09. Kolegij: Usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 24. srpnja 2017. godine, održan je 09. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, razmotren je i usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, o kojem će na prvoj sljedećoj sjednici, planiranoj krajem rujna, imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Naime, konsolidirani gradski Proračun u navedenom je razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu od 30.113.746,08 kn, što čini 35% planiranog godišnjeg Proračuna, a budući da se do 30. lipnja uglavnom realizira sličan postotak, prihodi, kako je istaknuto, zasad se ostvaruju u planiranim okvirima, s time da je veći priliv sredstava, poradi turističke sezone, najavljen za drugu polovicu godine. Obzirom da je u istom razdoblju prošle ostvareno 27.528.658,77 kn prihoda i primitaka, ove je godine zabilježeno 2.585.087,31 kn prihoda više, što govori u prilog povećanju od 9,4%. Ukupno je, međutim, prihoda i primitaka s prenesenim viškom iz prethodne godine, u iznosu od 1.231.142,76 kn, ostvareno za 10% više nego lani. Povećanje je tako realizirano obzirom na pomoći, prihode od imovine, prihode po posebnim propisima, komunalni doprinos, prihode od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga, donacije te ostale prihode. Smanjenje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, poreza na robu i usluge te prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kao i primitaka od zaduživanja. Rashodi i izdaci, u prvom ovogodišnjem polugodištu, ostvareni su u iznosu od 28.790.137,65 kn, što je za 1,52% manje nego li prethodne godine, odnosno 34% od planiranih rashoda i izdataka za 2017. godinu koji ukupno iznose 84.980.607,00 kn. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 75% čine rashodi poslovanja, 13% rashodi za nabavu dugotrajne imovine, a 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog da krčke sportaše - sudionike državnih natjecanja - gradonačelnik prima grupno, i to dvaput godišnje, krajem lipnja i prosinca, kao i inicijativa da se još ove godine donese Pravilnik o nagrađivanju sportaša, kojim će se, pored ostalog, definirati visine novčanih potpora, kao i kriteriji koji vode ka njihovom dodjeljivanju. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je financijska pomoć u iznosu od 5.760,00 kn, za nabavu knjiga kojima su krajem ove školske godine nagrađeni najuspješniji krčki srednjoškolci. Zagrebačkoj Akademiji za politički razvoj dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za organizaciju 11. Godišnje konferencije Akademije za politički razvoj, koja će se, između 13. i 15. listopada ove godine, odvijati u krčkom Valamar Koralj Romantic hotelu. U Povjerenstvo koje će razmotriti netom pristigle zahtjeve za korištenje prostora osnovnoškolske sportske dvorane te naposljetku definirati raspored za nadolazeću školsku godinu imenovani su: Mladen Pavačić (za predsjednika), Stevo Pejnović (za člana) i Marinka Margan (za članicu). Centru za kulturu Grada Krka koji naredne godine, između 09. i 13. svibnja, u njemačkom gradu Rockenhausenu gostuje izložbenim projektom Komunicirajmo baštinu, odobren je dio sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Naime, riječ je o projektu kojeg čine četiri zasebne izložbene cjeline (Željka Skomeršića, Sabine Barbiš i Marija Depicolzuanea, Saše Lončarića te Igora Gržetića), što će se predstaviti u tamošnjem Muzeju Pachen, uz nastup folkloraša (plesača i svirača) iz Folklornog društva Kornić. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije su prihvaćene tri ponude tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca, prva, vrijedna 48.000,00 kn, za izradu Prostorno-programske analize građevinskog područja naselja Grada Krka, druga, vrijedna 44.800,00 kn, za izradu Prostorno-programske analize građevinskog područja za izdvojene namjene izvan naselja Grada Krka, i treća, vrijedna 15.100,00 kn, za izradu Elaborata o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku. Nakon što je analizirano varijantno prometno rješenje raskrižja prometnica planskih oznaka U-3.3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste koja vodi prema Lunti (područje Sv. Petar u gradu Krku), te prethodnih konzultacija projektanta idejnog rješenja Zlatka Pavušeka sa Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije, od tri ponuđene varijante, kao najprikladnija, prihvaćena je treća, što znači da sada, prije nego li se krene u ishodovanje lokacijske dozvole, slijede izmjene Detaljnog plana uređenja Zone 29 u gradu Krku. Po analizi idejnog rješenja za izgradnju reciklažnog dvorišta nadomak mjesta Žgaljići, kojeg potpisuje tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja, odlučeno je da se od dvije predložene lokacije za njegovu izgradnju, prihvati ona sa zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, te će se s ciljem daljnjeg razvijanja tog projekta uskoro kontaktirati Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Futura Trade d.o.o. iz Lovrana, s uračunatim PDV-om vrijedna 36.447,88 kn, za izradu novog prometnog rješenja uređenja prometa u dijelu Vršanske ulice (dio ŽC 5106) u gradu Krku. Također, usvojena je i ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.125,00 kn, za uređenje makadamskog puta na predjelu Vidikovac u gradu Krku.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Udruzi Kretivni Krk odobreno je korištenje javne površine, i to najprije 26. i 27. srpnja ove godine, pred ulazom u krčku starogradsku jezgru, radi prikupljanja knjiga za potrebe stvaranja fundusa otvorene knjižnice, te 26. kolovoza, na dijelu Gradske rive, s ciljem održavanja festivalske priredbe Evo ti pa slušaj, u trajanju od 21.00 do 03.00 sata.