada 2014. godine, održan je 57. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno donošenjem Odluke o početku postupka nabave za ustupanje građevinskih radova na rekonstrukciji istočnog poteza gradskih zidina. Radi formiranja puta u dijelu naselja Kornić, prihvaćen je prijedlog Dubravke Josipović iz Pakraca da se otkupi z.č. 1529/12, k.o. Kornić, površine 168 m2. Na inicijativu Ivana Žužića iz Pinezića prihvaćen je prijedlog ukidanja statusa javnog dobra na gr.č. 118, površine 14 m2, u naravi cisterna, i z.č. 1385/7, površine 24 m2, u naravi vrt, obje k.o. Skrpčići, budući da su navedene parcele dijelom predlagateljeve okućnice. Također, na traženje Marije Kosić iz Brusića i Dorice Prendivoj iz Rijeke, prihvaćen je prijedlog ukidanja status javnog dobra na z.č. 3474/3, k.o. Poljica, površine 102 m2, obzirom da je parcela radi formiranja okućnice dodijeljena Luci Predivoj, čije su nasljednice predlagateljice. O dva posljednje spomenuta predmeta svoje će mišljenje imati prilike iskazati i gradski vijećnici. Prihvaćen je prijedlog Alena Mrakovčića iz Krka za zaključenje ugovora o zakupu privremenog objekta za ugostiteljsku djelatnost na prostoru kupališta Dunat.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša nakon analizirane statistike posjeta WebGIS ustavu, odlučeno je kako će se s tvrtkom Frisd d.o.o. iz Krka produljiti ugovor o mjesečnom najmu WebGIS servisa za potrebe samog sustava. Riječ je o mjesečnom davanju u iznosu od 1.100,00 kn (bez PDV-a). Na inicijativu Marijana Marijanića iz Krka da se u dijelu Ulice A. B. Šimića u Krku riješi problem oborinske odvodnje, rečeno je kako će Trgovačko-komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. na račun Grada Krka, obzirom da se ondje trenutno izvodi vodovodna i fekalna kanalizacija, izgraditi upojni bunar. Prigovoru Petra Jovanovića iz Pinezića, da se u dijelu Ulice Lokvić u Pinezićima na prethodno izveden temelj ne postavi stup javne rasvjete, nije moguće ugovoljiti budući da je isti postavljen prema važećim normativima, i to po principu minimalnog osvjetljenja. Radovi vezani uz postavljanje javne rasvjete i asfaltiranje pristupnog puta u dijelu Ulice Lina Bolmarčića u Krku što su ih predložili Marija i Dragutin Kosić iz Krka, nastojati će se uvrstiti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Za obnovu samostanske crkve sv. Marije na Glavotoku, koja je procijenjena na 768.425,00 kn (s PDV-om), Grad Krk će u Proračunu za narednu godinu osigurati dio potrebnih sredstava. Za dobavu, dopremu i montažu zaštitne ograde (visine 1,50 m; duljine 40,00 m) prilikom uređenja prometnice (U-3.2 i U-3.3) na području Sv. Petar u Krku, nedaleko trgovačkog centra Konzum, pored tri prikupljene, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa u iznosu od 5.400,00 kn (bez PDV-a). Na traženje obitelji Jurina i Crnčić, postavljanje temelja i kabela javne rasvjete u dijelu Rapske ulice nastojati će se uvrstiti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Razmotrivši prijedlog Marinke Crnolatac iz Zagreba da se uredi parkiralište iza krčkog Doma zdravlja, zaključeno je kako će se vlasniku, krčkom Domu zdravlja, predložiti da ga uredi ili da to, uz prethodno sklopljen ugovor o zakupu, omogući Gradu Krku koji bi u tom slučaju ondje provodio naplatu.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo na znanje su primljene ponude za sanaciju odrona pokosa ispod Hotela Koralj, na kupalištu Dražica u gradu Krku, a Odsjek je zadužen da zatraži tehničko rješenje i troškovnik za tamošnju izgradnju potporno obložnog zida. Nadalje, prihvaćen je Prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2015. godinu, kao i Prijedlog Plana uređenja prometa na području Grada Krka za 2015. godinu. Potonjim će se nastojati riješiti pojedini prometni problemi kako bi se u dogledno vrijeme olakšalo odvijanje prometa te smanjilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Temeljem dostavljene dokumentacije, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, djelomično je prihvaćena je žalba Antona Jurešića iz Vrha vezana uz oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene, poluugrađene, manje zahtjevne stambene zgrade, izgrađene u naselju Vrh na zgr.č. 15/1, k.o. Vrh.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, sukladno zahtjevu Mesnice-marketa Žužić iz Krka za nastavkom financiranja projekta Krčki pršut, odobreno je financiranje dijela postupka registracije oznake zemljopisnog porijekla na razini Europske unije. Naime, Krčki pršut, početkom 2012. godine registriran je oznakom zemljopisnog porijekla, a predstavljanjem na velikom broju sajmova i festivala dosad je zaslužio čitav niz najviših priznanja, među kojima je i zlato s ovogodišnjeg Festivala pršuta priređenog u Drnišu. Nastavak projekta pored spomenutog uključuje redovitu kontrolu uvođenja sukladnosti koju provodi Biotechnicom te elemente promidžbe (izradu web stranica, letaka, reklama i putokaza, emitiranje promidžbenih poruka ili reviziju HACCP-a i ISO-a). Osim toga, istaknuto je kako će na nedavno objavljen natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije biti prijavljeni: rekonstrukcija kotlovnice, postavljanje fotonaponskih sustava na krov upravne zgrade Grada Krka, poslovne zgrade Vecle smještene u industrijskoj zoni, kompleksa krčkog Nogometnog kluba i zgrade krčke Javne vatrogasne postrojbe, kao i rješavanje druge faze grijanja zgrade krčkih vatrogasaca.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda riječke tvrtke Infoprojekt d.o.o. za održavanje informacijskog sustava Grada Krka u narednoj godini, i to na iznos od 10.060,00 kn (bez PDV-a).