12. Kolegij: Što se planira preostalim sredstvima iz udjela u porezu na dohodak?

U uredu gradonačelnika, 11. rujna 2017. godine, održan je 12. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica. 
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se sredstva u iznosu od 2.163.021,20 kn, koja su u ovoj godini preostala iz udjela u porezu na dohodak namijenjenog otocima, a ostvarenog na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, utroše u izradu baze prostornih i neprostornih podataka (613.021,20 kn), izgradnju nadstrešnice iznad djela tribina (650.000,00 kn), kao i izgradnju boćališta (900.000,00 kn) u sklopu kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi smještenog u gradu Krku. Sredstava poreza na dohodak, za 2017. planirana u ukupnom iznosu od 6.400.000,00 kn, dosad su utrošena na uređenje dijela biciklističke staze Dunat - Punat (234.172,32 kn) i na obnovu gradskih bedema (827.396,71 kn), s time da je do kraja godine predviđeno i njihovo ulaganje u uređenje Velike gradske vijećnice (3.000.000,00 kn), izradu baze prostornih i neprostornih podataka (108.348,99 kn) te rekonstrukciju (prezentaciju i konstruktivnu sanaciju) istočnog poteza gradskog bedema (83.512,04 kn). Prijedlozi odluka o trima prvospomenutim kapitalnim projektima koji su od interesa za razvoj otoka Krka, bit će razmotreni i tijekom nadolazeće sjednice Gradskog vijeća.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na inicijativu tvrtke Valamar Riviera d.d. iz Poreča, analiziran je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku, o kojoj će se uskoro očitovati i gradski vijećnici. Na prijedlog Ivana Petraka iz Krka, a nakon pozitivne suglasnosti Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske dostavilo je, također, pozitivno očitovanje o izmjeni kategorije ceste na dijelu ŽC 5106, odnosno Vršanske ulice u gradu Krku, s time da je donošenje konkretne odluke Ministarstvo najavilo (najranije) za kraj ove godine. Radi izgradnje nadstrešnice iznad dijela tribina u sklopu kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi smještenog u gradu Krku, sukladno Rješenju Hrvatskih voda d.o.o., odobren je iznos od 1.326,11 kn, za pokriće troška vodnog doprinosa. Nakon što je za mrtvačnicu i ceremonijalni paviljon na Mjesnog groblju Vrh izdana uporabna dozvola, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Grškovića iz Dobrinja, vrijedna 4.000,00 kn, bez PDV-a, za upis navedenih objekata u Katastar. Prema dorađenom tehničkom rješenju i troškovniku za asfaltiranje dijela Ul. Vršak u naselju Pinezić, od kbr. 22 do 80, i to u punom profilu (do ogradnih zidova), procijenjena vrijednost radova, s uračunatim PDV-om, iznosi 389.544,38 kn. Ta je investicija naposljetku prihvaćena, kao i prijedlog tamošnjih stanara da predmetne asfalterske radove sufinanciraju iznosom od 150.000,00 kn. Temeljem zaključka s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, prihvaćena je ponuda Bravarskog obrta Meštrija iz Krka, vrijedna 49.650,00 kn, bez PDV-a, za dobavu dopremu i ugradnju zaštitne ograde na području poslovne Zone 29 u gradu Krku. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćeni su troškovi sanacije i uređenja zgrade mrtvačnice na Mjesnom groblju Milohnići, procijenjeni na 15.300,00 kn, bez PDV-a, kao i troškovi izrade i montaže novih dvorišnih vrata na ulazu u Mjesno groblje Milohnići, procijenjeni na 12.000,00 kn, bez PDV-a.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije, radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka. Kako je dosadašnjim članovima Savjeta mladih istekao trogodišnji mandat, postupak izbora novih članova i njihovih zamjenika najavljen je skorašnjom objavom javnog poziva za isticanje kandidatura, a koji će biti publiciran na Internet stranicama Grada Krka. Mladima župe Poljica dana je suglasnost da u povodu blagdana sv. Kuzme i Damjana, 30. rujna ove godine, prirede tradicionalnu pučku feštu, za koju je izdvojena potpora od 3.000,00 kn.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.450,00 kn, za nabavu i montažu dviju video-kamera kojima će se nadzirati događanja u interijeru osnovnoškolske sportske dvorane. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Fortis net d.o.o. iz Šapjane, s uračunatim PDV-om vrijedna 91.286,60 kn za kabelmonterske radove koji će biti realizirani u sklopu optičkog povezivanja Grada Krka i TKD Ponikve voda/eko otok Krk/usluge.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, analiziran je Nacrt Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godine, s time da bi se Prijedlog Odluke, trebao naći na dnevnom redu sljedećeg sastanka Kolegija.