11. Kolegij: Nadolazi uređenje Velike gradske vijećnice

U uredu gradonačelnika, nakon jednomjesečne pauze, 04. rujna 2017. godine, održan je 11. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan odobreno je 18.756,25 kn radi nabave računalne opreme za potrebe informatičke učionice u Područnoj školi Vrh, dok je, sukladno Ugovoru o financiranju voditelja, učitelja i kuhara u produženom boravku Matične škole Krk i Područne škole Vrh, za realizaciju programa produženog boravka osiguran mjesečni budžet u iznosu 48.563,19 kn. Temeljem aktualnog Financijskog plana, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost da 12.000,00 kn utroši u nabavu novih arhivskih ormara i polica. Srednjoj školi Hrvatski Kralj Zvonimir dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju sindikalnog izleta (čitavog školskog kolektiva) u Karlovac. U nastavku, razmotreni su rezultati Javnog poziva za korištenje prostora osnovnoškolske sportske dvorane za tekuću, 2017./2018. školsku godinu, na koji je između 20. lipnja i 20. srpnja pristiglo devet molbi, i to dvije Stolnoteniskog kluba Malinska-Dubašnica, Košarkaškog kluba Krk, Altletskog kluba Krk, Jedriličarskog kluba Plav, Javne vatrogasne postrojbe Krk, te tri molbe grupe građana što se odnose na treniranje odbojke, košarke i kondicijske pripreme. Nakon odrađenih konzultacija s predstavnicima svih navedenih grupa definirana je konačna satnica, koja u primjenu ide već od 15. rujna.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesene su odluke o produženju ugovora o zakupu, i to: sa zakupnicom Lucijom Štefančić iz Krka za poslovni prostor smješten u Ul. Josipa Jurja Strossmayera 11 u gradu Krku (površine 12,70 m2) na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 180,00 EUR; sa zakupnikom Zdravstvenom ustanovom Ljekarna Jadran sa sjedištem u Rijeci za poslovni prostor smješten na adresi Vela placa 3 u gradu Krku (površine 80,00 m2), na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 792,00 EUR; sa zakupnicom Vesnom Badurinom iz Malinske za poslovni prostor smješten u Ul. Slavka Nikolića 38 u gradu Krku (površine 17,00 m2 + 16,56 m2 - spremišta), na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 167,00 EUR; sa zakupnikom Vjekoslavom Šimićem iz Krka za poslovni prostor smješten u Ul. Josipa Jurja Strossmayera 1 u gradu Krku (površine 5,00 m2), na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 55,00 EUR; sa zakupnicom Karmen Podner iz Krka za poslovni prostor smješten na adresi Istarski prolaz 1 u gradu Krku (površine 39,50 m2), na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 304,15 EUR; sa zakupnikom Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje sa sjedištem u Zagrebu za poslovni prostor smješten na adresi Vela placa 3 u gradu Krku (površine 40,90 m2), na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 224,95 EUR; te sa zakupnikom Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sa sjedištem u Zagrebu za poslovni prostor smješten u Ul. Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku (površine 24,90 m2 m2), na daljnji rok od pet godina i dosadašnjom mjesečnom zakupninom od 136,95 EUR. Nakon provedenog Natječaja (u Narodnim novinama objavljenog 16. lipnja 2017. godine) za davanje u zakup poslovnog prostora, površine 10,30 m2, smještenog u krčkom Malom parku, u svrhu prodaje tiska, duhana, suvenira i slično, pored tri pristigle ponude, najpovoljnijim natjecateljem utvrđena je tvrtka Asteriks d.o.o. iz Krk, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 401,00 EUR. Uz to, donesena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji nogostupa uz cestu (LC 58086) na ulazu u naselje Žgaljići, što predstavlja investiciju vrijednu 223.155,00 kn, a najavljeno je i kretanje u postupak nabave radi realizacije zaštitnih arheoloških istraživanja na crkvi sv. Lovre u arealu vile Šingoj u gradu Krku, što predstavlja ulaganje vrijedno 70.000,00 kn. Po provedenom postupku javne nabave za ustupanje radova na uređenju Velike gradske vijećnice smještene u prizemlju upravne zgrade Grada Krka, pored četiri zaprimljene ponude (GP Krk d.d. iz Krka, Eding d.o.o. iz Zagreba, Zanatoprema Rijeka iz Rijeke, Projekt inženjering d.o.o. iz Požege), najpovoljnijom izabrana je ona tvrtke Projekt inženjering d.o.o. iz Požege u iznosu od 3.249.868,00 kn, što znači da bi Krčani uskoro na raspolaganju trebali imati multifunkcionalnu dvoranu opremljenu najsuvremenijom kino opremom. U nastavku je odlučeno kako će na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, radi parcelacije (izmještanja) Ul. Krčkih iseljenika, biti predložena kupnja k.