26. Kolegij: Kaštadima 20.000,00 kn za izdavanje novog nosača zvuka

U uredu gradonačelnika, 18. prosinca 2017. godine, održan je 26. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponude tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, vrijedna 53.900,00 kn, radi produljenja Microsoftovih licenci (operacijskih sustava Windows i Office paketa) za sva gradska računala. Pored toga, raspravljalo se o Zero Waste Europe konferenciji koja se u organizaciji TKD Ponikve eko otok Krk d.o.o. u mjesecu ožujku naredne godine planira održati na otoku Krku, a tijekom koje bi predstavnici svih otočnih lokalnih uprava potpisivanjem Deklaracije trebali podržati Zero Waste koncept (i rješenja) te tako pridonijeti stvaranju Zero Waste društva iliti društva bez otpada.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Knezovi Krčki Frankopani u narednoj godini bit će osiguran budžet od 6.500,00 kn za izradu nove haljine krčke kneginje, kao i četiri plemićka plašta. Obzirom da Klapa Kaštadi iz Poljica sljedeće godine bilježi 20. obljetnicu uspješnog djelovanja, taj će značajan jubilej proslaviti nizom koncerata, ali izdavanjem novog nosača zvuka pod nazivom Samo kanat za što će se iz Gradskog proračuna izdvojiti 20.000,00 kn. Uz to, usvojen je prijedlog zagrebačkog Instituta za kulturu i etiku te će se po pojedinačnoj cijeni od 50,00 kn otkupiti 20 primjeraka knjige Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, čije retke potpisuje grupa autora, a koja, pored ostalih zanimljivih tema, donosi i znanstvenu studiju o Vrbničkom statutu. Nadalje, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge F-media iz Punta, vrijedna 10.880,00 kn, za nastup grupe L'Amour u programu Novogodišnje zdravice krčkog gradonačelnika koja se svake godine, na Veloj placi, odvija 31. prosinca, točno u podne, a kojoj prethodi, odnosno nakon koje slijedi prigodan zabavno-glazbeni program.
Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o skorašnjem raspisivanju natječaja za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, obzirom da postojeći (trogodišnji) ugovor vezan uz navedene poslove prestaje važiti početkom naredne godine. Po provedenom postupku jednostavne nabave za tehničke i poslovne usluge što proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju, kao i Zakona o gradnji u narednoj godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke. Također, po izvršenom postupku jednostavne nabave za provođenje stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u narednoj godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 97.500,00 kn. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, stan u gradskom vlasništvu smješten na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, površine od 27 m2, u jednogodišnji zakup dan je Karli Kosić iz Kornića, pripravnici na poziciji stručnog suradnika - logopeda u spomenutoj krčkoj ustanovi. Uz to, prihvaćen je prijedlog Ive Geljića iz Krka te mu se, radi uređenja okućnice, u zakup dodjeljuje dio k.č. 1437/5, k.o. Krk, površine od 480 m2.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je inicijativa Jacquesa Grosa iz Novog mesta te će s namjerom evidentiranja puta u naselju Pinezići (koji vodi do z.č. 697/22, k.o. Skrbčići), krenuti u prikupljanje ponuda radi izrade pripadajućeg elaborata. Nadalje, prihvaćeno je Rješenje za vodni doprinos Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci, u iznosu od 20.706,55 kn, na ime izgradnje zgrade boćališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Obzirom da je upravo proveden parcelacijski elaborat za izgradnju dijela sabirne ulice SU 6 i dijelova ostalih ulica na području Kartec u gradu Krku, radi ishodovanja građevinske dozvole, najavljeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno izrada glavnih projekata. Nakon što je razmotren prijedlog tvrtke LIDL Hrvatska d.o.o. za stvaranje prostorno planskih preduvjeta s ciljem postavljanja visokog reklamnog totema u zoni Sv. Petar u gradu Krku, zaključeno je kako se o tome rasprava namjerava provesti na razini Gradskog vijeća i njegovih odbora, o čijim će zaključcima predlagatelj biti naknadno obaviješten. Na zahtjev KD Vecla d.o.o., prihvaćen je troškovnik s procijenjenim vrijednostima u iznosu od 106.692,70 kn, bez PDV-a, za izgradnju javnog vodovoda za potrebe luke Dunat, s time da će se u narednoj godini preuzeti konkretne obveze koje iz njega proizlaze. Troškovnikom su, naime, obuhvaćeni građevinski radovi u vrijednosti od 50.443,00 kn, monterski radovi vrijedni 35.369,70 kn, te građevinski i monterski radovi za izgradnju EKI - DTK instalacija u vrijednosti od 20.880,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Vrh prihvaćena je ponuda Zanatsko-prijevozničkog obrta Žužić iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 11.687,50 kn, za popravak makadamske ceste na dionici Salatići - Krčine. Također, na zahtjev Boćarskog kluba Krk, prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 7.828,13 kn, za popravak i rekonstrukciju vodovodnih cijevi u klupskom objektu koji je dijelom kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi. Naposljetku, prihvaćen je prijedlog ovog Odsjeka da KD Vecla d.o.o., ubuduće, uz godišnju naknadu za korištenje stupova javne rasvjete na kojima se nalaze postavljene svjetleće reklame svim vlasnicima istih naplaćuje i godišnji utrošak električne energije, i to po svakoj reklami - 264,21 kn, u što je uključen i PDV.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom u narednoj godini, a koja se odnosi na zakup stranice u posebnom regionalnom prilogu Otočni Novi list, koji kao podlistak ove dnevne novine izlazi jednom mjesečno. Vrijednost svake zakupljene stranice iznosi 2.500,00 kn, bez PDV-a. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćeno je pokriće dijela troškova što proizlaze iz organizacije tradicionalnog Božićnog koncerta koji će se, 27. prosinca, održati u tamošnjoj župnoj crkvi.