č. 2572, k.o. grad Krk (z.č. 1044/9, k.o. Krk), površine 1.021 m2, u vlasništvu Nevenke Filipović iz Zagreba, Ljubice Linardić iz Rijeke i Ruže Martinčić iz Punta. Ivanu Antiću iz Krka omogućen je zakup zč. 1286/1, k.o. Krk, zemljište izvan građevinske zone Grada Krka, površine od oko 500 m2, za odlaganje građevinskih alata, i to uz godišnji zakup od 10,00 kn po m2, ali i prethodno predano idejno rješenje prilagodbe parcele spomenutoj svrsi. 
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca za izradu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. U nastavku, najavljena je javna rasprava po pitanju Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3), a analizirana su i dva idejna rješenja za izgradnju reciklažnog dvorišta nadomak mjesta Žgaljići te je odlučeno da se pored predloženih varijanti prihvati ona koja izgradnju planira na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, što znači da će se s ciljem daljnjeg razvijanja tog projekta uskoro kontaktirati Ministarstvo državne imovine. Kako bi se uskoro provela (osmodnevna) javna rasprava, analiziran je i prihvaćen Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku. Nakon što je temeljem zahtjeva poduzetnika, odnosno inicijative Mjesnog odbora Kornić izrađeno Urbanističko-tehničko rješenje radne (proizvodne) zone u naselju Kornić, najavljen je sastanak tijekom kojeg bi okupljeni obrtnici, zajedno s urbanistima, trebali točno definirati svoje djelatnosti. (Nakon urbanističko-tehničkog rješenja, slijedi projektiranje prometnice zajedno s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, a što predstavlja preduvjet za izgradnju samih poslovnih objekata.) Nadalje, prihvaćene su sljedeće ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke: radi izrade izvedbene projektne dokumentacije uređenja ceste, oborinske odvodnje te izvedbenog troškovnika za dio Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, u vrijednosti od 22.800,00 kn, bez uračunatog PDV-a, zatim radi izrade izvedbenog troškovnika uređenja za dio Ul. Kralja Tomislava u gradu Krku, u iznosu od 19.600,00 kn, bez uračunatog PDV-a, te radi izrade izvedbene projektne dokumentacije uređenja ceste, oborinske odvodnje te izvedbenog troškovnika za dio Plavničke ulice u gradu Krku, u vrijednosti od 39.800,00 kn, bez uračunatog PDV-a.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim predloženo je kako bi trebalo otkloniti sva neuređena divlja odlagališta komunalnog otpada i spriječiti pojavu novih; osigurati dovoljan broj spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada i redovito čiščenje samih spremnika; educirati o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito prazniti barke na vezu; spriječiti držanje i hranjenje kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama; te voditi brigu o uzgoju životinja, kao i redovito održavati javne zelene površine.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, definirane su Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koje će se uskoro dostaviti svim njegovim korisnicima. 
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2017. godini, čiji su potpisnici pored Grada Krka, Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera. Udruženo oglašavanje Grad će tako sufinancirati iznosom od 56.218,68 kn, s time da je plaćanje potrebno realizirati najkasnije do 15. rujna ove godine. Uz to, kao i prethodnih godina, Grad je prihvatio učešće u sufinanciranju dijela mjesečnih voznih karata za učenike srednjih škola, a koji nije pokriven Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 2017./2018. školsku godinu.